กว่า
kwàa
グワー
263,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

主部 + 修飾 + กว่า(kwàa) + 対象 : <対象>よりも/以上に<修飾>だ
・彼女は私より美人だ -> เขาสวยกว่าฉัน(kháw sǔay kwàa chán)
・私は彼よりサッカーをするのが好きだ
-> ผมชอบเล่นฟุตบอลมากกว่าเขา
-> phǒm chɔ̂ɔp lên fútbɔɔn mâak kwàa kháw
・私と彼、どちらがハンサムですか?
-> ผมกับเขาใครหล่อกว่ากัน
-> phǒm kàp kháw khray lɔ̀ɔ kwàa kan

!! 圧倒的に差があるんだ!という強調の副詞を置きたいときは末尾におく。
・彼女は私より格段美人だ -> เขาสวยกว่าฉันมาก(kháw sǔay kwàa chán mâak)

構成する語
yîŋ pay kwàa nán
イン パイ グワー ナン
... kwàa thîi khwan
... グワー ティー クワン
con kwàa
ジョン グワー
ìik naan kwàa
イーク ナーン グワー
kwàa kan
グワー ガン
yîŋ kwàa
イン グワー
例文
fɛɛn ɔ̀ɔn kwàa phǒm sǎam pii

chûay nûat rɛɛŋ kwàa níi nɔ̀y khráp

kháw tua sǔuŋ duu dòot dèn kwàa khon ʉ̀ʉn

weelaa kin sômtam cháy sɔ̂ɔm sàdùak kwàa cháy chɔ́ɔn

nâa cà tàt phǒm khâŋ nâa hây sân kwàa níi nɔ̀y

rîak chʉ̂ʉ lên pen kan eeŋ kwàa rîak chʉ̂ʉ ciŋ

kwàa cà pay thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ sǐa weelaa naan kwàa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

klɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔŋ luŋ raakhaa phɛɛŋ kwàa rót mɔɔthəəsay sǐa ìik

phʉ́ʉn thîi nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ amsatəədam cà yùu tàm kwàa rádàp náam thálee

登録日時: 2010/09/16 07:30

更新日時: 2018/03/27 21:42

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい