明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加
ใน
nay
ナイ
674,000k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

ใน(nay) + 名詞 : <名詞>内の,の中,の範囲内で

構成する語
ŋom khěm nay mahǎa samùt
ゴム ケム ナイ マハー サムット
nay adìit
ナイ アディート
sěerii phâap nay kaan sadɛɛŋ ɔ̀ɔk
セーリー パープ ナイ ガーン サデーン オーク
khɔ̌ɔŋ cháy nay bâan
コーン チャイ ナイ バーン
yɔ̂ɔt ŋən nay banchii
ヨート グン ナイ バンチー
nay tham nɔɔŋ diaw kan
ナイ タム ノーン ディアオ ガン
phûu pùay nay
プー プアイ ナイ
khrʉ̂aŋ cháy nay khrua
クルアン チャイ ナイ クルア
nay khanà diaw kan
ナイ カナ ディアオ ガン
nay mʉ̂a
ナイ ムア
pen khráŋ rɛ̂ɛk nay pràwàttisàat
ペン クラン レーク ナイ プラワッティサート
nay naathii sùttháay
ナイ ナーティー スッターイ
làp nay
ラップ ナイ
nay rawàaŋ
ナイ ラワーン
mɔɔŋ nay ŋɛ̂ɛ dii
モーン ナイ ゲー ディー
nay tɛ̀ɛ lâ phʉ́ʉn thîi
ナイ テー ラ プーン ティー
phrárâatchakamnòt kaan bɔɔríhǎan râatchakaan nay sthǎanakaan chùkchə̌ən
プララーチャガムノット ガーン ボリハーン ラーチャガーン ナイ サターナガーン チュックチューン
nay thîi sùt
ナイ ティー スット
nay lǔaŋ
ナイ ルアン
nʉ̂aŋ nay ookàat
ヌアン ナイ オーガート
phaay nay
パーイ ナイ
phanákŋaan nay rót fay
パナックガーン ナイ ロット ファイ
khrʉ̂aŋ nay
クルアン ナイ
sǎay nay prathêet
サーイ ナイ プラテート
chút chán nay
チュット チャン ナイ
kaaŋkeeŋ nay
ガーンゲーン ナイ
khâŋ nay
カン ナイ
nay anaakhót
ナイ アナーコット
nay mây cháa
ナイ マイ チャー
phlɛ̌ɛ nay kraphɔ́
プレー ナイ グラポ
phayâat baymáay nay tàp
パヤート バイマーイ ナイ タップ
khon khây nay
コン カイ ナイ
nay weelaa diaw kan
ナイ ウェーラー ディアオ ガン
câw naay fàay nay
ジャオ ナーイ ファーイ ナイ
lákhɔɔn nay
ラコーン ナイ
nay phríp taa
ナイ プリップ ター
nay khân tôn
ナイ カン トン
nay thǎaná
ナイ ターナ
nay dâan tàŋ tàaŋ
ナイ ダーン タン ターン
námtaan nay lʉ̂at
ナムターン ナイ ルアット
khwaam nay cay
クワーム ナイ ジャイ
rɔ́ɔn nay
ローンナイ
nay thaaŋ klàp kan
ナイ ターン グラップ ガン
nay sùan khɔ̌ɔŋ ...
ナイ スアン コーン ...
mɔɔŋ lôok nay ŋɛ̂ɛ dii
モーン ローク ナイ ゲー ディー
mɔɔŋ lôok nay ŋɛ̂ɛ ráay
モーン ローク ナイ ゲー ラーイ
rɔɔŋtháaw sày nay bâan
ローンターオ サイ ナイ バーン
bɔɔrísàt nay khrʉa
ボーリサット ナイ クルア
nay tɔɔn níi
ナイ トーン ニー
nay thátsaná khɔ̌ɔŋ ...
ナイ タッサナ コーン ...
nay tɛ̀ɛ lá dâan
ナイ テーラ ダーン
khày nay hǐn
カイ ナイ ヒン
nay weelaa níi
ナイ ウェーラー ニー
例文
àan nay cay

nay lôok bay níi

fan sîi nay sùt

nay chûaŋ klaaŋ wan

chôok dii nay chôok ráay

bâan nay fǎn khɔ̌ɔŋ thân

khəəy hěn kháw nay thiiwii

náam sʉm khâw maa nay hɔ̂ŋ

kèp nom wáy nay tûu yen

khɔ̌ɔ aphay nay khwaam mây sadùak

lɔɔŋ khít nay mum klàp wâa ...

mây chây lûukkháa nay ùdomkhatì

phə̌əy phrɛ̂ɛ thûa thʉ̌ŋ nay prathêet

mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

nay kruŋthêep mii rót mâak kəən pay

aw mʉʉthʉ̌ʉ khâw pay nay hɔ̂ŋnáam

thɛɛn khâa kɔɔ dûay sìpsɔ̌ɔŋ nay samakaan

khun lên nay woŋ dontrii rʉ́ plàw khá

kɔ̀ɔ tâŋ khʉ̂n nay pii phɔɔ sɔ̌ɔ sɔ̌ɔŋ phan hòk rɔ́ɔy sìp hâa

sathǎan thîi nâa klua thîi sùt nay lôok

kamlaŋ yùu nay ráwàaŋ kɔ̀ɔ sâaŋ

chán chʉ̂a mân nay tua khákhiawin

cà bùat pen phrá sàk khráŋ nay chiiwít

chán chîawchaan nay kaan kràdòot chʉ̂ak

raw tɔ̂ŋ loŋ khánɛɛn nay khuu hǎa lʉ̂ak tâŋ

láksanà khon thîi thùuk klìat nay thîi thamŋaan

yɔ̀ aayínómótó loŋ pay nay aahǎan

chaaw chiaŋ mày khrêŋ khrát nay sàatsanǎa mâak

nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn

chán chɔ̂ɔp sùut aakàat bɔɔrísùt nay yaam cháaw

chán chɔ̂ɔp kin khâaw phrɔ́ɔm phrɔ́ɔm kàp thúk khon nay bâan

khun mii tamnɛ̀ŋ wâaŋ nay bɔɔrísàt bâaŋ máy khá

tɔɔn níi mʉaŋ yùu nay chûaŋ thêetsakaan haaloowiin

sǒmmút wâa hìmá tòk nay kruŋthêep kɔ̂ɔ cà tham yaŋŋay

yùu nay andàp nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ wát nay kruŋthêep

yaŋ mii sèet sataaŋ lǒŋ lʉ̌a yùu nay kràpǎw

yìat phêet rʉ̂aŋ thîi fɛ̌ɛŋ yùu nay sǎŋkhom thay

khɔ̌ɔ hây pràsòp khwaam sǎmrèt nay nâa thîi kaan ŋaan

samǎy kɔ̀ɔn wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ khon nay chumchon

manútsaya sǎmphan nay sǎŋkhom thûa pay pen kan eeŋ

prathêet thay pen prathêet nʉ̀ŋ nay thawîip eechia

kháw pen nák wâat kaatuun tua phɔ̂ɔ nay mʉaŋ thay

khon thay chʉ̂a kan wâa phráphuum khúmkhrɔɔŋ khon nay bâan

kháw pen nák thulákìt mii chʉ̂ʉ khon nʉ̀ŋ nay kruŋthêep

mây mii wan thîi chǎn cà lʉʉm hèetkaan nay khráŋ nán

chɔ̂ɔp tua lákhɔɔn nǎy thîi sùt nay ɛɛnímeechân rʉaŋ níi

thêetsàkaan dɔ̀ɔkmáy fay cà càt khʉ̂n nay rʉ́duu rɔ́ɔn khɔ̌ɔŋ thúk pii

thəə pen nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp sʉ̂a phâa tua mɛ̂ɛ nay mʉaŋ thay

phleeŋ châat cháy banleeŋ nay ookàat thîi sǒmkhuan thâwnán

pràthêet yîipùn mii sàkkayaphâap nay kaan phalìt chiŋkanseŋ

panhǎa kaan cháy rábòp khrʉa khàay ráy sǎay nay thaaŋ thîi phìt

chán pen ween tham khwaam sá?àat hɔ̂ŋ rian nay wan can

nay kruŋthêep mii khon yâak con yə́ bâan nɔ̂ɔk lá kɔ̂ mii yə́

khanàat yùu nay mʉaŋ klaaŋ wan sɛ̀ɛk sɛ̀ɛk kɔ̂ yaŋ plôn kan ləəy

sìp andàp pràthêet thîi mii pràchaakɔɔn nɔ́ɔy thîi sùt nay lôok

wɛ̂n taa krɔ̀ɔp yày kamlaŋ pen thîi níyom nay mùu way rûn

prathêet yîipùn tâŋ yùu nay phuumíphâak eechia tawan ɔ̀ɔk

khɔ̌ɔ lʉ̂an sɔ̀ɔp wát rádàp khwaam sǎamâat nay kaan cháy phaasǎa thay

raw tâŋ paníthaan nay chiiwít wâa cà tɔ̂ŋ thamŋaan phʉ̂a sùan ruam

sìp andàp daaraa thay thîi soŋ ìthíphon nay insataakrɛɛm pii sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy hâa sìp hòk

thâa phûut thʉ̌ŋ lɛ̀ŋ thɔ̂ŋ thîaw nay mʉan thay kɔ̂ɔ mii wát phrákɛ̂ɛw

nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

mɛ̂ɛtháp thʉ̌ŋ mɛ́ɛ cà yùu nay sǒŋkhraam kɔ̂ yàak mii aarom chʉ̂ʉn chom sǐnlapà

rátchakaan thîi sìi dây pròot klâaw hây sâaŋ thanǒn sǎay rɛ̂ɛk nay kruŋthêep

yîŋ wîŋ rew khwaam pen pay dâay nay kaan kə̀ət ùbàttìhèet kɔ̂ɔ yîŋ sǔuŋ

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

wát phrákɛ̂ɛw pen wát thîi thùuk sâaŋ khʉ̂n nay thǎaná wát nay phrá râatchawaŋ nay mʉaŋ thay

thúk khon nay khrɔ̂ɔp khrua tɔ̂ŋ chûay kan thamŋaan thamkaan phʉ̂a thîi cà líaŋ khrɔ̂ɔp khrua hây mii chiiwít yùu dâay

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

定義 2

例文
nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ phonlámʉaŋ yîipùn

yùu nay andàp nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ wát nay kruŋthêep

phʉ́ʉn thîi nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ amsatəədam cà yùu tàm kwàa rádàp náam thálee

登録日時: 2010/09/09 09:07

更新日時: 2017/03/06 22:19

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する
戻る