ไม่
mây
マイ
727,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

動詞・形容詞の前に置いて否定する。

構成する語
mây ... ləəy
マイ ... ルーイ
mây wâa cà ...
マイ ワー ジャ ...
klʉʉn mây khâw khaay mây ɔ̀ɔk
グルーン マイ カオ カーイ マイ オーク
oŋkaan mây sawɛ̌ɛŋ hǎa phǒn kamray
オンガーン マイ サウェーン ハー ポン ガムライ
mây ân
マイ アン
mây ... sàk yàaŋ
マイ ... サック ヤーン
mây sabaay
マイ サバーイ
mʉ̂a mây naan maa níi
ムア マイ ナーン マー ニー
mây wǎy
マイ ワイ
khǎay mây ɔ̀ɔk
カーイ マイ オーク
mây camkàt
マイ ジャムガット
tɔ̂ŋ mây ...
トン マイ ...
mây rew kɔ̂ cháa
マイ レオ ゴ チャー
mây ... thâwrày
マイ ... タオライ
mây mii
マイ ミー
dooy mây rúu tua
ドーイ マイ ルー トゥア
mây dâay
マイ ダーイ
khrʉ̂aŋ mʉʉ wát unhaphuum bɛ̀ɛp mây sǎmphàt
クルアン ムー ワット ウンハプーム ベープ マイ サムパット
mây tɔ̂ŋ ...
マイ トン ...
mây nâa cà ... dâay
マイ ナー ジャ ... ダーイ
com mây loŋ
ジョム マイ ロン
rʉ̌ʉ mây kɔ̂ɔ ...
ルー マイ ゴー ...
mây rúusʉ̀k rúusǎa
マイ ルースック ルーサー
hây taay kɔ̂ɔ mây
ハイ ターイ ゴー マイ
mây ŋán
マイ ガン
mây pen ray
マイ ペン ライ
khon mây aw nǎy
コン マイ アオ ナイ
mây dii
マイ ディー
yaŋ mây ...
ヤン マイ ...
mây khɔ̂y
マイ コイ
mây ... rɔ̀k
マイ ... ロック
ìik mây naan
イーク マイ ナーン
mây rúu rʉ̂aŋ
マイ ルー ルアン
mây wâa A rʉ̌ʉ B kɔ̂ɔ ...
マイ ワー A ルー B ゴー ...
mây râarəəŋ
マイ ラールーン
mây klâa
マイ グラー
khon mây tem
コン マイ テム
mây nɔ́ɔy
マイ ノーイ
waaŋ mây loŋ
ワーン マイ ロン
nay mây cháa
ナイ マイ チャー
mây mʉ̌an
マイ ムアン
mâi thʉ̌ŋ
マイ トゥン
mây pen phǒn
マイ ペン ポン
mây hěn cam pen ...
マイ ヘン ジャム ペン ...
mây dây ráp lʉ̂ak tâŋ
マイ ダイ ラップ ルアック タン
kaw mây thùuk thîi khan
ガオ マイ トゥーク ティー カン
kèp ŋən mây yùu
ゲップ グン マイ ユー
mây aw nǎy
マイ アオ ナイ
aw aray maa lɛ̂ɛk kɔ̂ mây yɔɔm
アオ アライ マー レーク ゴ マイ ヨーム
sìp pàak wâa mây thâw taa hěn
シップ パーク ワー マイ タオ ター ヘン
mây sûu khon
マイ スー コン
baan mây rúu rooy
バーン マイ ルー ローイ
khǎyman mây yìm tua
カイマン マイ イム トゥア
例文
mây kìi khon

rót mây tìt

pay mây thùuk

kin mây than

wǎan mây phɔɔ

náp mây mòt

faŋ mây ɔ̀ɔk

maw mây khàp

pay mây rûŋ

yɛ̂ɛk mây ɔ̀ɔk

yaŋ mây rúu

thoo mây tìt

faŋ mây than

aàn mây ɔɔ̀k

náp mây thûan

mây aw khráp

mɔɔŋ mây hěn

nɔɔn mây làp

cìip (mây) tìt

sɔ̀ɔp (mây) tìt

lʉʉm thəə mây loŋ

mây klua aray

chán mây kìaw

dii thîi fǒn mây tòk

naalíkaa mây dəən

mây pen rabìap

kháw phûut mây sùphâap

mǔn ŋən mây than

mây nâa chʉ̂a ləəy

fǒn khoŋ cà tòk mây nàk

yaŋ khít aray mây ɔ̀ɔk

klay pay mɔɔŋ mây hěn

yaŋ thamŋaan mây sèt

hǎay cay kʉ̀ap mây than

yaŋ mây thʉ̌ŋ kruŋthêep

chǎn wâaynáam mây pen

rúu thâw mây thʉ̌ŋ kaan

nǐi keen thahǎan mây phón

kháw mây yɔɔm pay thîi nân

kháw mây sǔŋsǐŋ kàp khray

mii námtaan mây phɔɔ tham khanǒm

pay yîam kháw mây phóp naan

mây cəə kan yîisìp pii lɛ́ɛw

sɛ̂ɛŋ wâa mây pen aray

mây yàak hây sǐa námcay

pay ləəy dǐaw mây than ná

khɔ̌ɔ aphay nay khwaam mây sadùak

kaan câaŋ ŋaan mây pen tham

kin àray kɔ̂ dây thîi mây phèt

thǎam kɔ̀ɔn phʉ̀a mây yàak dây

man mây khâw rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ chán

kháw maa yîam chǎn mây phóp naan

mây kìaw kàp rʉ̂aŋ nán

mây chɔ̂ɔp yùu tâay baŋkháp khray

kháw phûut rew mâak faŋ mây than

mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

ŋɔɔn ŋɔ́ɔ hây khʉʉn dii mây sǎmrèt

kháw tɔ̀ɔp ráp yàaŋ mây mâncay

kɛ̂ɛ tua yanŋay kɔ̂ faŋ mây khʉ̂n

mây aw èekkasǎan thîi wâa lɛ́ɛw ná

phǒm wâa kháw mây yàak pay mâak kwàa

náam pàa lǎylàak bɛ̀ɛp mây khâat khít

thâa yiŋ mây doon kɔ̂ ráy khwaam mǎay

chán mây khəəy sanùk bɛ̀ɛp níi maa kɔ̀ɔn

khon thay baaŋ khon mây chɔ̂ɔp khon yîipùn

athítthǎan kàp daaw wâa fǒn cà mây tòk

khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi

ráan níi arɔ̀y mây phɛ́ɛ ráan nán

chán kin aahǎan cam phûak hɔ̌y mây pen

mây yɔɔm hây khray maa baŋkaan taam cay chɔ̂ɔp

chán cà mây phûut kàp kháw ìik dètkhàat

yan mây rúucàk khɛ̀ɛk khǎaw thîi thùuk càp

thʉ̌ŋ cà mây lɔ̀ɔ tɛ̀ɛ phǒm kɔ̂ ráw cay ná

thùuk chiŋ kràpǎw dooy mây than rúu tua

cà pay rʉ̌ʉ mây pay khʉ̂n yùu kàp aakàat

kháw mây phɔɔcay thîi phʉ̂an mây troŋweelaa

thâa mây wâaŋ hây khon ʉ̀ʉn pay thɛɛn kɔ̂ɔ dâay

chǎn tham kɛ̂ɛw tòk tɛ̀ɛ chôok dii thîi mây tɛ̀ɛk

khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ mây cam pen wâa tɔ̂ŋ dii samə̌ə pay

mây hây chán bɔ̀ɔk kɔ̂ dây tɛ̀ɛ mii khɔ̂ɔ mɛ́ɛ ná

hàak thân mây phɔɔ cay raw yindii khʉʉn ŋən

kháw phûut bɛ̀ɛp níi sadɛɛŋ wâa mây hěn dûay

mii khon bɔ̀ɔk wâa mɔ̌ɔ duu khon nán duu mây mɛ̂n

yaŋ mây pràsòp khwaam sǎmrèt thâwthîi khuan

yàa kin aahǎan man man sí cà dâay mây ûan

thâa mây raŋkìat pay duu nǎŋ dûay kan máy

nǎŋsʉ̌ʉ lêm nán nʉ́a hǎa mây nâa sǒncay

dìchán kreeŋ wâa ŋaan cà mây sèt taam kamnòt

dìchán thɛ̂ɛp cà mây ɔ̀ɔk pay thaan aahǎan khon diaw

khon thay thîi mây kin nʉ́a wua kɔ̂ mii mây nɔ́ɔy

dây ŋən dooy troŋ mây thùuk hàk pəəsen

chán cam raakhaa thîi nɛ̂ɛnɔɔn khɔ̌ɔŋ an níi mây dâay

mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

thâa ɔ̀ɔk sǐaŋ mây thùuk chûay kɛ̂ɛ dûay ná khráp

khon ûan mák cà tham àray tûam tîam mây than cay

chán tâŋ pâw mǎay wâa pii níi cà mây tʉ̀ʉn sǎay

khít wâa cháy weelaa mây kəən sɔ̌ɔŋ chûamooŋ cà thǔŋ

tɔ̀ɔ tâan mây hây khon thay sʉ́ʉ sǐnkháa yîipùn

tháŋ kháw lɛ́ thəə tàaŋ khon tàaŋ kɔ̂ mây yɔɔm kan

mây wâa chɔ̂ɔp kin phàk rʉ̌ʉ mây chɔ̂ɔp phǒm kɔ̂ tɔ̂ŋ kin

mây wâa cà athíbaay yàaŋray kháw kɔ̂ɔ mây khâwcay

tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

câw khɔ̌ɔŋ rooŋŋaan tham pen mɔɔŋ mây hěn panhǎa níi

lə̂ək kháa khǎay phrɔ́ raay dây mây khúm khâa cháy càay

rǔurǎa pay nɔ̀y mây mɔ̀ kàp kaan sày pay thamŋaan

mây nâa chʉ̂a wâa too khʉ̂n maa lɛ́ɛw cà sǔay khanàat níi

kháw taamcay phanrayaa thúk yàaŋ mây klâa khàtcay thəə ləəy

thâa thân day mây sàdùak chûay cɛ̂ɛŋ hây dìchán sâap dûay

mɛ̂ɛ tɔ̂ɔn ráp khɛ̀ɛk tháŋ tháŋ thîi mây khəəy rúucàk kan maa kɔ̀ɔn

weelaa thîi mii kham thîi mây rúu khwaam mǎay cà khón yaŋŋay rɔ̌ɔ

kuukə̂n bɛ̀ɛp mày hǎa aray kɔ̂ mây cəə rúusʉ̀k seŋ mâak

aw wɛ̌ɛn waaŋ wáy lɔɔŋ cay khon cháy wâa cà sʉ̂ʉsàt rʉ̌ʉ mây

pàtcùban kaan fàak ŋən kàp bɛɛŋ mii dɔ̀ɔk bîa mây cuuŋ cay

dèk dèk yaŋ thamkaan bâan kan mây sèt cʉŋ òt duu thoorathát

thâa mây pùat chìi mâak cà phayaayaam ân wáy con thʉ̌ŋ khoorâat ləəy

thâa pràphrʉ́t taam phûu yày kɔ̂ cà mây dây ráp khwaam dʉ̀at rɔ́ɔn

woŋ dontrii lên phleeŋ lûukthûŋ sʉ̂ŋ chán mây khəəy dâyyin maa kɔ̀ɔn

cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw

chaaw ameríkaa chɔ̂ɔp kɔ̀ɔt phʉ̂an mây wén mɛ́ɛkràthâŋ phêet troŋ khâam

mɔ́p pay khlɔ́ɔŋ sôo mây hây câw nâa thîi kɔɔ kɔɔ tɔɔ khâw pay patìbàt ŋaan

aâŋ wâa mii câw nâa thîi mây phɔɔ cʉŋ mây sǎamâat pay trùat rooŋŋaan thúk hɛ̀ŋ dây

khon thîi cà pràsòp khwaam sǎmrèt nán cà mây cháy wan sùtsapdaa hây sǔun plàaw

samǎy kɔ̀ɔn phûuyǐŋ thay nûŋ phâathǔŋ samǎy níi dooy thûa pay mây nûŋ kan lɛ́ɛw

thîi ciŋ kháw mây tɔ̂ŋkaan ráp ŋən tâay tó tɛ̀ɛ kháw tɔ̂ŋ tham taam náam mʉ̌an phʉ̂an khon ʉ̀ʉn

登録日時: 2010/09/07 10:48

更新日時: 2018/02/19 12:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい