อะไร
aray
アライ
243,000k Hit

定義 1

疑問詞(what)。英語のように語順を入れ替える必要はなく、聞きたい所をอะไร(aray)にするだけ。

構成する語
wan aray
ワン アライ
pen aray
ペン アライ
pen aray kàp ...
ペン アライ ガップ ...
tham aray maa
タム アライ マー
例文
อะไรวะ
aray wá

อะไรเนี่ย
aray nîa

นี่อะไรคะ
nîi aray khá

เอาอะไรมา
aw aray maa

นี่คืออะไร
nîi khʉʉ aray

มีอะไรมั่ง
mii aray mâŋ

เรื่องอะไร
rʉ̂aŋ aray

ทำอะไรอยู่
tham aray yùu

ดูหนังอะไร
duu nǎŋ aray

ทำด้วยอะไร
tham dûay aray

ทาสีอะไรดี
thaa sǐi aray dii

phasǒm aray dii khá

dʉ̀ʉm aray dii khá

kə̀ət aray khʉ̂n

bəə aray khráp

cà ráp aray dii khá

khun chʉ̂ʉ aray khá

mây lʉ̌a aray ləəy

yaa phǒŋ níi tham càak aray

khun mii aachîip aray khá

mây rúusʉ̀k àray ləəy

duu nǎŋ rʉ̂aŋ aray

lɛ́ɛw hèetphǒn khʉʉ aray

ee mǎay khwaam wâa aray

khun pen khon aray khráp

pen tôn wâa aray khráp

pokatì thaan aahǎan aray khá

mii aray hây chûay máy khá

ooìchí plɛɛ wâa aray khá

mǎa tua níi phan aray

mii bia aray bâaŋ khráp

an níi sǎmràp aray khráp

ráp khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm aray dii kh

yàak cà thamŋaan aray nay anaakhót

khun náp thʉ̌ʉ sàatsànǎa aray khráp

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

thîi bâan ráp nǎŋsʉ̌ʉ phim aray

khwaam fǎn nay anaakhót khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ aray

aray tham hây raw pen khon dii rʉ̌ʉ khon chûa

mii aray nâa khǎm cʉŋ omyím yùu khon diaw

wanníi sǔay pen phísèet ná nʉ̂aŋ nay ookàat aray

ceeracaa kan tâŋ chûamooŋ tɛ̀ɛ raw sarúp mây dây wâa cà rɔ́ɔŋphleeŋ aray kan dii

定義 2

英語でいう関係代名詞のwhatやsomethingにあたり肯定文でも使用する。

構成する語
pen aray máy
ペン アライ マイ
pen aray rʉ̌ʉ plàaw
ペン アライ ル プラーオ
àray tɔ̀ɔ (mí) àray
アライ トー (ミ) アライ
aray bɛ̀ɛp níi
アライ ベープ ニー
aw aray maa lɛ̂ɛk kɔ̂ mây yɔɔm
アオ アライ マー レーク ゴ マイ ヨーム
àray kɔ̂ dây
アライ ゴ ダイ
例文
sày aray ə̀əy

mây klua aray

aw aray máy khá

khun yûŋ àray dûay

yaŋ khít aray mây ɔ̀ɔk

phǒm mii àray hây khun duu

mii àray nɛ́nam máy khá

mii aray sàŋ wáy máy khá

cà sàŋ aray phə̂əm máy khá

phǒm mây rúu aray sàk yàaŋ

chán bɔ̀ɔk wâa mây mii aray ŋay!

bôoy àray hây chǎn ìik nîa

fay dàp mɔɔŋ aray mây hěn ləəy

mii aray sǐahǎay rʉ́ plàaw khráp

lǎŋ lə̂ək ŋaan mii thúrá aray máy

dèk dèk yaŋ mây pràsǐi pràsǎa aray

sák lûuk nɔ́ɔŋ wâa mii panhǎa aray yaŋŋay

khon ûan mák cà tham àray tûam tîam mây than cay

plaa sòt sòt nîi mây tɔ̂ŋ phûut thʉ̌ŋ tham aray kɔ̂ arɔ̀y

kuukə̂n bɛ̀ɛp mày hǎa aray kɔ̂ mây cəə rúusʉ̀k seŋ mâak

kin dooy mây sày khrʉ̂aŋ khiaŋ aray ləəy phʉ̂a hây sǎmphàt rót plaa lǎy dây tem thîi

登録日時: 2010/09/07 09:50

更新日時: 2018/02/19 12:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい