เพิ่ม
phə̂əm
プーム
307,000k Hit

定義 1

เพิ่ม(phə̂əm) + 目的語 : 〜を増やす
* さらに増やす・追加するというニュアンス
目的語の後ろに[[ขึ้น](khʉ̂n)]やมาก/สูงขึ้นなど程度の副詞を伴うこともある。

構成する語
phə̂əm təəm
プーム トゥーム
phə̂əm phuun
プーム プーン
phaasǐi muunlakhâa phə̂əm
パーシー ムーンラカー プーム
... phə̂əm khʉ̂n
... プーム クン
例文
námnàk phə̂əm hâa kìloo

phə̂əm chʉ̂ʉ bùkkhon ìik cèt khon khâw sùu banchii dam

khɔɔ rɔɔ mɔɔ anúmát phə̂əm bîa pen dʉan lá pɛ̀ɛt rɔ́ɔy bàat

定義 2

動詞 + 目的語 + เพิ่ม(phə̂əm) : 追加して〜する

構成する語
khít ŋən phə̂əm
キット グン プーム
kèp ŋən phə̂əm
ゲップ グン プーム
例文
thɛɛŋ phə̂əm thâw tua

cà sàŋ aray phə̂əm máy khá

khɔ̌ɔ bia phə̂əm sɔ̌ɔŋ kɛ̂ɛw khráp

登録日時: 2010/10/08 09:58

更新日時: 2020/02/08 09:37

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい