รถ
rót
ロット
178,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

いわゆる"車"全般を指す。
・車を運転する -> khàp rót

構成する語
rót mɔɔtəəsay
ロット モートゥーサイ
tìt rót
ティット ロット
rót raaŋ
ロット ラーン
khâa rót
カー ロット
nák khɛ̀ŋ rót
ナック ケン ロット
rót dùan
ロット ドゥアン
rót thammadaa
ロット タムマダー
rót sɔ̌ɔŋ thɛ̌w
ロット ソーン テオ
rót tìt
ロット ティット
rót rew
ロット レオ
rót phûaŋ
ロット プアン
rót dàp phləəŋ
ロット ダップ プルーン
rót càkkrayaan yon
ロット ジャックラヤーン ヨン
rót sàpɔ̂ɔt
ロット サポート
rót khǒn sòŋ
ロット コン ソン
rót tûu
ロットゥー
sîi lɔ́ɔ rót
シー ロー ロット
rót càkkrayaan
ロット ジャッグラヤーン
例文
บ้ารถ
bâa rót

rót chon kan

kràap rót kuu

rót khan nǎy khá

kʉ̀ap cà chon rót

khàp rót tàt nâa

yók máay kɔ́ɔf khʉ̂n rót

kuncɛɛ khaa yùu thîi bâw rót yùu

nâŋ rót phàan pâay rót mee nâa bâan

karunaa cháy khwaam ráwaŋ khànà thîi ɔ̀ɔk càak rót

khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay

kháw kə̀ət yàak rúu khʉ̂n maa wâa khray pen câwkhɔ̌ɔŋ rót khan nán

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

thanǒn sùkhǔmwít mûŋ nâa thɔɔŋlɔ̀ɔ rót mâak khlʉ̂an tua dâay rʉ̂ay rʉ̂ay

登録日時: 2010/09/13 07:12

更新日時: 2016/09/30 13:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい