มาก
mâak
マーク
347,000k Hit

定義 1

程度を表す副詞

構成する語
sùan mâak
スアン マーク
hǎan rûam mâak
ハーン ルアム マーク
mâak maay
マーク マーイ
yàaŋ mâak
ヤーン マーク
khít mâak
キット マーク
dooy mâak
ドーイ マーク
sǐaŋ khâaŋ mâak
シアン カーン マーク
rʉ̂aŋ mâak
ルアン マーク
mâak thîi sùt
マーク ティー スット
例文
chán nɔɔy mâak

yîam mâak!

ŋaan yûŋ mâak

chǎn nɔɔy mâak

in kàp nǎŋ mâak

rót mee nɛ̂n mâak

sǐaŋ phrɔ́ mâak ná

thanǒn sǎay níi yaaw mâak

yàa khít hây mâak pay

mii pràsòpkaan mâak

kháw phûut rew mâak faŋ mây than

nay kruŋthêep mii rót mâak kəən pay

sǐnkháa yə́ mâak duu con taa laay

khrɔ̂ɔp khrua khɔ̌ɔŋ kháw òp ùn mâak

ráprɔɔŋ wâa kháw pen khon dii mâak

sǔay mâak lɛ́ mii sǐi chùutchàat caŋ ná

khun sǔay mâak ná sá mʉ̂arày!

kháw mii khɔndoo sadɛɛŋ wâa ruay mâak

duu phûuyǐŋ khon nán sì dèt mâak!

kháw diicay mâak mʉ̂a rúu rʉ̂aŋ níi

mǎa kà mɛɛw chɔ̂ɔp yàaŋ nǎy mâak kwàa kan

thûm ŋóp loŋ iisǎan mâak sùt sɔ̌ɔŋ sɛ̌ɛn láan

rʉ̂aŋ níi mây sûu cà mii panhǎa mâak nák

chaaw chiaŋ mày khrêŋ khrát nay sàatsanǎa mâak

thúk wanníi thêeknoolooyîi kâaw klay khʉ̂n mâak

thɛ̌w níi càt kaan kháyà mây dii kɔ̂ ləəy sòkkapròk mâak

mii ŋən mâak phɔɔ cà cháy yàaŋ thíŋ thíŋ khwâaŋ khwâaŋ

ùbàttihèet kə̀ət khʉ̂n yàaŋ kathanhǎn mâak

aayú samǎachík lʉ̌a sìi dʉan sǐa daay mâak

khwaay chʉ̂aŋ mâak con khon khâwcay phìt wâa khwaay ŋôo

thɛ̌ɛm khûu tɔ̀ɔ sûu khraaw níi kɔ̂ɔ kèŋ mâak dûay khráp

phayakɔɔn aakàat raayŋaan wâa wanníi cà mii mêek mâak

samǎy níi phûuyǐŋ mii ìsàra mâak khʉ̂n nay dâan tàŋ tàaŋ

thîi níyom kan mâak kɔ̂ɔ mii dooraaeemɔ̂ɔn kà dɔraakɔ̂nbɔɔn

thanakaan yîipùn khít khâa thamniam eethiiem phɛɛŋ mâak

sǔunsǐa raaydây lɛ́ ookàat thîi cà ráp lûukkháa mâak khʉ̂n

khít thʉ̌ŋ bâan mâk mâak thʉ̌ŋ kàp thoorásàp klàp bâan thúk khʉʉn

kuukə̂n bɛ̀ɛp mày hǎa aray kɔ̂ mây cəə rúusʉ̀k seŋ mâak

thâa mây pùat chìi mâak cà phayaayaam ân wáy con thʉ̌ŋ khoorâat ləəy

thanǒn sùkhǔmwít mûŋ nâa thɔɔŋlɔ̀ɔ rót mâak khlʉ̂an tua dâay rʉ̂ay rʉ̂ay

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

登録日時: 2010/09/08 06:14

更新日時: 2018/02/19 13:04

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい