แต่ละ
tɛ̀ɛ lá
テー ラ
73,000k Hit

成り立ち

定義 1

แต่ละの後には類別詞が来る

例文
mɛɛw tɛ̀ɛ lá tua laay tàaŋ kan

tɛ̀ɛ lá hɔ̂ŋ mii tûu yen phrɔ́ɔm thúk hɔ̂ŋ

nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn

dɔ̀ɔk kùlàap tɛ̀ɛ lá sǐi mii khwaam mǎay tàaŋ kan

登録日時: 2012/02/13 03:51

更新日時: 2018/01/09 17:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

แต่ละ それぞれの の熟語事例として
แต่ละชาติ 各国 を追加してはどうですか。

2019/12/05 18:51

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい