กุญแจ
kuncɛɛ
グンジェー
23,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

鍵束を指すので、鍵一つ一つは ลูกกุญแจ(lûuk kuncɛɛ) と呼ぶことがある。

* 類別詞は ดอก(dɔ̀ɔk)

構成する語
mɛ̂ɛ kuncɛɛ
メー グンジェー
kuncɛɛ mʉʉ
グンジェー ムー
sày kuncɛɛ
サイ グンジェー
kuncɛɛ sǎmrɔɔŋ
グンジェー サムローン
例文
ไขกุญแจ
khǎy kuncɛɛ

waaŋ kuncɛɛ wáy tâay nǎŋsʉ̌ʉ

kuncɛɛ khaa yùu thîi bâw rót yùu

登録日時: 2010/09/24 09:22

更新日時: 2018/05/03 16:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい