ของ
khɔ̌ɔŋ
コーン
585,000k Hit

定義 1

構成する語
sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
スー コーン
khɔ̌ɔŋ lámə̂ət líkkhasìt
コーン ラムート リッカシット
khɔ̌ɔŋ líkkhasìt
コーン リカシット
khɔ̌ɔŋ kin
コーン ギン
khɔ̌ɔŋ wâaŋ
コーン ワーン
khɔ̌ɔŋ plɔɔm
コーン プローム
khɔ̌ɔŋ klaaŋ
コーン グラーン
khɔ̌ɔŋ khɛ̌ŋ
コーン ケン
khɔ̌ɔŋ lěw
コーン レオ
khɔ̌ɔŋ thîi lʉʉm wáy
コーン ティー ルーム ワイ
câw khɔ̌ɔŋ
ジャオ コーン
例文
hîw khɔ̌ɔŋ con lǎŋ ɛ̀n

yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

khɔ̌ɔŋ khʉ̂n chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ ráan níi khʉʉ khày tǔn yák

ráan níi pen ráan khǎay khɔ̌ɔŋ sǎmràp dèk dooy chaphɔ́

tham pen chûay khon cèp tɛ̀ɛ khwaam ciŋ chòk khɔ̌ɔŋ tàaŋhàak

nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná

定義 2

物 + ของ(khɔ̌ɔŋ) + 所有者 : <所有者>の<物>
英語ofと同じ用法。ของ(khɔ̌ɔŋ) はしばしば省略される。
・私のカバン
-> กระเป๋ว(ของ)ผม
-> krapǎw (khɔ̌ɔŋ) phǒm

構成する語
nay sùan khɔ̌ɔŋ phǒm ...
ナイ スアン コーン ポム ...
bân plaay khɔ̌ɔŋ chiiwít
バン プラーイ コーン チーウィット
kòt khɔ̌ɔŋ rooŋrian
ゴット コーン ローンリアン
rooŋrian mátthayomasʉ̀ksǎa tɔɔn plaay khɔ̌ɔŋ rát
ローンリアン マッタヨマサクサー トーン プラーイ コーン ラット
~ dûay tua khɔ̌ɔŋ ... eeŋ
~ ドゥアイ トゥア コーン ... エーン
khâaw khɔ̌ɔŋ khrʉ̂aŋ cháy
カーオ コーン クルアン チャイ
khɔ̀ɔp khun thîi cháy bɔrikaan khɔ̌ɔŋ raw
コープ クン ティー チャイ ボリガーン コーン ラオ
pràtyaa khɔ̌ɔŋ oŋkɔɔn
プラッヤー コーン オンゴーン
例文
cùt dii khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

khɔ̌ɔŋ khun an nǎy khá

bâan nay fǎn khɔ̌ɔŋ thân

thîi sathìt khɔ̌ɔŋ phráphuum

lûuk chaay khon hǔa pii khɔ̌ɔŋ phǒm

rɔ́ɔy lá sìi sìp khɔ̌ɔŋ pràchaachon

lûuk chaay khon sùt thɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ phǒm

thalɛ̌ɛŋ ùdomkaan khɔ̌ɔŋ phák

chiiwít khɔ̌ɔŋ chaaw chonnabòt cʉ̀ʉt chʉ̂ʉt

man mây khâw rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ chán

khrɔ̂ɔp khrua khɔ̌ɔŋ kháw òp ùn mâak

dàk faŋ thoorasàp khɔ̌ɔŋ thrám

rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ fǒn chûay mây dâay ná

aw iimeew khɔ̌ɔŋ kháw thoo pay bɔ̀ɔk ná

nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ phonlámʉaŋ yîipùn

cà yɔɔm maa pen samǔn khɔ̌ɔŋ chán máy

khwaam láp khɔ̌ɔŋ kháw cà tɛ̀ɛk nay mây cháa

cháaŋ pen sǎnyalák khɔ̌ɔŋ pràthêet

chûay sàkòt chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ khun nɔ̀y khâ

khwaam fǎn nay anaakhót khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ aray

chán wâa khwaam khít khɔ̌ɔŋ kháw mây leew ləəy ná

nákrian yɛ̂ɛŋ kan tɔ̀ɔp kham thǎam khɔ̌ɔŋ khun khruu

phǒn ŋaan níi sadɛɛŋ thʉ̌ŋ khwaam phayayaam khɔ̌ɔŋ thúk khon

chán cam raakhaa thîi nɛ̂ɛnɔɔn khɔ̌ɔŋ an níi mây dâay

fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

thîi khìa burìi khɔ̌ɔŋ luŋ mii rûup soŋ plɛ̀ɛk taa

phanǎŋ khɔ̌ɔŋ hɔ̂ŋ níi sǐi khriim ɔ̀ɔn duu sabaay taa dii

samǎy kɔ̀ɔn wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ khon nay chumchon

khɔ̌ɔŋ khʉ̂n chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ ráan níi khʉʉ khày tǔn yák

raw khɔ̌ɔ aphay thîi bɔríkaan khɔ̌ɔŋ raw bòk phrɔ̂ŋ baaŋ pràkaan

thêetsàkaan dɔ̀ɔkmáy fay cà càt khʉ̂n nay rʉ́duu rɔ́ɔn khɔ̌ɔŋ thúk pii

kaan òprom sàŋ sɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phǒn tɔ̀ɔ nísǎy khɔ̌ɔŋ lûuk

klɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔŋ luŋ raakhaa phɛɛŋ kwàa rót mɔɔthəəsay sǐa ìik

kammáwíthii kaan tham kimcì taam bɛ̀ɛp chabàp khɔ̌ɔŋ kawlǐi nʉ̌a

khɔ̂ɔhǎa khɔɔrápchân thîi yɔɔŋyay thʉ̌ŋ pràthaanaathíbɔdii khɔ̌ɔŋ pràthêet

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

phʉ́ʉn thîi nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ amsatəədam cà yùu tàm kwàa rádàp náam thálee

登録日時: 2010/09/06 09:53

更新日時: 2016/11/26 21:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい