กว่ากัน
kwàa kan
グワー ガン
8,670k Hit

成り立ち

定義 1

比較対象 + 疑問詞 + 修飾語 + กว่ากัน(kwàa kan) : どちらがより<修飾語>? という択一の疑問文を作る。
この際、疑問詞は比較対象に合った語を使用する。

・私と彼女、どっちが綺麗?
-> ฉันกับเขาใครสวยกว่ากัน
-> chán kàp kháw khray sǔay kwàa kan
・あなたの方が綺麗
-> คุณสวยกว่า
-> khun sǔay kwàa
・同じように綺麗
-> คุณกับเขาสวยเหมือนกัน
-> khun kàp kháw sǔay mʉ̌an kan
* 人と人を比べるので ใคร(khray) で問う

・あなたは中国とタイ、どちらに行きたい?
-> ประเทศจีนกับเมืองไทย คุณอยาก(จะ)ไป(ที่)ไหนมากกว่ากันครับ
-> prathêet ciin kàp mʉaŋ thay khun yàak (cà) pay (thîi) nǎy mâak kwàa kan kh
* 場所を比べるので ไหน(nǎy) で問う
* 動詞に対する程度の比較の場合は มาก(mâak) を忘れないこと

例文
mǎa kà mɛɛw chɔ̂ɔp yàaŋ nǎy mâak kwàa kan

登録日時: 2010/09/16 07:55

更新日時: 2018/02/13 22:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい