เขา
khǎw
カオ
94,900k Hit

この単語には複数の発音が登録されています

khǎw
カオ
kháw
カオ

クイック定義

1
2
3

定義 1

この意味で使用する場合は kháw と発音します

構成する語
phûak kháw
プアック カオ
例文
เขาสูง
kháw sǔuŋ

เขาตาโต
kháw taa too

kháw khǎa yaaw

kháw phɛ́ɛ puu

kháw talòk dii

taam kháw pay

kháw khîi aay

lây kháw ɔ̀ɔk

kháw sǒm kan dii

kháw khuy kèŋ

kháw moohǒo ŋâay

kháw nâa cà rúu

wáy cay kháw dây

phǒm thùuk kháw kooŋ

kháw pùay nàk

kháw mii maarayâat

kháw tham tɛ̀ɛ ŋaan

yók thôot hây kháw

kháw khîi kìat

kháw nâa sǒŋsǎan

kháw hǎay pay lɛ́ɛw

chán sûu kàp kháw

kháw duu nʉ̀ay

khʉʉn rôm thʉ̌ŋ kháw

kháw phɔ̌ɔm sǔay dûay

kháw mii khwaam cam dii

taam thîi kháw lâw

kháw cà maa nɛ̂ɛnɔɔn

kháw maa sǎay pràcam

kháw châaŋ duu ŋǎw

líaŋ khâaw kháw

laay mʉʉ kháw wàt

chûay kháw yók tó

kháw thoo maa hǎa chǎn

hây kháw châw hɔ̂ŋ

bɔ̀ɔk kháw thâwnán

phǒm tìt rôok càak kháw

kháw bùkkalík mây dii

kháw phûut mây sùphâap

hây kháw yʉʉm pàakkaa

kháw karunaa hǎa hây phǒm

kháw pen rôok èet

kháw kin lâw kèŋ

kháw thùuk hǔa nâa dù

kháw ìtchǎa nɔ́ɔŋchaay

kháw pen khon ŋîap ŋîap

khəəy hěn kháw nay thiiwii

kháw càay taŋ kèŋ

phǒm aayú thâw kàp kháw

kháw àat cà nɔ̂ɔk cay chán

sòŋ còtmǎay pay hây kháw

hây kamlaŋ cay kháw ná sì

khrɔ̂ɔp khrua kháw mii thǎaná

khuy thoorasàp kàp kháw

kháw tham tua nísǎy dèk

khun pen aray kàp kháw

kháw khít mâak ləəy pùat hǔa

kháw mây sǔŋsǐŋ kàp khray

kháw mây yɔɔm pay thîi nân

kháw kèŋ kəən khon ciŋ ciŋ

pay sòŋ kháw thîi sanǎam bin

pay ráp kháw thîi sanǎam bin

dəəm kháw pen nák rɔ́ɔŋ

pay yîam kháw mây sabaay

pay yîam kháw mây phóp naan

phǒm cà rɔɔ con kwàa kháw cà maa

sɔ̌ɔn phaasǎa aŋkrìt hây kháw

lə̂ək raa kàp kháw rʉ̌ʉ yaŋ

kháw sàn dûay khwaam moohǒo

nay thîi sùt kháw mây dây maa

kháw yɔɔm ráp khwaam hěn phǒm

khun pen aray kap kháw khá

phǒm kàp kháw aayú thâw kan

sǒŋsǎy wâa kháw pen kàthəəy

khǎw chəən chuan hây sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ

kháw chʉ̂a rʉ̂aŋ phǐi yùu

phǒm tìt taŋ kháw khâa tǔa

kháw tham krapǎw taŋ hǎay

lên múk sìaw sìaw kàp kháw

yùu kàp kháw hǎaycay mây ɔ̀ɔk

kháw maa sòŋ chǎn thîi sanǎam bin

kháw maa ráp chǎn thîi sanǎam bin

kháw maa yîam chǎn mây sabaay

kháw càp dây wâa chán mii kík

rúusʉ̀k dii cay thîi kháw sabaay dii

kháw maa yîam chǎn mây phóp naan

duu mʉ̌an wâa kháw cà chɔ̂ɔp raw

kháw tham aahǎan mây khɔ̂y arɔ̀y

kháw líaŋ tháŋ mǎa lɛ́ mɛɛw

kháw lên kɔ́ɔf kèŋ caŋ ləəy

náp wan kháw kɔ̂ yîŋ sǔay khʉ̂n

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

chǎn mây mii wan yók thôot hây kháw

kháw ramkhaan thîi thùuk thǎam bɔ̀y bɔ̀y

mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

kháw phûut rew mâak faŋ mây than

nʉ́k yùu lɛ́ɛw wâa kháw tɔ̂ŋ maa

khrɔ̂ɔp khrua khɔ̌ɔŋ kháw òp ùn mâak

kháw phachəən kàp panhǎa nîi sǐn

ráprɔɔŋ wâa kháw pen khon dii mâak

phǒm kàp kháw thamŋaan khon lá bɔɔrísàt

kháw tɔ̂ŋ phían pay lɛ́ɛw nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

kháw tɔ̀ɔp ráp yàaŋ mây mâncay

aw iimeew khɔ̌ɔŋ kháw thoo pay bɔ̀ɔk ná

thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ kháw phûut phaasǎa thay dâay

phǒm phûut phaasǎa thay sûu kháw mây dây

phǒm wâa kháw mây yàak pay mâak kwàa

kháw dii cay thîi phʉ̂an maa yîam

kháw mii khɔndoo sadɛɛŋ wâa ruay mâak

phaasǎa aŋklìt kháw phɔɔ cháy ŋaan dây

chán kàp kháw thamŋaan kèŋ phɔɔ phɔɔ kan

kháw pen khon thay chʉ́a sǎay málaayuu

kháw pen lûuk khrʉ̂ŋ thay yîipùn

hěn wâa kháw pen khon sʉ̂ʉsàt

mínâa lâ kháw phûut phaasǎa thay kèŋ

kháw phûut phaasǎa thay mây kèŋ thâwray

kháw pen khwǎn cay khɔ̌ɔŋ chán phɔɔ dii ləəy

khwaam láp khɔ̌ɔŋ kháw cà tɛ̀ɛk nay mây cháa

sǒŋ sǎan kháw wâa yùu kàp fɛɛn mây dây

chán cà mây phûut kàp kháw ìik dètkhàat

dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon

kháw diicay mâak mʉ̂a rúu rʉ̂aŋ níi

เขาก่อตั้งอุเอยามะโชเทนขึ้น
kháw kɔ̀ɔ tâŋ ùeeyaamá chootheen khʉ̂n

kháw tua sǔuŋ duu dòot dèn kwàa khon ʉ̀ʉn

kháw phuumcay thîi dây chûay plùuk tônmáay

dâyyin wâa kháw cà klàp yîipùn lɛ́ɛw

kháw chɔ̂ɔp lên kàp khwaam rúusʉ̀k khon ʉ̀ʉn

pen pay mây dây thîi kháw cà khâa tua taay

dây khàaw wâa kháw cà yáay klàp yîipùn

rúucàk kháw thîi amereikaa maa hâa pii lɛ́ɛw

kháw phûut bɛ̀ɛp níi sadɛɛŋ wâa mây hěn dûay

chán wâa khwaam khít khɔ̌ɔŋ kháw mây leew ləəy ná

mʉ̂arày kháw cà pràkàat salà sòot sá thii

hây pay kà kháw nîa ná hây taay kɔ̂ɔ mây pay

baŋəən phǒm dâyyin kháw khuy kan kɔ̂ ləəy rúu

"mây pen ray" kháw wâa phlaaŋ kɔ̂ɔ coon loŋ náam

kháw bɔ̀ɔk phrɔ́ɔm kàp rɔ́ɔŋ hây sàʉ̀k sàʉ̂ʉn

raw chûay lʉ̌a kháw pay thâw thîi cà chûay dây

kháw lâw rʉ̂aŋ níi hây phǒm faŋ dooy sǎŋkhèep

khâw pay nâŋ khân klaaŋ ráwàaŋ kháw tháŋ sɔ̌ɔŋ

tháŋ kháw lɛ́ thəə tàaŋ khon tàaŋ kɔ̂ mây yɔɔm kan

ìik sìi wan náp càak wan thîi kháw klàp yîipùn

mây wâa cà athíbaay yàaŋray kháw kɔ̂ɔ mây khâwcay

kháw pen daaraa daŋ mii sataaŋ yàa bɔ̀ɔk khray ləəy

khâw kàp kháw mây dâay phrɔ́ èà kɔ̂ moohǒo ləəy

kháw pen nák wâat kaatuun tua phɔ̂ɔ nay mʉaŋ thay

kháw waaŋ phɛ̌ɛn cà pay thîaw ìtaalîi náa rɔ́ɔn níi

khun hěn kháw pen khráŋ sùttháay mʉ̂aray khráp

kháw tâŋcay rian phʉ̂a sɔ̀ɔp khâw mahǎawítthayaalay

thâw thîi rúu kháw cà sadɛɛŋ khwaam rúusʉ̀k weelaa kròot

khun klâa khɛ̀ŋ kàp kháw bɛ̀ɛp tua tɔ̀ɔ tua rʉ̌ʉ plàaw

nɔ̂ɔk càak cà lên dontrii lɛ́ɛw kháw yaŋ lên kiilaa dûay

kháw pen nák thulákìt mii chʉ̂ʉ khon nʉ̀ŋ nay kruŋthêep

kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

kháw kə̀ət yàak rúu khʉ̂n maa wâa khray pen câwkhɔ̌ɔŋ rót khan nán

kháw thùuk sòŋ maa thamŋaan thîi nîi tɛ̀ɛ mây dây kamnòt wâa tɔ̂ŋ yùu kìi pii

kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

thîi ciŋ kháw mây tɔ̂ŋkaan ráp ŋən tâay tó tɛ̀ɛ kháw tɔ̂ŋ tham taam náam mʉ̌an phʉ̂an khon ʉ̀ʉn

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

定義 2

この意味で使用する場合は khǎw と発音します

構成する語
yɔ̂ɔt khǎw
ヨート カオ
chəəŋ khǎw
チューン カオ
lày khǎw
ライ カオ
tiin khǎw
ティーン カオ
chaaw khǎw
チャーオ カオ
thiw khǎw
ティウ カウ
hùpkhǎw
フップ カオ
khǎw phrá wíhǎan
カオ プラ ウィハーン
thʉ̂ak khǎw
トゥアック カオ
khǔn khǎw
クン カオ
khǎwyày
カオヤイ
例文

まだ登録されていません

定義 3

この意味で使用する場合は khǎw と発音します

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/06 09:36

更新日時: 2018/02/19 12:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

เขา の定義2. 山 の熟語事例として、
ยอดเขา 山頂
ไหล่เขา 山の中腹
เชิงเขา 山麓
ตีนเขา 山裾
を追加してはどうですか。

2019/07/17 11:52

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/07/19 08:18

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい