明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加

"君" での例文検索結果 (13件)

例文意味
thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay
thîi tʉan kɔ̂ phrɔ́ pen hùaŋ thəə
duu thəə mii cay hây
ɛ̀ɛp mɔɔŋ thəə yùu cháaw yen
tem cay cà dây phóp thəə ná
thʉ̌ŋ cà mây lɔ̀ɔ tɛ̀ɛ phǒm kɔ̂ ráw cay ná
yàak cəə thəə rew rew
khít thʉ̌ŋ thəə
khun duu sòt chʉ̂ʉn dii ná
khun klâa khɛ̀ŋ kàp kháw bɛ̀ɛp tua tɔ̀ɔ tua rʉ̌ʉ plàaw
lʉʉm thəə mây loŋ
chán thùuk! thəə lɛ̀ phìt!
thəə phûutcaa mây mii hǎaŋsǐaŋ ləəy sàknít