明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加
เป็น
pen
ペン
613,000k Hit

クイック定義

1
2
3
4
5

定義 1

英語のbe動詞のような語で、名詞A + เป็น + 名詞B で 「AはBです」という意味になる。
・เขาเป็นคนไทย (kháw pen khon thay) => 彼はタイ人だ

!! 否定文の場合は ไม่เป็น(mây pen) とはならず、ไม่ใช่(mây chây) となる。
・เขาไม่ใช่คนไทย (kháw mây chây khon thay) => 彼はタイ人ではない

!! 「AはBです」を「BはAです」と言っても通じるような場合(A=Bの場合)、เป็น(pen)を使わずに คือ(khʉʉ)を使用する。
・นี่คือกระเป๋าผม (nîi khʉʉ kràpǎw phǒm) => これは私のカバンだ

構成する語
pen khloon
ペン クローン
pen thaaŋ kaan
ペン ターン ガーン
khwaam pen
クワーム ペン
pen thîi níyom
ペン ティー ニヨム
pen bâa
ペン バー
pen phʉ̂an
ペン プアン
pen mít
ペン ミット
pen rʉ̂aŋ pen raaw
ペン ルアン ペン ラーオ
pen pràwàttìkaan
ペン プラワティガーン
pen tua khɔ̌ɔŋ tua eeŋ
ペン トゥア コーン トゥア エーン
pen yàaŋray bâaŋ
ペン ヤーンライ バーン
pen cay
ペン ジャイ
kaan pen samaachík
ガーン ペン サマーチック
mây pen ray
マイ ペン ライ
pen yaŋŋay
ペン ヤンガイ
pen aray
ペン アライ
pen aray kàp ...
ペン アライ ガップ ...
tham pen
タム ペン
pen phísèet
ペン ピセート
cam pen
ジャム ペン
pen hùaŋ
ペン フアン
pen aray máy
ペン アライ マイ
pen aray rʉ̌ʉ plàaw
ペン アライ ル プラーオ
pen pràcam
ペン プラジャム
pen nîi
ペン ニー
pen bây
ペン バイ
pen phít
ペン ピット
pen tham
ペン タム
pen hèt hây
ペン ヘット ハイ
pen an khàat
ペン アン カート
pen klaaŋ
ペン グラーン
pen kan eeŋ
ペン ガン エーン
pen kɔɔŋ
ペン ゴーン
pen yày pen too
ペン ヤイ ペン トー
pen an wâa
ペン アン ワー
pen thîi chʉ̂ʉn chɔ̂ɔp
ペン ティー チューン チョープ
pen pay
ペン パイ
pen lə̂ət
ペン ルート
pen tɔ̀ɔ
ペン トー
pen rɔɔŋ
ペン ローン
pen tôn pay
ペン トン パイ
例文
phǒm pen ìsarà

sǒm kàp pen khun

mây pen rabìap

kháw pen rôok èet

kháw pen khon ŋîap ŋîap

pen thîi phʉ̂ŋ dây ná

khun pen khon aray khráp

phǒm pen khây wàt yày

raw pen phîi nɔ́ɔŋ kan

dəəm kháw pen nák rɔ́ɔŋ

nák sadɛɛŋ pen thîi níyom

thammay thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ pen raw

lə̂ək sěesɛ̂ɛŋ pen khon dii

sǒŋsǎy wâa kháw pen kàthəəy

nʉ́k wâa pen khon thay sá ìik

khun pen khon thay rʉ̌ʉ khráp

phǒm mây dây pen khon thay khráp

mʉaŋ thay pen mʉaŋ phút

raw mây dây pen sàttruu kan

phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

khun pen khon yîipun chây máy

thúrian pen raachaa khɔ̌ɔŋ phǒnlámáay

thîi nîi pen khèet plɔ̀ɔt burìi

lèk pen loohà yàaŋ nʉ̀ŋ

ráprɔɔŋ wâa kháw pen khon dii mâak

nîi thʉ̌ʉ wâa pen sìŋ thîi plɛ̀ɛk

kháw pen khon thay chʉ́a sǎay málaayuu

hěn wâa kháw pen khon sʉ̂ʉsàt

chán pen khon tʉ̀ʉn cháaw yùu lɛ́ɛw

kháw pen lûuk khrʉ̂ŋ thay yîipùn

kháw pen phûuchaay phan yàaŋ wâa

kháw pen khwǎn cay khɔ̌ɔŋ chán phɔɔ dii ləəy

adìit pen khrʉ̂aŋ bòŋ chíi anaakhót

cháaŋ pen sǎnyalák khɔ̌ɔŋ pràthêet

mây yàak chʉ̂a wâa kháw pen kàthəəy

dichán pen khon thay chʉ́a sǎay ciin khâ

tɔɔn pen dèk khəəy yùu thîi mʉaŋ thay

pen phûuchaay tɔ̂ŋ mây raŋkɛɛ phûuyǐŋ

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

khwaam pramàat pen hǒn thaaŋ hɛ̀ŋ khwaam taay

tɛɛŋmoo pàn pen khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm bɛ̀ɛp nǎy

aray tham hây raw pen khon dii rʉ̌ʉ khon chûa

cháaŋ mii rûup râaŋ pralàat pen sàt bòk

thii rɛ̂ɛk phǒm khít wâa khun pen khon thay sǐa ìik

kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan

thʉ̌ŋ cà pen khon con phǒm kɔ̂ɔ cà tɛ̀ŋŋaan kàp khun

yàak dâay naalikaa thîi nâa pàt pen phaasǎa thay

dʉan kumphaaphan pen dʉan hɛ̀ŋ khwaam rák

kháw pen nák wâat kaatuun tua phɔ̂ɔ nay mʉaŋ thay

kháw pen daaraa daŋ mii sataaŋ yàa bɔ̀ɔk khray ləəy

prathêet thay pen prathêet nʉ̀ŋ nay thawîip eechia

samǎy kɔ̀ɔn wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ khon nay chumchon

aakàat lɛ́ náam pen sìŋ cam pen sǎmràp manút

nay thǎaná thîi pen khon thay khun khít wâa yaŋŋay khráp

phûu yày tɔ̂ŋ pen tua yàaŋ thîi dii hây kàp dèk

kaan chíi tháaw pay thaaŋ khon ʉ̀ʉn pen kaan sǐa maaráyâat

kháw pen nák thulákìt mii chʉ̂ʉ khon nʉ̀ŋ nay kruŋthêep

ráan níi pen ráan khǎay khɔ̌ɔŋ sǎmràp dèk dooy chaphɔ́

chiaŋ mày pen càŋwàt sǎmkhan rɔɔŋ càak kruŋthêep

phrá kɛ̂ɛw mɔɔrakòt pen phrá phúttharûup khûu bâan khûu mʉaŋ

tham thâa pen sùphâapbùrùt thîi thɛ́ɛ kɔ̂ leew saam tàm cháa

thəə pen nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp sʉ̂a phâa tua mɛ̂ɛ nay mʉaŋ thay

chán pen ween tham khwaam sá?àat hɔ̂ŋ rian nay wan can

sǒmmút wâa dichán pen phûuchaay kɔ̂ɔ cà lên muaythay nîa

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

khwaam sùk pen sǎahèet nʉ̀ŋ thîi tham hây aayú yʉʉn yaaw dâay

nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná

khwaam rák nán sùttháay lɛ́ɛw kɔ̂ pen khɛ̂ɛ rʉ̂aŋ phə́ə fǎn

phîi nɔ́ɔŋ khûu níi nâa taa mʉ̌an kan raaw kàp pen khûu fɛ̀ɛt

kruŋthêep khəəy dây chʉ̂ʉ wâa pen mʉaŋ weenís tàwan ɔ̀ɔk

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

sǔan lum pen sǔan sǎathaaraná yày thîi yùu cay klaaŋ kruŋthêep

kháw kə̀ət yàak rúu khʉ̂n maa wâa khray pen câwkhɔ̌ɔŋ rót khan nán

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

thâa pen khwaam fǎn thîi mây mii thaaŋ pen ciŋ mây mii cà dii kwàa

taam thîi wâa khon thay yím kèŋ nán cà hěn wâa pen khwaam ciŋ

mákhʉ̌athêet pen phʉ̂ʉt chanít nʉ̀ŋ thîi khon chɔ̂ɔp nam maa tham pen aahǎan

phayaayaam mɔɔŋ wâa khɔ̂ɔ bòk phrɔ̀ŋ khɔ̌ɔŋ khun nâa dʉŋ dùut hây pen nísǎy

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

pen rʉ̂aŋ thammadaa thîi kaan thamŋaan mây chây cà sìŋ thîi khun tham khon diaw

sɔ́ɔt thùa lʉ̌aŋ pen khrʉ̂aŋ pruŋ thîi khàat mây dây sǎmràp aahǎan yîipùn

wát phrákɛ̂ɛw pen wát thîi thùuk sâaŋ khʉ̂n nay thǎaná wát nay phrá râatchawaŋ nay mʉaŋ thay

定義 2

動詞 + เป็น(pen) で「〜できる」という意味。
やり方を学んでできるようになったような場合に使用する。
・ว่ายน้ำเป็น (wâaynáam pen) => 泳げる(習得していて)
・ว่ายน้ำไม่เป็น (wâaynáam mây pen) => 泳げない(泳いだことがないから等)

* その他「〜できる」の助動詞の用法については、ได้(dâay) のページを参照

例文
chǎn wâaynáam mây pen

chán kin aahǎan cam phûak hɔ̌y mây pen

定義 3

構成する語
pen nɔ̌ɔŋ
ペン ノーン
nâa mʉʉ pen lǎŋ mʉʉ
ナー ムー ペン ラン ムー
pen maa
ペン マー
khwaam nâa cà pen
クワーム ナー ジャ ペン
yàak cà pen ...
ヤーク ジャ ペン ...
khóp khon chên ray yɔ̂ɔm pen khon chên nán
コップ コン チェン ライ ヨーム ペン コン チェン ナン
sùan pràkɔ̀ɔp thîi pen námtaan
スアン プラゴープ ティー ペン ナムターン
tòk pen ...
トック ペン ...
kròot pen fay
グロート ペン ファイ
pen wàt
ペン ワット
pen khây
ペン カイ
pen lom
ペン ロム
bɛ̀ŋ ~ ɔ̀ɔk pen ...
ベン ~ オーク ペン ...
klaay pen ...
グラーイ ペン ...
pen thɛ̌w
ペン テオ
khoŋ cà pen phrɔ́ ...
コン ジャ ペン プロ ...
pen kaan
ペン ガーン
chíi nók pen nók chíi máay pen máay
チー ノック ペン ノック チー マーイ ペン マーイ
pen hǔu pen taa
ペン フー ペン ター
pen ciŋ
ペン チン
pen phǒn
ペン ポン
pen chín pen an
ペン チン ペン アン
mây pen sàppàrót
マイ ペン サッパロット
pen prayòot
ペン プラヨート
例文
fǎn pen ciŋ

เป็นไรเป็นกัน
pen ray pen kan

lɛ̂ɛk yen pen bàat

fày fǎn thîi cà pen nák rɔ́ɔŋ

dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon

cà bùat pen phrá sàk khráŋ nay chiiwít

khʉ̂n raakhaa khùat lá sìp pen sìp sɔ̌ɔŋ bàat

tìt phanan ɔɔnlay ŋɔɔm ŋɛɛm con pen nîi thûam hǔa

wɛ̂n taa krɔ̀ɔp yày kamlaŋ pen thîi níyom nay mùu way rûn

khwaam nâa cà pen khɔ̌ɔŋ kaan thɔy lûuk tǎw hây praakot nâa thîi pen lêek khûu khʉʉ nʉ̀ŋ nay sɔ̌ɔŋ

wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay

khâa kràsɛ̌ɛ fayfáa cà pen sàt sùan dooy troŋ kàp khâa rɛɛŋ dan fayfáa lɛ́ pen sàt sùan phòk phǎn kàp khâa khwaam tâan thaan

定義 4

前に文章を受け、その文を副詞句的に修飾する。

構成する語
plɛɛ ... pen ~
プレー ... ペン ~
pen weelaa
ペン ウェーラー
kaan tìt chʉ́a pen klùm kɔ̂ɔn
ガーン ティット チュア ペン グルム ゴーン
pen kaan pen ŋaan
ペン ガーン ペン ガーン
thamŋaan pen kà
タムガーン ペン ガ
pen raay
ペン ラーイ
tham tua pen khàaw
タム トゥア ペン カーオ
pen rábòp
ペン ラボップ
pen lamdàp
ペン ラムダップ
pen weelaa naan
ペン ウェラー ナーン
pìt pen khwaam láp
ピット ペン クワーム ラップ
pen khân khân
ペン カン カン
... pen khráŋ sùttháay
... ペン クラング スッターイ
pen hɛ̀ŋ hɛ̀ŋ
ペン ヘン ヘン
phûut pen nay
プート ペン ナイ
sǒm pen
ソム ペン
pen khráŋ rɛ̂ɛk
ペン クラン レーク
phlík wíkrìt pen ...
プリック ウィグリット ペン ...
例文
plɔ̀y pen ìsarà

càay pen ŋən sòt

khuy kan pen phaasǎa thay

tua rábə̀ət pen chín chín

cháaŋ cháy ŋaa pen aawút

hàn klǔay pen chín phɔɔ kham

tɔ̂ŋ khɔ̌ɔ aphay pen yàaŋ sǔuŋ

ráwaŋ thə̀ cà tìt pen nísǎy

cà yɔɔm maa pen samǔn khɔ̌ɔŋ chán máy

theewadaa plɛɛŋ tua pen yǐŋ sǎaw sǔay

phenkwin càt pen sàt praphêet nók

yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

meenuu thîi mii phàksòt pen sùanpràkɔ̀ɔp

raakhaa phûŋ càak sǎam bàat pen yîisìp bàat

khǐan yʉ̂ʉt yaaw hây pen rʉ̂aŋ yày too

thʉ̌ŋ khân pen proogremmə̂ə chán sian

khray thàay rûup khít ŋən phə̂əm pen sɔ̌ɔŋ thâw

klûay khǎay yaŋŋay khráp / khǎay pen wǐi khâ

khon thay cháy hɔ̂ŋ phrá pen thîi sùat mon wâay phrá

phǒm pay wîŋ thúk cháaw pen ráyáthaaŋ sɔ̌ɔŋ kìlooméet

khɔɔ rɔɔ mɔɔ anúmát phə̂əm bîa pen dʉan lá pɛ̀ɛt rɔ́ɔy bàat

khun phɔ̂ɔ phə̂ŋ khəəy faŋ phleeŋ níi pen khráŋ rɛ̂ɛk khráp

nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná

mákhʉ̌athêet pen phʉ̂ʉt chanít nʉ̀ŋ thîi khon chɔ̂ɔp nam maa tham pen aahǎan

nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

phǒm mây sǎamâat bɔ̀ɔk khwaam khít lɛ́ khwaam rúusʉ̀k khɔ̌ɔŋ tuaeeŋ ɔ̀ɔk maa pen kham phûut dâay

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

定義 5

構成する語
kham pen
カム ペン
plaa pen
プラー ペン
nâa pen
ナー ペン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/07 15:36

更新日時: 2020/09/13 07:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

head_jockaa
head_jockaa

他には……
ตาย(死ぬ)の対義語として เป็น を生きてるという意味で使ったり、
เป็นอาทิตย์(一週間する)みたいに期間を表したり、
っていうのがありました。

2018/07/10 11:39

コメントを投稿する
戻る