วาง
waaŋ
ワーン
123,000k Hit

定義 1

วาง(waaŋ) + 物 + 場所 : <物>を<場所>に置く
・鞄を机の上に置く -> วางกระเป๋าบนโตะ (waaŋ krapǎw bon tó)

よく ไว้(wáy) と併用する。
・本を本棚に置いておく
-> วางหนังสือไว้ในตู้หนังสือ
-> waaŋ nǎŋsʉ̌ʉ wáy nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ

構成する語
waaŋ hǔu
ワーン フー
waaŋ talàat
ワーン タラート
waaŋ sǎay
ワーン サーイ
waaŋ cay
ワーン ジャイ
waaŋ mây loŋ
ワーン マイ ロン
waaŋ khǎay
ワーン カーイ
waaŋ mʉʉ
ワーン ムー
例文
วางไข่
waaŋ khày

waaŋ mʉʉ bon bàa

waaŋ hǔu thoorasàp

waaŋ siidii sɔ́ɔn kan

waaŋ nɛɛw tâŋ dii kwàa máy

waaŋ kuncɛɛ wáy tâay nǎŋsʉ̌ʉ

aw wɛ̌ɛn waaŋ wáy lɔɔŋ cay khon cháy wâa cà sʉ̂ʉsàt rʉ̌ʉ mây

nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

定義 2

構成する語
waaŋ bin
ワーン ビン
waaŋ khrooŋ sâaŋ
ワーン クローン サーン
waaŋ phləəŋ
ワーン プルーン
waaŋ phɛ̌ɛn
ワーン ペーン
waaŋ yaa
ワーン ヤー
例文
waaŋ mâattrakaan

waaŋ pâw mǎay

登録日時: 2010/09/24 09:09

更新日時: 2017/04/24 13:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

วาง 置く の事例として
วางไข่. 卵を産む
を加えてはどうですか。

2019/02/18 12:14

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/02/19 09:02

ニック
ニック

วาง 定義1.置く の熟語事例として、
วางมือบนบ่า 肩の上に手を置く を追加してはどうですか。
Punchのヒット曲に
วางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหลがあります。^_^

2019/12/12 21:41

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました!

2019/12/13 09:55

匿名さん

定義2の意味に、目標(目的)の設定、วางเป้าหมายを追記していただければと思います。宜しくお願い致します。

2020/01/13 11:15

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました!

2020/01/14 09:54

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい