นะ
282,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

文末に付けて、「〜よ!」「〜ね!」というフランクなニュアンスを出す。

構成する語
yàa bɔ̀ɔk ná wâa
ヤー ボーク ナ ワー
nân sì ná
ナン シ ナ
例文
fǎn dii ná

khít dii dii ná

khɛ̂ɛ níi ná

maa rew rew na

cam kham níi ná

khɔ̂y khɔ̂y khít ná

tàt ɔ̀ɔk pay ná

chim dâay ná khâ

kèp wáy dii dii ná

còt wáy nɔ̀y ná

kin yə́ yɛ́ ná

yàa phə̂ŋ pay ná

fàak dûay ná khráp

thon cèp nɔ̀y ná

rɔɔ sàkkhrûu ná khâ

sɔ̀ɔp thǎam dây ná khâ

òtthon nít nʉ̀ŋ ná

mây dây tâŋcay ná

yàa lambàak ləəy ná

cà tìt tɔ̀ɔ mày ná

nâŋ khɔɔy kɔ̀ɔn ná khá

khun duu sòt chʉ̂ʉn dii ná

duulɛɛ tuaeeŋ di dii ná

yàa cháy aarom ná

sǐaŋ phrɔ́ mâak ná

dǐaw thoo klàp ná

khɔ̌ɔ klàp kɔ̀ɔn ná khá

yàa tham tua yɛ̂ɛ yɛ̂ɛ ná

khɔ̌ɔ tua kɔ̀ɔn ná khráp

yàa tɛ̀ tɔ̂ŋ thəə ná

khít pay khon lá ŋɛ̂ɛ ná sì

dəən thaaŋ plɔ̀ɔt phay ná

khúm kan hây dûay ná

dǐaw maa aw ná khâ

tàaŋ khon tàaŋ càay ná

pen thîi phʉ̂ŋ dây ná

tâŋcay rian ná lûuk

chûay hɔ̀ɔ dûay ná khráp

khɔ̌ɔ baysèt dûay ná khâ

hây kamlaŋ cay kháw ná sì

khít taŋ dûay ná khâ

tem cay cà dây phóp thəə ná

yàa sǐa maarayâat ná sì

sày khày daaw dûay ná khráp

lót hây pen phísèet ná khâ

yàa sɔɔy hây sân nák ná

chék bin dûay ná khráp

maa cháy chiiwít rûam kan ná

thɔ̀ɔt rɔɔŋtháaw dûay ná khâ

tâŋcay rian khâw ná lûuk

an níi sʉ́ʉ maa fàak ná khâ

pay ləəy dǐaw mây than ná

khɔ̌ɔ rɛɛŋ thúk khon dûay ná khráp

pen phʉ̂an kan talɔ̀ɔt pay ná

wanlǎŋ cà khuy kan mày ná

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

khɔ̀ɔp khun sǎmràp iimeew ná khâ

sày námtaan nít nɔ̀y ná khráp

fàak nʉ́a fàak tua dûay nâ khâ

phɔɔ thʉ̌ŋ kɔ̂ cà thoo maa hǎa than thii ná

aw iimeew khɔ̌ɔŋ kháw thoo pay bɔ̀ɔk ná

fàak an níi pay hây mɛ̂ɛ nɔ̀y ná

sǔay mâak lɛ́ mii sǐi chùutchàat caŋ ná

chûay yâaŋ nʉ́a hây sùk sùk ná khâ

mʉ̂arày fǒn ca yùt tòk sák thii ná

khun sǔay mâak ná sá mʉ̂arày!

rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ fǒn chûay mây dâay ná

mây aw èekkasǎan thîi wâa lɛ́ɛw ná

karúnaa thʉ̌ʉ sǎay rɔɔ sákkhrûu ná khá

om lûuk om lɛ́ɛw tɔ̂ŋ prɛɛŋ fan ná cá

thʉ̌ŋ cà mây lɔ̀ɔ tɛ̀ɛ phǒm kɔ̂ ráw cay ná

hǎa weelaa wâaŋ pay thîaw kan bâaŋ ná

càa nâa sɔɔŋ hây chát ceen dûay ná khráp

hàk ŋən càak ŋən dʉan nʉ̀ŋ rɔ́ɔy bàat ná

lɔɔŋ kin nɔ̀y ná lɛ́ɛw cà tìtcay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

mây hây chán bɔ̀ɔk kɔ̂ dây tɛ̀ɛ mii khɔ̂ɔ mɛ́ɛ ná

rʉ̂aŋ bɛ̀ɛp níi man kɔ̂ láìat ɔ̀ɔn ná

chán wâa khwaam khít khɔ̌ɔŋ kháw mây leew ləəy ná

khun tɔ̂ŋ ráksǎa sǎnyaa kàp dìchán ná khâ

ŋán phǒm cà thoo pay cɔɔŋ tó wáy ná khráp

hây pay kà kháw nîa ná hây taay kɔ̂ɔ mây pay

"khaalapís" faŋ lɛ́ɛw kaŋwaan phrɔ́ dii ná

khraaw nâa thâa mii ookàat pay dûay kan ná khâ

thâa ɔ̀ɔk sǐaŋ mây thùuk chûay kɛ̂ɛ dûay ná khráp

lɛ́ɛw cəə kan troŋ thɛ̌ɛw thaaŋ khâw kɔ̂ lɛ́ɛw kan ná

aathít nâa kɔ̂ɔ cà hǎa weelaa wâaŋ aw wáy ná khâ

wanníi sǔay pen phísèet ná nʉ̂aŋ nay ookàat aray

khîi nǐaw ná thâa mây mii sataaŋ kɔ̂ wâa pay yàaŋ

nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná

khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay

khâw thîi khâw thaaŋ mʉ̂arày rîip khǐan còtmǎay bâan ləəy ná

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

登録日時: 2010/09/11 06:58

更新日時: 2018/02/26 15:20

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい