คะ
khá
141,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

女性が疑問文や呼びかけなどの文末に付ける丁寧表現。
肯定文の場合は ค่ะ(khâ) となる。

例文
dâay sì khâ

càak nǎy khá

kìi thîi khá

maa hǎa khray khá

kìi thân khá

nîi aray khá

wɔ́ɔm máy khá

rót khan nǎy khá

phasǒm aray dii khá

tàk thʉ̌ŋ máy khá

sày thǔŋ máy khá

mii kham thǎam máy khá

aw aray máy khá

dʉ̀ʉm aray dii khá

khun chʉ̂ʉ aray khá

cà ráp aray dii khá

sàsǒm tɛ̂m máy khá

khun maa càak nǎy khá

khɔ̌ɔŋ khun an nǎy khá

nâŋ khɔɔy kɔ̀ɔn ná khá

khun mii aachîip aray khá

mii àray nɛ́nam máy khá

cà thaan thîi nîi máy khá

khun satôo yùu máy khá

khɔ̌ɔ baysèt dûay ná khâ

mii aray sàŋ wáy máy khá

pokatì thaan aahǎan aray khá

sày námtaan kìi chɔ́ɔn khá

mii aray hây chûay máy khá

ooìchí plɛɛ wâa aray khá

khun pen aray kap kháw khá

càak thîi nîi pay yaŋŋay dii khá

cà sàŋ aray phə̂əm máy khá

tɔ̂ŋ khɔɔy naan sàk thâwrày khá

khun kə̀ət wan thîi thâwrày khá

kaafɛɛ sày námtaan kìi kɔ̂ɔn khá

ráp khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm aray dii kh

chûay yâaŋ nʉ́a hây sùk sùk ná khâ

khun lên nay woŋ dontrii rʉ́ plàw khá

khɔ̌ɔ tua pay thoorásàp nɔ̀y dây máy khá

cà yùu thîi mʉaŋ thay thʉ̌ŋ mʉ̂aray khá

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

nân khun mon phûut sǎay yùu rʉ̌ʉ plàaw khá

khun maa thîi nîi pen pràcam rʉ́ plàaw khá

aw kaafɛɛ ìik máy khá | mây pen ray khráp

àan tua nǎŋsʉ̌ʉ bon kradaan dam ɔ̀ɔk máy khá

khun mii tamnɛ̀ŋ wâaŋ nay bɔɔrísàt bâaŋ máy khá

thîi pratêet khun mii thîi nǎy nâa thîaw bâaŋ khá

thâa cà yók lə̂ək kɔ̂ɔ tɔ̂ŋ bɔ̀ɔk lûaŋ nâa kìi wan khá

takìap ciin kàp takìap yîipùn tɛ̀ɛk tàaŋ kan yaŋŋay khá

登録日時: 2010/09/06 10:05

更新日時: 2018/02/16 13:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい