มี
mii
ミー
692,000k Hit

定義 1

構成する語
mii yùu
ミー ユー
mii sanèe
ミー サネー
mii námcay
ミー ナムジャイ
mii khây
ミー カイ
phaasǎa mii wípháttì pàtcay
パーサー ミー ウィパッティ パッジャイ
mây mii
マイ ミー
mii phǒn tɔ̀ɔ ...
ミー ポン トー ...
mii cay hây
ミー ジャイ ハイ
mii chʉ̂ʉ sǐaŋ
ミー チュー シアン
mii khwaam sùk
ミー クワーム スック
mii chiiwít yùu
ミー チーウィット ユー
taam mii taam kə̀ət
ターム ミー ターム グート
mâŋ mii
マン ミー
mii nâa mii taa
ミー ナー ミー ター
phɔɔ mii an cà kin
ポー ミー アン ジャ ギン
mii khon bɔ̀ɔk wâa ...
ミー コン ボーク ワー ...
mii kaan sʉ̀ksǎa dii
ミー ガーン スクサー ディー
khraaw nâa thâa mii ookàat ...
クラーオ ナー ター ミー オーガート ...
mii hǔa wáy khân hǔu
ミー フア ワイ カン フー
mii chʉ̂ʉ
ミー チュー
例文
mii sên

mii khan

mii thaaŋ dii

khon mii yót sǔŋ sǔuŋ

mii aray mâŋ

kháw mii maarayâat

mây mii ŋən ləəy

mii kham thǎam máy khá

mii panhǎa ruŋraŋ

mii sǎam thaaŋ lʉ̂ak

kháw mii khwaam cam dii

mii pàak (mii) sǐaŋ

mii ùdomkhátì sǔuŋ sòŋ

mii pràsòpkaan mâak

yàak mii rʉ̂aŋ rɔ̌ɔ

mii weelaa lʉ̌afʉa

khun mii aachîip aray khá

wiisâa mii aayú nʉ̀ŋ pii

phǒm mii phîi nɔ́ɔŋ sǎam khon

chaaw khǎw mii lǎay phàw

phǒm mii àray hây khun duu

mii yaa kɛ̂ɛ pùat hǔa máy

mii hɔ̂ŋ wâaŋ máy khráp

mii aray sàŋ wáy máy khá

khon yîipùn mii rábìap

mii aray hây chûay máy khá

thâa thaaŋ mây khɔ̂y mii rɛɛŋ

thîi nîi mii tɛ̀ɛ phûuyǐŋ

mii námtaan mây phɔɔ tham khanǒm

khɔ̌ɔ mii thìn thîi yùu thǎawɔɔn

mii khun khâa thaaŋ sǐnlapà sǔuŋ

khəəy mii fɛɛn thay rʉ̌ʉ plàaw

sǎŋkhom thay mii rábòp aawúsǒo

phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phrákhun kàp lûuk

mii bia aray bâaŋ khráp

kháw càp dây wâa chán mii kík

mii yaaŋ lóp lòn yùu tâay tó

tháŋ kɔ̀ mii thanǒn khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ sǎay

mii nát pay tii kɔ́ɔf kàp lûukkháa

cà mii fǒn fáa khánɔɔŋ pen hɛ̀ŋ hɛ̀ŋ

nay kruŋthêep mii rót mâak kəən pay

phaasǎa thay mii phayanchaná sìi sip sìi tua

mii aray sǐahǎay rʉ́ plàaw khráp

hɔ̂ŋ níi mii nâa tàaŋ lǎay baan

lǎŋ lə̂ək ŋaan mii thúrá aray máy

sǔay mâak lɛ́ mii sǐi chùutchàat caŋ ná

phaasǎa thay mii àksɔ̌ɔn tàm yîisìp sìi tua

kháw mii khɔndoo sadɛɛŋ wâa ruay mâak

khanǒm thay tham dûay phǒnlamáay kɔ̂ mii yə́

mii panhǎa mâak maay hây tɔ̂ŋ kɛ̂ɛ khǎy

mây mii thii thâa wâa fǒn cà yùt tòk ləəy

dǐaw níi kruŋthêep mii rót fay fáa

phûu thîi mii aakaan daŋ klàaw maa níi

phǒm mii naalíkaa sɔ̌ɔŋ rʉan wáy duu weelaa

râaŋkaay mii phuum khúm kan bòk phrɔ̂ŋ

meenuu thîi mii phàksòt pen sùanpràkɔ̀ɔp

hàak mii khɔ̂ɔ sǒŋsǎy sǎamâat sɔ̀ɔp thǎam dâay

sák lûuk nɔ́ɔŋ wâa mii panhǎa aray yaŋŋay

phǒm khɔ̌ɔ tɛ̀ɛ hây mii bia sòt kɔ̂ lɛ́ɛw kan

khɔ̌ɔ hây mii phʉ̂an bâan dii dii kɔ̂ lɛ́ɛw kan

tɛ̀ɛ lá hɔ̂ŋ mii tûu yen phrɔ́ɔm thúk hɔ̂ŋ

rʉ̂aŋ níi mây sûu cà mii panhǎa mâak nák

mây hây chán bɔ̀ɔk kɔ̂ dây tɛ̀ɛ mii khɔ̂ɔ mɛ́ɛ ná

phàk sǐi khǐaw mii prayòot tɔ̀ɔ râaŋ kaay

mii aray nâa khǎm cʉŋ omyím yùu khon diaw

bâan thay mák mii khrua yùu nɔ̂ɔk tua rʉan

cháaŋ mii rûup râaŋ pralàat pen sàt bòk

mii ŋən mâak phɔɔ cà cháy yàaŋ thíŋ thíŋ khwâaŋ khwâaŋ

khon thay thîi mây kin nʉ́a wua kɔ̂ mii mây nɔ́ɔy

khun mii tamnɛ̀ŋ wâaŋ nay bɔɔrísàt bâaŋ máy khá

mii raay dây sùan nʉ̀ŋ càak kaan thɔ̂ŋ thîaw

dɔ̀ɔk kùlàap tɛ̀ɛ lá sǐi mii khwaam mǎay tàaŋ kan

bâan thay mii kaan ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp hây lom thàay thee sadùak

thîi khìa burìi khɔ̌ɔŋ luŋ mii rûup soŋ plɛ̀ɛk taa

mii phátsadù maa sòŋ thîi hɔ̂ŋ nʉ̀ŋ sɔ̌ɔŋ sǎam bâaŋ mǎy khráp

aathít nâa mii wan yùt sǎam wan tìt tɔ̀ɔ kan

thîi pratêet khun mii thîi nǎy nâa thîaw bâaŋ khá

khun mii weelaa phɔɔ thîi cà pay kin khâaw dûay kan máy

kháw pen daaraa daŋ mii sataaŋ yàa bɔ̀ɔk khray ləəy

mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây

phayakɔɔn aakàat raayŋaan wâa wanníi cà mii mêek mâak

yàa khâw klây sathǎan thîi mii antraay pen an khàat

thîi níyom kan mâak kɔ̂ɔ mii dooraaeemɔ̂ɔn kà dɔraakɔ̂nbɔɔn

samǎy níi phûuyǐŋ mii ìsàra mâak khʉ̂n nay dâan tàŋ tàaŋ

pràthêet yîipùn mii sàkkayaphâap nay kaan phalìt chiŋkanseŋ

mii bia lǎay yàaŋ chên Asahi Kirin pen tôn

nay kruŋthêep mii khon yâak con yə́ bâan nɔ̂ɔk lá kɔ̂ mii yə́

weelaa thîi mii kham thîi mây rúu khwaam mǎay cà khón yaŋŋay rɔ̌ɔ

sìp andàp pràthêet thîi mii pràchaakɔɔn nɔ́ɔy thîi sùt nay lôok

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

wâa kan wâa thîi pràthêet ciin mii rót càkkrayaan thʉ̌ŋ hòk sìp láan khan

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

phûu thîi cà yʉʉn yùu bon cùt sǔuŋ sùt dây kɔ̂ yɔ̂ɔm mii phiaŋ khon diaw

nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

mɛ̂ɛtháp thʉ̌ŋ mɛ́ɛ cà yùu nay sǒŋkhraam kɔ̂ yàak mii aarom chʉ̂ʉn chom sǐnlapà

mɔɔsay thâa doon chon mii wǎŋ kràden tòk sàphaan thʉ̌ŋ khân sǐa chiiwít dây

bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy

aâŋ wâa mii câw nâa thîi mây phɔɔ cʉŋ mây sǎamâat pay trùat rooŋŋaan thúk hɛ̀ŋ dây

lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

mii rʉ̂aŋ tɔ̂ŋ tham yə́ yɛ́ nǎy cà tɔ̂ŋ pay ráp sòŋ lûuk thîi rooŋrian nǎy cà tɔ̂ŋ tham khwaam sààat bâan nǎy cà tɔ̂ŋ sák phâa

登録日時: 2010/09/07 10:44

更新日時: 2018/02/19 12:42

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい