กัน
kan
ガン
417,000k Hit

定義 1

主語・動作の対象が複数の場合は、この กัน(kan) が必要。
場所は動詞の後ろ、動詞が目的語を取る場合はその後ろとなる。
・私たちは海へ行く -> เราไปทะเลกัน(raw pay thálee kan)

構成する語
kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan
ゴー レーオ ガン
hǎan kan càay
ハーン ガン ジャーイ
khɛ̂ɛ ... khɛ̂ɛ níi ~ khɛ̂ɛ nây kan
ケー ...ケー ニー ~ ケー ナイ ガン
rúam kan
ルアム ガン
thâw kan
タオ ガン
khlâat kan
クラート ガン
kan lɛ́ kan
ガン レ ガン
chên diaw kan
チェン ディアオ ガン
kwàa kan
グワー ガン
càak kan
ジャーク ガン
phóp kan mày
ポップ ガン マイ
chên kan
チェン ガン
mʉ̌an kan
ムアン ガン
tàaŋ kan
ターン ガン
troŋ kan khâam
トロン ガン カーム
dûay kan
ドゥアイ ガン
diaw kan
ディアオ ガン
phrɔ́ɔm kan
プローム ガン
phɔɔ phɔɔ kan
ポー ポー ガン
lə̂ək kan
ルーク ガン
yɛ̂ɛk kan
イェーク ガン
tìt tɔ̀ɔ kan
ティット トー ガン
kan thə̀
ガン トゥ
troŋ kan
トロン ガン
wâa kan wâa
ワー ガン ワー
tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ kan
トー トー ガン
... pay kan khon lá yàaŋ
... パイ ガン コン ラ ヤーン
phóp kan khrʉ̂ŋ thaaŋ
ポップ ガン クルン ターン
yàa kan
ヤー ガン
phʉ̂ŋ phaa aasǎy kan
プン パー アーサイ ガン
pay taam taam kan
パイ ターム ターム ガン
hěn phɔ́ɔŋ tɔ̂ŋ kan
ヘン ポーン トン ガン
lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan
レーオ コイ ワー ガン
hàaŋ kan sák phák
ハーン ガン サック パック
kan eeŋ
ガン エーン
khúm kan
クム ガン
pen kan eeŋ
ペン ガン エーン
maa rə̂əm kan ləəy
マー ルーム ガン ルーイ
yɛ̂ɛk thaaŋ kan
イェーク ターン ガン
例文
ตีกัน
tii kan

สบตากัน
sòp taa kan

ช่วยกัน
chûay kan

รถชนกัน
rót chon kan

sǎay phan kan

thùuk tua kan

kháw sǒm kan dii

phrɔ́ɔm cay kan

pon kan mûa pay mòt

waaŋ siidii sɔ́ɔn kan

radàp náam samə̌ə kan

mây dây cəə kan naan

khûu thîi bòm rák kan

raw khuy kan thùuk khɔɔ dii

phlàt kan àap náam máy

raw khâw kan mây dây

phûut kan troŋ troŋ tɔ̀ɔ nâa

raw pen phîi nɔ́ɔŋ kan

khuy kan pen phaasǎa thay

mây mʉ̌an kan troŋ nǎy

wǎŋ wâa cà dây phóp kan ìik

wanlǎŋ cà khuy kan mày ná

pen phʉ̂an kan talɔ̀ɔt pay ná

wanníi chɛɛ kan kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan

raw aayú hàaŋ kan tâŋ sìp pii

phrûŋníi pay duu nǎŋ kan máy

raw khɔ̌ɔ anúyâat khun phɔ̂ɔ kan may

nát cəə kan thîi chɔ̂ŋ trùat tǔa

khûu rák thîi phrâak càak kan maa naan

kamlaŋ khuy kan rʉ̂aŋ ŋaan pii mày

kʉ̂akuun kan dooy mây mii ŋʉ̂an khǎy

hǎa weelaa wâaŋ pay thîaw kan bâaŋ ná

sʉ́ʉ thúrian kan yàaŋ bâa khlâŋ

raw tɔ̂ŋ rûam mʉʉ kan buuráná pràthêet

thâa pen pay dâay ɔɔmchɔɔm kan dâay kɔ̂ dii

chán hěn sɔ̌ɔŋ khon nán dəən khwaŋ khɛ̌ɛn kan

sɔ̌ɔŋ kawlǐi thalòm kan dʉ̀at thîi chaay dɛɛn

thâa pay mây dây ciŋ ciŋ lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan

nákrian yɛ̂ɛŋ kan tɔ̀ɔp kham thǎam khɔ̌ɔŋ khun khruu

baŋəən phǒm dâyyin kháw khuy kan kɔ̂ ləəy rúu

phûak raw tòkloŋ kan wâa cà ɔ̀ɔk kan khon lá khrʉ̂ŋ

lên sǐaŋ sàrà phayanchaná hây khlɔ́ŋ cɔɔŋ kan

lɛ́ɛw cəə kan troŋ thɛ̌ɛw thaaŋ khâw kɔ̂ lɛ́ɛw kan ná

tháŋ kháw lɛ́ thəə tàaŋ khon tàaŋ kɔ̂ mây yɔɔm kan

khon thay chʉ̂a kan wâa phráphuum khúmkhrɔɔŋ khon nay bâan

thîi níyom kan mâak kɔ̂ɔ mii dooraaeemɔ̂ɔn kà dɔraakɔ̂nbɔɔn

sɔ̌ɔŋ khon nán phiaŋ tɛ̀ɛ sòp taa kan wɛ̂ɛp diaw thâwnán

aw yàaŋ níi dii máy chûay kan lʉ̂ak khon lá sɔ̌ɔŋ yàaŋ

khanàat yùu nay mʉaŋ klaaŋ wan sɛ̀ɛk sɛ̀ɛk kɔ̂ yaŋ plôn kan ləəy

mɛ̂ɛ tɔ̂ɔn ráp khɛ̀ɛk tháŋ tháŋ thîi mây khəəy rúucàk kan maa kɔ̀ɔn

chʉ̂a mʉʉ chán phɔ̂ɔ khəəy tham hây phìtwǎŋ mʉ̂arày kan

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi chɔ̂ɔp thálɔ́ kan tɛ̀ɛ kɔ̂ khʉʉn dii kan rew

dèk dèk yaŋ thamkaan bâan kan mây sèt cʉŋ òt duu thoorathát

yùu dûay kan tɔ̂ŋ kreeŋcay kan chiiwít tɛ̀ŋŋaan thʉ̌ŋ cà râaprʉ̂ʉn

phɔɔ fǒn tòk nàk khʉ̂n thúk khon kɔ̂ rə̂əm wítòk kan wâa cà klàp bâan mây dâay

phrɔ́ chànán chaaw naa cʉŋ rîak nâa fǒn kan ìik chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa nâa naa

phûu khon thɛ̀ɛp bankɛɛria aayú yʉʉn dây kɔ̂ phrɔ́ kin yookə̀ət kan pen pràcam

ceeracaa kan tâŋ chûamooŋ tɛ̀ɛ raw sarúp mây dây wâa cà rɔ́ɔŋphleeŋ aray kan dii

thúk khon kràdòot nǐi kan pay khon lá thít khon lá thaaŋ phiaŋ khɛ̂ɛ yin sǐaŋ rɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ mɛɛw

samǎy kɔ̀ɔn phûuyǐŋ thay nûŋ phâathǔŋ samǎy níi dooy thûa pay mây nûŋ kan lɛ́ɛw

khon thay kàp fàràŋ khâw kan dây yâak náp tâŋtɛ̀ɛ rʉ̂aŋ aahǎan kaan kin pay con thʉ̌ŋ thamniyom lɛ́ sàatsanǎa

定義 2

文末に置くと、相手を誘うニュアンスになる。

例文
pay thîaw thîi thálee kan

定義 3

構成する語
kan fǒn
ガン フォン
yaa thaa kan dɛ̀ɛt
ヤー ター ガン デート
kan kràthɛ̂ɛk
ガン グラテーク
kan náam
ガン ナーム
kan sǐaŋ
ガン シアン
chanǔan kan khwaam rɔ́ɔn
チャヌアン ガン クワーム ローン
wɛ̂ntaa kan dɛ̀ɛt
ウェンター ガン デート
wɛ̂n kan dɛ̀ɛt
ウェン ガン デート
khriim kan dɛ̀ɛt
クリーム ガン デート
pɔ̂ŋ kan
ポン ガン
mùak kan nɔ́k
ムアック ガン ノック
yaa cùt kan yuŋ
ヤー ジュット ガン ユン
sǎan kan bùut
サーン ガン ブート
yaa kan yuŋ
ヤーカンユン
phâa rɔɔŋ kan pʉ̂an
パー ローン ガン プアン
sʉ̂a kan nǎaw
スア ガン ナーウ
例文

まだ登録されていません

定義 4

構成する語
kan khíw
ガン キウ
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/09 04:04

更新日時: 2019/04/19 09:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい