ค่ะ
khâ
197,000k Hit

定義 1

通常文末に置く丁寧語。
ค่ะ(khâ)は女性のみ使用し、男性はครับ(khráp)を用いる。
また肯定文の場合はค่ะ(khâ)だが、疑問文の場合は คะ(khá) となる。

例文
นี่ค่ะ
nîi khâ

rɔɔ dǐaw khâ

chim dâay ná khâ

khɛ̂ɛ duu chə̌y chə̌əy khâ

riâprɔ́ɔy khá

sàŋ pay lɛ́ɛw khâ

kaafɛɛ dây lɛ́ɛw khâ

lót ɛɛ nɔ̀y khâ

sɔ̀ɔp thǎam dây ná khâ

wáy maa duu mày khá

rɔɔ sàkkhrûu ná khâ

chəən khâw maa sì khâ

khɔ̌ɔ klàp kɔ̀ɔn ná khá

dǐaw maa aw ná khâ

khít taŋ dûay ná khâ

chán maa sòŋ raayŋaan khâ

chûay thuan hây nɔ̀y khâ

thɔ̀ɔt rɔɔŋtháaw dûay ná khâ

lót hây pen phísèet ná khâ

an níi sʉ́ʉ maa fàak ná khâ

təəmŋən rîaprɔ́ɔy khâ

rópkuan chán sìp sǎam dûay khâ

khɔ̌ɔ kaafɛɛ sɔ̌ɔŋ thûay nɔ̀y khá

faŋ phleeŋ níi wan lá rɔ̂ɔp khâ

chûay thàay rûup hây nɔ̂y khâ

lûuk raw phûut dây lɛ́ɛw lâ khâ

khɔ̌ɔ sǎay khun yaamaadà nɔ̀y khâ

sen chʉ̂ʉ troŋ níi nɔ̀y khâ

troŋ pay thʉ̌ŋ sìi yɛ̂ɛk nɔ̀y khâ

khɔ̀ɔp khun sǎmràp iimeew ná khâ

fàak nʉ́a fàak tua dûay nâ khâ

yaamaadà kamlaŋ tìt sǎay yùu khâ

sathǎanii rót fay yùu thîi mum thanǒn khâ

khɔ̌ɔ phûut kàp khun yaamaadà nɔ̀y khâ

karúnaa thʉ̌ʉ sǎay rɔɔ sákkhrûu ná khá

chûay hɔ̀ɔ khɔ̌ŋ khwǎn hây nɔ̀y khâ

chûay sàkòt chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ khun nɔ̀y khâ

dichán eeŋ kɔ chák khít thʉ̌ŋ bâan khâ

thaaŋ bâan baŋkháp klàp sìi thûm kh

dichán pen khon thay chʉ́a sǎay ciin khâ

khun tɔ̂ŋ ráksǎa sǎnyaa kàp dìchán ná khâ

líaw sáay thîi sìi yɛ̂ɛk nâa nɔ̀y khâ

khraaw nâa thâa mii ookàat pay dûay kan ná khâ

klûay khǎay yaŋŋay khráp / khǎay pen wǐi khâ

mʉʉ thʉ̌ʉ rûn níi sǎamâat sòŋ iimeew dây khâ

aathít nâa kɔ̂ɔ cà hǎa weelaa wâaŋ aw wáy ná khâ

khun cà dây ŋən khâa prakan khʉʉn mây thʉ̌ŋ láan bàat khâ

pràyòok níi khâwcay yâak ləəy àan sám pay sám maa lǎay rɔ̂ɔp khâ

定義 2

定義1と同じ

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/06 08:54

更新日時: 2017/01/23 23:45

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい