แห่ง
hɛ̀ŋ
ヘン
175,000k Hit

定義 1

構成する語
thûa thúk hɛ̀ŋ
トゥア トゥック ヘン
hɛ̀ŋ hǒn tambon day
ヘン ホン タムボン ダイ
thúk hǒn thúk hɛ̀ŋ
トゥック ホン トゥック ヘン
pen hɛ̀ŋ hɛ̀ŋ
ペン ヘン ヘン
例文
ríw rɔɔy hɛ̀ŋ way

khwaam pramàat pen hǒn thaaŋ hɛ̀ŋ khwaam taay

dʉan kumphaaphan pen dʉan hɛ̀ŋ khwaam rák

aâŋ wâa mii câw nâa thîi mây phɔɔ cʉŋ mây sǎamâat pay trùat rooŋŋaan thúk hɛ̀ŋ dây

定義 2

例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
talàat làk sáp hɛ̀ŋ pràthêet thay
タラート ラック サップ ヘン プラテート タイ
hɛ̀ŋ châat
ヘン チャート
thanaakhaan hɛ̀ŋ pràthêet thay
タナーカーン ヘン プラテート タイ
kaan rótfay hɛ̀ŋ pràthêet thay
ガーン ロットファイ ヘン プラテート タイ
例文
ราชาแห่ง...
raachaa hɛ̀ŋ ...

登録日時: 2011/07/10 00:35

更新日時: 2017/04/07 14:14

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい