ไป
pay
パイ
419,000k Hit

定義 1

ไป(pay) + (ที่(thîi)) + @ : @に行く
・市場に行く
-> ไป(ที่)ตลาด
-> pay (thîi) talàat
!!ไป(pay) の後に場所が続く場合のみ ที่(thîi) を省略することができる!!

pay + 動詞 : <動詞>しに行く
・市場に買い物に行く
-> ไปสื้อของที่ตลาด
-> pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi talàat

構成する語
yîŋ pay kwàa nán
イン パイ グワー ナン
pay cháaw yen klàp
パイ チャーオ イェン グラップ
khǎa pay
カー パイ
aw ... pay
アオ ... パイ
pay thamŋaan ...
パイ タムガーン ...
khót pay khót maa
コット パイ コット マー
thaaŋ pay
ターン パイ
taam ... pay
ターム ... パイ
pay dûay
パイ ドゥアイ
khɔ̌ɔ pay thii
コー パイ ティー
pay phlaaŋ kɔ̀ɔn
パイ プラーン ゴーン
mûŋ nâa pay ...
ムン ナー パイ ...
pay thîaw
パイ ティアオ
troŋ pay
トロン パイ
pay thʉ̌ŋ
パイ トゥン
pay hǎa
パイ ハー
pay ... maa
パイ ... マー
pay nǎy maa
パイ ナイ マー
pay yîam
パイ イアム
phaa ... pay
パー ... パイ
pay sòŋ
パイ ソン
pay ráp
パイ ラップ
pay klàp
パイ グラップ
pay aw
パイ アオ
ɔ̀ɔk pay
オーク パイ
pay kɔ̀ɔn
パイ ゴーン
khray cà pay rúu
クライ ジャ パイ ルー
náp tâŋtɛ̀ɛ ... pay con thʉ̌ŋ ~
ナップ タンテー ... パイ ジョン トゥン ~
bin pay
ビン パイ
pay taam taam kan
パイ ターム ターム ガン
pay nǎy maa nǎy
パイ ナイ マー ナイ
pay laa maa wâay
パイ ラー マー ワーイ
pay thùuk
パイ トゥーク
càt pay
ジャット パイ
pràtuu pay thîi nǎy kɔ̂ dày
プラトゥー パイ ティー ナイ コ ダイ
wók pay won maa
ウォック パイ ウォン マー
例文
pay taam mɔ̌ɔ

pay rʉ̂ay rʉ̂ay

pay mây rûŋ

pay khɔ̌ɔ wiisâa

pay kan thə̀

pay thaaŋ nǎy dii

thaaŋ níi pay nǎy

ɔ̀ɔk pay hây phón

tɔ̂ŋ pay hây dây

yàa phə̂ŋ pay ná

pay yʉ̂ʉn bay samàk

khun nâa cà pay khráp

dəən pay thʉ̌ŋ sathǎanii

tòk loŋ pay rʉ̌ʉ plàaw

ráan thîi phǒm pay pràcam

ləəy sìi yɛ̂ɛk pay nɔ̀y

cà pay dǐaw níi khráp

tìt rót pay dûay dâay máy

kháw mây yɔɔm pay thîi nân

khəəy pay lǎay khráŋ lɛ́ɛw

sɔ̀ɔp chiŋ thun pay rian nɔ̂ɔk

khɔ̌ɔ thôot thîi pay mây dây khráp

càak thîi nîi pay yaŋŋay dii khá

phɔ̂ɔ kàp mɛ̂ɛ phaa kan pay talàat

pay ləəy dǐaw mây than ná

pay námátsakaan phrá phatom ceedii

phrûŋníi pay duu nǎŋ kan máy

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

klàp pay thîi kàw nɔ̀y khráp

pay duu nǎŋ lǎŋ càak kin khâaw

cà pay yîipùn mʉ̂a rian còp

phǒm dây ráp chəən pay ŋaan líaŋ

mii nát pay tii kɔ́ɔf kàp lûukkháa

fàak an níi pay hây mɛ̂ɛ nɔ̀y ná

pay kàp chán míchanán fâw bâan

phǒm wâa kháw mây yàak pay mâak kwàa

phǒm cà wɛ́ pay phóp aacaan sák nɔ̀y

khon dəən phàan pay maa yàaŋ phlúk phlâan

khɔ̌ɔ tua pay thoorásàp nɔ̀y dây máy khá

pay kìi khráŋ kìi khráŋ kɔ̂ cam thaaŋ mây dây sák thii

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

cà pay rʉ̌ʉ mây pay khʉ̂n yùu kàp aakàat

phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk

phrûŋníi phǒm tìi thúrá pay mây dây khráp

thâa pay mây dây ciŋ ciŋ lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan

hây pay kà kháw nîa ná hây taay kɔ̂ɔ mây pay

pay mʉaŋ thay khráŋ sùt tháay mʉ̂arày

dəəthaaŋ pay sàkkaará sǎan câw yaasùkùní

pay thɔŋlɔ̀ɔ cháy weelaa naan thâwrày khráp

khraaw nâa thâa mii ookàat pay dûay kan ná khâ

thâa mây raŋkìat pay duu nǎŋ dûay kan máy

mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

thîi khít wáy tɔɔn níi kɔ̂ khʉʉ nâa cà pay yîipùn

khun mii weelaa phɔɔ thîi cà pay kin khâaw dûay kan máy

chûay yáay klɔ̀ŋ níi pay wáy thîi hɔ̂ŋ nán nɔ̀y

phǒm pay wîŋ thúk cháaw pen ráyáthaaŋ sɔ̌ɔŋ kìlooméet

rǔurǎa pay nɔ̀y mây mɔ̀ kàp kaan sày pay thamŋaan

ləəy sìi yɛ̂ɛk pay lɛ́ɛw líaw sáay than thii nɔ̀y khráp

càak bâan chán pay rooŋ rian nâŋ rót mee khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ pâay

mákkhúthêet nam nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw tàaŋ châat pay chom wát

wan weelaa phàan pay rûat rew phlə̌ə pɛ́ɛp diaw khrʉ̂ŋ pii lɛ́ɛw

cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw

mɔ́p pay khlɔ́ɔŋ sôo mây hây câw nâa thîi kɔɔ kɔɔ tɔɔ khâw pay patìbàt ŋaan

wan kɔ̀ɔn pay sʉ́ʉ aytim thîi sayǎam tɛ̀ɛ praakòt wâa ráan yáay pay lɛ́ɛw

wan aathít thâa phàan pay thaaŋ sǔan catucàk cà hěn phûu khon tem pay mòt

thíŋ sʉ̂a nǎaw wáy thîi rooŋrian cà dây mây tɔ̂ŋ aw klàp pay klàp maa

aâŋ wâa mii câw nâa thîi mây phɔɔ cʉŋ mây sǎamâat pay trùat rooŋŋaan thúk hɛ̀ŋ dây

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

mii rʉ̂aŋ tɔ̂ŋ tham yə́ yɛ́ nǎy cà tɔ̂ŋ pay ráp sòŋ lûuk thîi rooŋrian nǎy cà tɔ̂ŋ tham khwaam sààat bâan nǎy cà tɔ̂ŋ sák phâa

定義 2

เกินไป(kəən pay) の เกิน(kəən) が省略されたもの。

構成する語
khít pay eeŋ
キット パイ エーン
khít mâak pay
キット マーク パイ
例文
สายไป
sǎay pay

yàa khít hây mâak pay

klay pay mɔɔŋ mây hěn

nîi phɛɛŋ pay sǎmràp phǒm

rɔɔŋtháaw khûu níi kháp pay nɔ̀y

sʉ̂a chán tua níi lǔam pay nɔ̀y máy

rǔurǎa pay nɔ̀y mây mɔ̀ kàp kaan sày pay thamŋaan

定義 3

動作の方向性が向こう(未来・次の段階へ・遠いところ等)へ行くニュアンスを出すときに使う。

構成する語
yɔ́ɔn pay duu
ヨーン パイ ドゥー
... pay ~ pay
... パイ ~ パイ
pìt pay lɛ́ɛw
ピット パイ レーオ
pen pay
ペン パイ
khâw pay
カオ パイ
tàaŋ pay càak ...
ターンパイジャーク
thàt pay
タット パイ
tɔ̀ɔ pay
トー パイ
talɔ̀ɔt pay
タロート パイ
kəən pay
グーン パイ
thoo pay
トー パイ
khʉ̂n pay
クン パイ
lʉʉm pay
ルーム パイ
tem pay mòt
テム パイ モット
udom pay dûay ...
ウドム パイ ドゥアイ ...
rʉ̂ay pai
ルアイパイ
... pay kan khon lá yàaŋ
... パイ ガン コン ラ ヤーン
pay kɔ̂ thâwnán
パイ ゴ タオナン
thâa ... kɔ̂ wâa pay yàaŋ
ター ... ゴ ワー パイ ヤーン
tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ pay
トー トー パイ
mɔɔŋ pay thaaŋ nǎy kɔ̂ ...
モーン パイ ターン ナイ ゴー ...
phûut pay rʉ̂ay
プート パイ ルアイ
cà wâa pay lɛ́ɛw
ジャ ワー パイ レーオ
hǎn pay thaaŋ
ハン パイ ターン
例文
tàt ɔ̀ɔk pay ná

kháw hǎay pay lɛ́ɛw

lʉʉm pay mòt lɛ́ɛw

sàŋ pay lɛ́ɛw khâ

hǎn pay mɔɔŋ nalíkaa

pon kan mûa pay mòt

khít pay khon lá ŋɛ̂ɛ ná sì

sòŋ còtmǎay pay hây kháw

kɛɛ talòk fʉ̀ʉt pay nɔ̀y wá

ráan nán cěŋ pay lɛ́ɛw

ŋən thɔɔn khàat pay hâa bàat

lʉ̂an tó pay thaaŋ sáay

weelaa châaŋ booy bin pay rew caŋ

kháw tɔ̂ŋ phían pay lɛ́ɛw nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

tɔ̂ŋ raayŋaan khʉ̂n pay pen khân khân

yʉ̂ʉt weelaa ɔ̀ɔk pay ìik sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon

yɔ̀ aayínómótó loŋ pay nay aahǎan

raw chûay lʉ̌a kháw pay thâw thîi cà chûay dây

fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

khɔ̌ɔ lʉ̂an nát pay ìik sɔ̌ɔŋ sǎam wan dây máy khráp

kaan chíi tháaw pay thaaŋ khon ʉ̀ʉn pen kaan sǐa maaráyâat

nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâa bʉ̀a con khon duu làp pay lǎay khon

thon faŋ sǐaŋ bòn sǐa nɔ̀y dǐaw kɔ̂ ŋîap pay eeŋ

trùat sɔ̀ɔp phóp yaa lót khwaam uân sǎam phɛ̌ɛŋ thùuk kɛ̀ kin pay lɛ́ɛw sɔ̌ɔŋ mét

wan kɔ̀ɔn pay sʉ́ʉ aytim thîi sayǎam tɛ̀ɛ praakòt wâa ráan yáay pay lɛ́ɛw

khun sǎamâat àplòot fay càak khɔmphiwtə̂ə pay thîi CLOUD DRIVE dâay

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

登録日時: 2010/09/13 04:20

更新日時: 2017/01/18 23:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい