明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加

"あなた" での例文検索結果 (48件)

例文意味
khun tɔ̂ŋ tham dây nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi
cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw
khun cà dây ŋən dʉan rə̂əmtôn thîi dʉan lá nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn sɔ̌ɔŋ phan bàat
bɔ̀ɔk nɔ̀y sì wâa chǎn khâw cay khun phìt troŋ nǎy
bâan nay fǎn khɔ̌ɔŋ thân
khun phɔ̂ɔ khun duu thâa thaaŋ dù caŋ
khun tɔ̂ŋ ráksǎa sǎnyaa kàp dìchán ná khá
khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay
thii rɛ̂ɛk phǒm khít wâa khun pen khon thay sǐa ìik
khun lên nay woŋ dontrii rʉ́ plàw khá
thammay khun nîŋ nɔɔn cay yùu dây
nay thǎaná thîi pen khon thay khun khít wâa yaŋŋay khráp
khun hěn kháw pen khráŋ sùttháay mʉ̂aray khráp
wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay
khun sǔay mâak ná sá mʉ̂arày!
nʉ́k wâa pen khon thay sá ìik
fâw mɔɔŋ tɛ̀ɛ khun khon diaw thâwnán
khun lá khráp
khɔ̌ɔŋ khun an nǎy khá