รอ
rɔɔ
ロー
212,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
rɔɔ kə̂ə
ロー グー
rii rɔɔ
リー ロー
tâŋ taa rɔɔ
タン ター ロー
例文
rɔɔ cháŋə́ə

rɔɔ dǐaw khâ

rɔɔ sàkkhrûu ná khâ

tâŋ nâa tâŋ taa rɔɔ

thùuk plɔ̀y hây rɔɔ naan

khɔ̌ɔ thôot thîi plɔ̀y hây rɔɔ

phǒm cà rɔɔ con kwàa kháw cà maa

karúnaa thʉ̌ʉ sǎay rɔɔ sákkhrûu ná khá

登録日時: 2010/09/20 03:11

更新日時: 2018/04/06 15:29

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい