การทำงาน
kaan tham ŋaan
ガーン タム ガーン

クイック定義

1
2

成り立ち

定義 1

例文
nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn

定義 2

例文
khɔɔy tìt taam kaan thamŋaan sàk phák

pen rʉ̂aŋ thammadaa thîi kaan thamŋaan mây chây cà sìŋ thîi khun tham khon diaw

登録日時: 2021/01/17 08:04

更新日時: 2021/01/17 08:05

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい