明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加
จะ
ジャ
593,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

助動詞で動詞の前に置き、意志やかなり確実性のある推量を表す。
英語will/wouldと同様に必ずしも未来のことを指すわけではない。
「まだ行っていない動作」や「(過去からみて)実際には行わなかった動作」に付ける。
・行く(行くつもりだ) -> จะไป cà pay
・行かない(行くつもりはない) -> จะไม่ไป cà mây pay

!! 未来文であっても命令や助言などの場合は使用しない(本人の意志ではないので)
・明日歯医者へ行きなさい
× phrûŋ níi cà pay hǎa mɔ̌ɔ sì
○ phrûŋ níi pay hǎa mɔ̌ɔ sì
・明日歯医者へ行った方がいいですよ
× phrûŋ níi cà pay hǎa mɔ̌ɔ dii kwàa
○ phrûŋ níi pay hǎa mɔ̌ɔ dii kwàa

構成する語
mây wâa cà ...
マイ ワー ジャ ...
mây hěn cà ... ləəy
マイ ヘン ジャ ... ルーイ
kamlaŋ cà ...
ガムラン ジャ ...
nâa ca
ナー ジャ
hěn cà ...
ヘン ジャ ...
chák cà ...
チャック ジャ ...
yàak cà pen ...
ヤーク ジャ ペン ...
kà wâa cà ...
ガ ワー ジャ ...
phʉ̂a thîi cà ...
プア ティー ジャ ...
hěn thâa cà ...
ヘン ター ジャ ...
mák cà
マック ジャ
cuan cà ...
ジュアン ジャ ...
klây cà
グライ ジャ
thʉ̌ŋ cà
トゥン ジャ
kɔ̀ɔn thîi cà
ゴーン ティー ジャ
khray cà pay rúu
クライ ジャ パイ ルー
àat cà ...
アージャ ...
kʉ̀ap cà ...
グアップ ジャ ...
thɛ̂ɛp cà ...
テープ ジャ ...
cà taay
ジャ ターイ
phɔɔ mii an cà kin
ポー ミー アン ジャ ギン
khoŋ cà pen phrɔ́ ...
コン ジャ ペン プロ ...
cà dây
ジャ ダイ
mʉ̂aray ... cà ~ sák thii
ムアライ ... ジャ ~ サック ティー
cà wâa pay lɛ́ɛw
ジャ ワー パイ レーオ
thâw thîi cà tham dây
タオ ティー ジャ タム ダイ
ɔ̀ɔk cà ...
オーク ジャ ...
例文
cà pay nǎy

fǒn khoŋ cà tòk

cà klàp maa

dǐaw cà tòk

thâa thaaŋ fǒn ca tòk

cà ráp aray dii khá

kháw cà maa nɛ̂ɛnɔɔn

cà tìt tɔ̀ɔ mày ná

fǒn khoŋ cà tòk mây nàk

cà càay ŋən thii lǎŋ

cà thaan thîi nîi máy khá

cà pay dǐaw níi khráp

phǒm cà pay ráp khun hây dâay

hǐw con cà taay yùu lɛ́ɛw

bɛ̀ttəərîi tham thâa cà mòt

phǒm cà rɔɔ con kwàa kháw cà maa

cà sàŋ aray phə̂əm máy khá

kèp wáy dii dii ráwaŋ cà hǎay

wanlǎŋ cà khuy kan mày ná

tâŋ taa rɔɔ thîi cà dâay phóp kan

cà yáay klàp yîipùn khráp

khon chên níi tɔ̀ɔ pay cà carəən

fày fǎn thîi cà pen nák rɔ́ɔŋ

yàak cà thamŋaan aray nay anaakhót

duu mʉ̌an wâa kháw cà chɔ̂ɔp raw

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

hàak lîaŋ dâay kɔ̂ɔ cà lîaŋ

khâa ca hây man taay chót cháy eeŋ

chán cà klàp maa ìik sìp naathii

phɔɔ thʉ̌ŋ kɔ̂ cà thoo maa hǎa than thii ná

ráwaŋ thə̀ cà tìt pen nísǎy

cà mii fǒn fáa khánɔɔŋ pen hɛ̀ŋ hɛ̀ŋ

cà pay yîipùn mʉ̂a rian còp

rátthabaan chút nâa cà pen yaŋŋay

cà yùu kruŋthêep sàk phák khráp

phrûŋníi cà tìt phâa mâan mày

cà yɔɔm maa pen samǔn khɔ̌ɔŋ chán máy

nǎy sǎnyaa wâa cà hây yʉʉm ŋən ŋay

athítthǎan kàp daaw wâa fǒn cà mây tòk

cà mɔ̂ɔp mǎay ŋaan níi hây khun khráp

nǎŋ rʉ̂aŋ níi cà ɔ̀ɔk mʉ̂aray

dèk dèk tham taam phûu yày lɛ́ɛw cà dii

mây nɛ̂ɛ cay wâa cà thùuk pàak kháw máy

khwaam láp khɔ̌ɔŋ kháw cà tɛ̀ɛk nay mây cháa

phǒm cà wɛ́ pay phóp aacaan sák nɔ̀y

mây mii thii thâa wâa fǒn cà yùt tòk ləəy

phǒm tâŋcay wâa cà pay yîam khun yaay

yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

nǎŋ rʉ̂aŋ mày cà khâw mʉ̂aray

raw cà ɔ̀ɔk dəən thaaŋ taam kamnòt dəəm

thʉ̌ŋ cà mây lɔ̀ɔ tɛ̀ɛ phǒm kɔ̂ ráw cay ná

chán cà mây phûut kàp kháw ìik dètkhàat

cà bùat pen phrá sàk khráŋ nay chiiwít

mʉʉthʉ̌ʉ cà rûn nǎy kɔ̂ tɔ̂ŋ cháat fay

cà tìt tɔ̀ɔ kàp khun dây yaŋŋay dii khráp

phǒm cà phayayaam thâw thîi cà tham dây khráp

cà sòŋ thaaŋ rʉa rʉ́ thaaŋ aakàat khráp

dâyyin wâa kháw cà klàp yîipùn lɛ́ɛw

cà yùu thîi mʉaŋ thay thʉ̌ŋ mʉ̂aray khá

cà pay rʉ̌ʉ mây pay khʉ̂n yùu kàp aakàat

pen pay mây dây thîi kháw cà khâa tua taay

lɔɔŋ kin nɔ̀y ná lɛ́ɛw cà tìtcay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

mʉ̂arày kháw cà pràkàat salà sòot sá thii

dây khàaw wâa kháw cà yáay klàp yîipùn

ŋán phǒm cà thoo pay cɔɔŋ tó wáy ná khráp

còtmǎay cà thʉ̌ŋ way thâa sày ráhàt praysanii

panhǎa níi cà kɛ̂ɛ dây dûay tua khɔ̌ɔŋ man eeŋ

dìchán kreeŋ wâa ŋaan cà mây sèt taam kamnòt

mii ŋən mâak phɔɔ cà cháy yàaŋ thíŋ thíŋ khwâaŋ khwâaŋ

thʉ̌ŋ cà pen khon con phǒm kɔ̂ɔ cà tɛ̀ŋŋaan kàp khun

phûak raw tòkloŋ kan wâa cà ɔ̀ɔk kan khon lá khrʉ̂ŋ

raw chûay lʉ̌a kháw pay thâw thîi cà chûay dây

sǒmmút wâa hìmá tòk nay kruŋthêep kɔ̂ɔ cà tham yaŋŋay

fútbɔɔn thiim thîi chia thâa thaaŋ cà phɛ́ɛ nâ sì

chán tâŋ pâw mǎay wâa pii níi cà mây tʉ̀ʉn sǎay

klûay nʉ̀ŋ tôn cà hây phǒn klûay nʉ̀ŋ khrʉa

khít wâa cháy weelaa mây kəən sɔ̌ɔŋ chûamooŋ cà thǔŋ

aathít nâa kɔ̂ɔ cà hǎa weelaa wâaŋ aw wáy ná khá

kháw waaŋ phɛ̌ɛn cà pay thîaw ìtaalîi náa rɔ́ɔn níi

tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

thâa cà yók lə̂ək kɔ̂ɔ tɔ̂ŋ bɔ̀ɔk lûaŋ nâa kìi wan khá

tɔ̂ŋ khayǎn duu nǎŋsʉ̌ʉ mây ŋán cà rian mây còp

thâa cà duu hây thûa talàat kɔ̂ tɔ̂ŋ dəən con nʉ̀ay

mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây

phayakɔɔn aakàat raayŋaan wâa wanníi cà mii mêek mâak

thâw thîi rúu kháw cà sadɛɛŋ khwaam rúusʉ̀k weelaa kròot

mɛ́ɛ cà sʉ́ʉ yaa chìit khâa malɛɛŋ maa phôn tɛ̀ɛ mây pen phǒn

mây nâa chʉ̂a wâa too khʉ̂n maa lɛ́ɛw cà sǔay khanàat níi

mây mii wan thîi chǎn cà lʉʉm hèetkaan nay khráŋ nán

khɛ̂ɛ kɛ̀ plʉ̀ak khɛ̂ɛníi man cà yûŋyâak khɛ̂ɛnǎy kan

nɔ̂ɔk càak cà lên dontrii lɛ́ɛw kháw yaŋ lên kiilaa dûay

thêetsàkaan dɔ̀ɔkmáy fay cà càt khʉ̂n nay rʉ́duu rɔ́ɔn khɔ̌ɔŋ thúk pii

sǒmmút wâa dichán pen phûuchaay kɔ̂ɔ cà lên muaythay nîa

sǔunsǐa raaydây lɛ́ ookàat thîi cà ráp lûukkháa mâak khʉ̂n

weelaa thîi mii kham thîi mây rúu khwaam mǎay cà khón yaŋŋay rɔ̌ɔ

mɛ́ɛ cà tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw tɛ̀ɛ phûuyǐŋ thay kɔ̂ yaŋ thamŋaan tɔ̀ɔ

thâa khun duu nǎŋ mây rúu rʉ̂aŋ chǎn cà chûay athíbaay hây

thâa kòt pùm níi kháaŋ wáy nan naan kɔ̂ɔ cà pay thîi nâa cɔɔ wayfay

aw wɛ̌ɛn waaŋ wáy lɔɔŋ cay khon cháy wâa cà sʉ̂ʉsàt rʉ̌ʉ mây

thâa mây pùat chìi mâak cà phayaayaam ân wáy con thʉ̌ŋ khoorâat ləəy

raw tâŋ paníthaan nay chiiwít wâa cà tɔ̂ŋ thamŋaan phʉ̂a sùan ruam

khun cà dây ŋən dʉan rə̂əmtôn thîi dʉan lá nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn sɔ̌ɔŋ phan bàat

thâa pràphrʉ́t taam phûu yày kɔ̂ cà mây dây ráp khwaam dʉ̀at rɔ́ɔn

weelaa pay thîaw thîi tàaŋ prathêet phǒm kɔ̂ cà phʉ̂ŋ fɛɛn thúk khráŋ

thâa pen khwaam fǎn thîi mây mii thaaŋ pen ciŋ mây mii cà dii kwàa

thʉ̌ŋ mɛ́ɛ wâa cà dâyráp ŋən dʉan nɔ́ɔy kɔ̂ɔ phɔɔ cà pay thîaw dâay

taam thîi wâa khon thay yím kèŋ nán cà hěn wâa pen khwaam ciŋ

phûu thîi cà yʉʉn yùu bon cùt sǔuŋ sùt dây kɔ̂ yɔ̂ɔm mii phiaŋ khon diaw

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw

thaaŋ rooŋrian yaŋ mây nɛ̂ɛ wâa cà pə̀ət ráp nákrian camnuan kìi khon

phûu thîi cà lót khwaam ûan khwan kin khâaw phɔɔ khwan hây lə̂ək kin cùp cìp

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

rooŋ phaaphayon tháŋ sɔ̌ɔŋ pràchan kan wâa khray cà mii khon duu mâak kwàa kan

mɛ̂ɛtháp thʉ̌ŋ mɛ́ɛ cà yùu nay sǒŋkhraam kɔ̂ yàak mii aarom chʉ̂ʉn chom sǐnlapà

wan aathít thâa phàan pay thaaŋ sǔan catucàk cà hěn phûu khon tem pay mòt

phɔɔ fǒn tòk nàk khʉ̂n thúk khon kɔ̂ rə̂əm wítòk kan wâa cà klàp bâan mây dâay

pen rʉ̂aŋ thammadaa thîi kaan thamŋaan mây chây cà sìŋ thîi khun tham khon diaw

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

phʉ́ʉn thîi nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ amsatəədam cà yùu tàm kwàa rádàp náam thálee

bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy

ceeracaa kan tâŋ chûamooŋ tɛ̀ɛ raw sarúp mây dây wâa cà rɔ́ɔŋphleeŋ aray kan dii

khon thîi cà pràsòp khwaam sǎmrèt nán cà mây cháy wan sùtsapdaa hây sǔun plàaw

kruŋthêep thɛ̂ɛp níi ʉ̀khʉ̀k dûay sǎanphàt sǐaŋ cà khàat kɔ̂ɔ tɛ̂ɛ sǐaŋ rábə̀ət kɔ̀ɔkuan

wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

khâa kràsɛ̌ɛ fayfáa cà pen sàt sùan dooy troŋ kàp khâa rɛɛŋ dan fayfáa lɛ́ pen sàt sùan phòk phǎn kàp khâa khwaam tâan thaan

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

oŋkɔɔn pòkkhrɔɔŋ sùan thɔ́ɔŋ thìn cà sòŋ èekkasǎan kham khɔ̌ɔ thîi rábù chʉ̂ʉ naamsakun lɛ́ wan dʉan pii kə̀ət khɔ̌ɔŋ thân hày thaaŋ praysanii

登録日時: 2010/09/08 03:24

更新日時: 2018/02/19 12:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する
戻る