ผม
phǒm
ポム
199,000k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

男性の一人称の丁寧表現。日本人が「私」と言いたい時はこれを使っておけば間違いない。

例文
châaŋ phǒm

phǒm thùuk kháw kooŋ

phǒm pen ìsarà

nay sùan khɔ̌ɔŋ phǒm

phǒm ɔɔ̀n phaasǎa thay

phǒm tìt rôok càak kháw

kháw karunaa hǎa hây phǒm

phǒm mây chây thay thɛ́ɛ thɛ́ɛ

nîi khʉʉ kràpǎw phǒm

tɛ̀ŋŋaan kàp phǒm thə̀ət

nîi phɛɛŋ pay sǎmràp phǒm

ráan thîi phǒm pay pràcam

ผมชื่อยามาดาครับ
phǒm chʉ̂ʉ yaamaadaa khráp

phǒm aayú thâw kàp kháw

phǒm mii phîi nɔ́ɔŋ sǎam khon

phǒm yɔɔm taay phʉ̂a khun

phǒm mii àray hây khun duu

phǒm pen khây wàt yày

wanníi phǒm líaŋ eeŋ

fɛɛn ɔ̀ɔn kwàa phǒm sǎam pii

phǒm cà pay ráp khun hây dâay

lûuk chaay khon hǔa pii khɔ̌ɔŋ phǒm

phǒm khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa phanrayaa kɔ̀ɔn

phǒm cà rɔɔ con kwàa kháw cà maa

phǒm kàp kháw aayú thâw kan

kháw yɔɔm ráp khwaam hěn phǒm

naay chom wâa phǒm thamŋaan kèŋ

mʉ̂a waan níi phǒm thùuk cîi

phǒm mây rúu aray sàk yàaŋ

lûuk chaay khon sùt thɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ phǒm

phǒm tìt taŋ kháw khâa tǔa

phǒm mây dây pen khon thay khráp

chûay àan hây phǒm nɔ̀y khráp

phǒm dây ráp chəən pay ŋaan líaŋ

phǒm kàp kháw thamŋaan khon lá bɔɔrísàt

phǒm yûŋ kàp kaan rian phaasǎa thay

phǒm wâa kháw mây yàak pay mâak kwàa

phǒm phûut phaasǎa thay sûu kháw mây dây

phǒm chʉ̂ʉ A càak bɔɔrisàt B khráp

mʉ̂a waan níi phǒm thùuk tamrùat pràp

phǒm cà wɛ́ pay phóp aacaan sák nɔ̀y

phǒm chɔ̂ɔp lên kiilaa dooy chaphɔ́ fútbɔɔn

phǒm mii naalíkaa sɔ̌ɔŋ rʉan wáy duu weelaa

phǒm tâŋcay wâa cà pay yîam khun yaay

thʉ̌ŋ cà mây lɔ̀ɔ tɛ̀ɛ phǒm kɔ̂ ráw cay ná

thii rɛ̂ɛk phǒm kɔ̂ khít yàaŋ níi sǐa ìik

thâa khon eechia phǒm khún taa phɔɔ yɛ̂ɛk ɔ̀ɔk

phǒm cà phayayaam thâw thîi cà tham dây khráp

phǒm khɔ̌ɔ tɛ̀ɛ hây mii bia sòt kɔ̂ lɛ́ɛw kan

phǒm khəəy cəə bɛ̀ɛp níi maa kɔ̀ɔn mʉ̌an kan

phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk

phǒm yàak sòŋ praysanii yábàt hây phʉ̂an

sǎmràp phǒm yîŋ rian phasǎa thay yîŋ ŋoŋ

phrûŋníi phǒm tìi thúrá pay mây dây khráp

ŋán phǒm cà thoo pay cɔɔŋ tó wáy ná khráp

baŋəən phǒm dâyyin kháw khuy kan kɔ̂ ləəy rúu

kháw lâw rʉ̂aŋ níi hây phǒm faŋ dooy sǎŋkhèep

thîi rɛ̂ɛk phǒm khít wâa khun pen khon thay sǐa ìik

tâŋtɛ̀ɛ maa mʉaŋ thay phom chák cà chɔ̂ɔp aahǎan phèt

mây wâa chɔ̂ɔp kin phàk rʉ̌ʉ mây chɔ̂ɔp phǒm kɔ̂ tɔ̂ŋ kin

phǒm pay wîŋ thúk cháaw pen ráyáthaaŋ sɔ̌ɔŋ kìlooméet

nay kɔranii thîi khun tìttɔ̀ɔ khray mây dâay thoo maa hǎa phǒm

tua phǒm eeŋ kɔ̂ pràmàat mây dây khlîi pʉ̀k ŋən ɔ̀ɔk maa duu

phǒm dây ráp kaan òp rom yàaŋ khêm ŋûat càak rooŋrian níi

phǒm mǎay khwaam wâa yàak hây bɔɔrísàt khʉ̂n ŋən dʉan hây

weelaa pay thîaw thîi tàaŋ prathêet phǒm kɔ̂ cà phʉ̂ŋ fɛɛn thúk khráŋ

phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay

定義 2

構成する語
soŋ phǒm
ソン ポム
phǒm ŋɔ̀ɔk
ポム ゴーク
nám yaa kàt sǐi phǒm
ナム ヤー ガット シー ポム
phǒm yûŋ
ポム ユン
sà phǒm
サ ポム
phǒm plɔɔm
ポム プローム
tàt phǒm
タット ポム
dàt phǒm
ダット ポム
phǒm yìk
ポム イック
ráan tham phǒm
ラーン タム ポム
châaŋ tham phǒm
チャーン タム ポム
khrʉ̂aŋ pàw phǒm
クルアン パオ ポム
phǒm troŋ
ポム トロン
yʉ̂ʉt phǒm
ユート ポム
tham sǐi phǒm
タム シー ポム
khriim nûat phǒm
クリーム ヌアット ポム
thîi khâat phǒm
ティー カート ポム
phǒm fay
ポム ファイ
day pàw phǒm
ダイ パオ ポム
wɛ́k sày phǒm
ウェック サイ ポム
phǒm yaaw
ポム ヤーオ
例文
หวีผม
wǐi phǒm

phǒm rûaŋ

múan phǒm

kàt sǐi phǒm

bamruŋ phǒm

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

登録日時: 2010/09/06 09:26

更新日時: 2018/01/11 14:49

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい