明日もきっとマイペンライ by ごったい

このエントリーをはてなブックマークに追加
ที่
thîi
ティー
843,000k Hit

クイック定義

1
2
3
4
5
6
7
8

定義 1

構成する語
thîi diaw
ティー ディアオ
thîi khǎay tǔa
ティー カーイ トゥア
thîi phák
ティー パック
thîi maa
ティー マー
thîi lɛ̂ɛk ŋən
ティー レーク グン
thîi râap
ティー ラープ
thúk thîi
トゥック ティー
fàak ... wáy thîi ~
ファーク ... ワイ ティー ~
hàk phaasǐi na thîi càay
ハック パーシー ナ ティー ジャーイ
thîi dəəm
ティー ドゥーム
thîi ʉ̀ʉn
ティー ウーン
thaaŋ nóon thîi thaaŋ níi thii
ターン ノーン ティー ターン ニー ティー
thîi wâakaan amphəə
ティー ワーガーン アムプー
mây lʉ̂ak thîi
マイ ルアック ティー
bâan lêek thîi ...
バーン レーク ティー ...
thîi maa thîi pay
ティー マー ティー パイ
thîi kèp ŋə̄n
ティー ゲップ グン
thîi nǎy
ティー ナイ
thîi sùt
ティー スット
thîi nîi
ティー ニー
thîi nân
ティー ナン
thîi nôon
ティー ノーン
thîi cɔ̀ɔt rót
ティー ジョート ロット
thîi thamŋaan
ティー タムガーン
thîi yùu
ティー ユー
thîi din
ティー ディン
thîi nɔɔn
ティー ノーン
thîi wâaŋ
ティー ワーン
thîi nâŋ
ティー ナン
sàthǎan thîi
サターン ティー
nʉ́a thîi
ヌア ティー
thɔ́ɔŋ thîi
トーン ティー
khlʉ̂an thîi
クルアン ティー
phʉ́ʉn thîi
プーン ティー
kaw mây thùuk thîi khan
ガオ マイ トゥーク ティー カン
thîi day kɔ̂ taam
ティー ダイ ゴ ターム
thîi tâŋ
ティー タン
khâw thîi khâw thaaŋ
カオ ティー カオ ターン
thîi thamkaan
ティー タムガーン
khoŋ thîi
コン ティー
khaa thîi
カー ティー
troŋ thîi ...
トロン ティー ...
例文
คนละที่
khon lá thîi

fàak ŋən thîi thanaakhaan

thîi sathìt khɔ̌ɔŋ phráphuum

pay sòŋ kháw thîi sanǎam bin

pay ráp kháw thîi sanǎam bin

pay thîaw thîi thálee kan

sòŋ tua pay thîi rooŋphayaabaan

kháw maa sòŋ chǎn thîi sanǎam bin

kháw maa ráp chǎn thîi sanǎam bin

klàp pay thîi kàw nɔ̀y khráp

tó thîi bâan phaŋ sǐa lɛ́ɛw

nát cəə kan thîi chɔ̂ŋ trùat tǔa

chəən maa ŋaan tên ram thîi praasàat

kuncɛɛ khaa yùu thîi bâw rót yùu

sathǎanii rót fay yùu thîi mum thanǒn khâ

thîi bâan ráp nǎŋsʉ̌ʉ phim aray

phùuk rʉa wáy kàp làk thîi thâa náam

banyaakàat thîi yaawarâat khʉ́k khák samə̌ə

tɔɔn pen dèk khəəy yùu thîi mʉaŋ thay

phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk

cà yùu thîi mʉaŋ thay thʉ̌ŋ mʉ̂aray khá

sɔ̌ɔŋ kawlǐi thalòm kan dʉ̀at thîi chaay dɛɛn

rúucàk kháw thîi amereikaa maa hâa pii lɛ́ɛw

chán maa sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi hâaŋ níi pen pràcam

líaw sáay thîi sìi yɛ̂ɛk nâa nɔ̀y khâ

khrʉ̂aŋbin càak tâywǎn maa loŋ thîi naakooyâa

thîi pratêet khun mii thîi nǎy nâa thîaw bâaŋ khá

mii phátsadù maa sòŋ thîi hɔ̂ŋ nʉ̀ŋ sɔ̌ɔŋ sǎam bâaŋ mǎy khráp

khon thay cháy hɔ̂ŋ phrá pen thîi sùat mon wâay phrá

chûay yáay klɔ̀ŋ níi pay wáy thîi hɔ̂ŋ nán nɔ̀y

sǒmwǎŋ nâŋ àan nǎŋsʉ̌ʉ yùu thîi mum níttàyásǎan

mʉ̂a khʉʉn níi yùu dii dii aacaan kɔ̂ɔ maa haa thîi bâan

thâa kòt pùm níi kháaŋ wáy nan naan kɔ̂ɔ cà pay thîi nâa cɔɔ wayfay

tɔɔn níi thîi sayǎam sakhwɛɛ kamlaŋ chǎay nǎŋ rʉ̂aŋ ... yùu

sǔan lum pen sǔan sǎathaaraná yày thîi yùu cay klaaŋ kruŋthêep

tɔɔnníi thamŋaan thîi nǎy lâ / tham thîi bɔɔrísàt thay dəən lên

weelaa pay thîaw thîi tàaŋ prathêet phǒm kɔ̂ cà phʉ̂ŋ fɛɛn thúk khráŋ

phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp

wâa kan wâa thîi pràthêet ciin mii rót càkkrayaan thʉ̌ŋ hòk sìp láan khan

thîi mʉaŋ thay aakàat rɔ́ɔn khon ləəy níyom sày sʉ̂achə́ət khɛ̌ɛn sân

wan kɔ̀ɔn pay sʉ́ʉ aytim thîi sayǎam tɛ̀ɛ praakòt wâa ráan yáay pay lɛ́ɛw

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

thíŋ sʉ̂a nǎaw wáy thîi rooŋrian cà dây mây tɔ̂ŋ aw klàp pay klàp maa

khun sǎamâat àplòot fay càak khɔmphiwtə̂ə pay thîi CLOUD DRIVE dâay

khamnuan wâa tɔ̂ŋ thamŋaan naan thâwrày thʉ̌ŋ cà pay thîaw thîi mʉaŋ thay dây

mii rʉ̂aŋ tɔ̂ŋ tham yə́ yɛ́ nǎy cà tɔ̂ŋ pay ráp sòŋ lûuk thîi rooŋrian nǎy cà tɔ̂ŋ tham khwaam sààat bâan nǎy cà tɔ̂ŋ sák phâa

定義 2

構成する語
sǒŋkhraam lôok khráŋ thîi sɔ̌ɔŋ
ソンクラーム ローク クラン ティー ソーン
sǒŋkhraam lôok khráŋ thîi nʉ̀ŋ
ソンクラーム ローク クラン ティー ヌン
khráŋ thîi lɛ́ɛw
クラン ティー レーオ
phii kàt thîi sɔ̌ɔŋ
ピー ガット ティー ソーン
phii kàt thîi nʉ̀ŋ
ピー ガット ティー ヌン
lûuk khon thîi sɔ̌ɔŋ
ルーク コン ティー ソーン
bùkkhon thîi sǎam
ブッコン ティー サーム
例文
บทที่
bòt thîi nʉ̀ŋ

ศตวรรษที่ 15
satàwát thîi sìp hâa

khân tɔɔn thîi nʉ̀ŋ

pràthǒm pii thîi nʉ̀ŋ

lǔm thîi thâwray khráp

sàpphanaam bùrùt thîi nʉ̀ŋ

kaan ráp wáksiin khěm thîi nʉ̀ŋ

ธาตุลำดับที่ 1 คือไฮโดรเจน
thâat lamdàp thîi nʉ̀ŋ khʉʉ haydrooceen

定義 3

例文
kìi thîi khá

定義 4

名詞 + ที่(thîi) + 文 : 文にて<名詞>を修飾する。英語の関係代名詞(who/which/that)と同じ。
・昨日食べた料理 はとても美味しかった
-> อาหารที่เมื่อวานกินอร่อย
-> aahǎan thîi mûawaan kin arɔ̀y

構成する語
dûay hèet phǒn thîi ...
ドゥアイ ヘート ポン ティー ...
dûay khwaam thîi ...
ドゥアイ クワーム ティー ...
kaan thîi ...
ガーン ティー ...
daŋ thîi ...
ダン ティー
pen thîi níyom
ペン ティー ニヨム
... kwàa thîi khwan
... グワー ティー クワン
câwnâathîi thîi kìaw khɔ̂ŋ
ジャオナーティー ティー ギアオ コン
thátsanakhatì thîi dii
タッサナカティ ティー ディー
sùan pràkɔ̀ɔp thîi pen námtaan
スアン プラゴープ ティー ペン ナムターン
kham thǎam thîi phóp bɔ̀y
カム ターム ティー ポップ ボイ
phǒn thîi kə̀ət khʉ̂n
ポン ティー グート クン
thîi lʉ̌a
ティー ルア
kham tɔ̀ɔp thîi thùuk tɔ̂ŋ
カム トープ ティー トゥーク トン
thúk khráŋ thîi ...
トゥック クラン ティー ...
... kwàa thîi khít
... グワー ティー キット
thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
ティー ネー ネー
rʉ̂aŋ thîi tɛ̀ŋ khʉ̂n
ルアン ティー テン クン
khànà thîi ...
カナ ティー ...
thâw thîi ...
タオ ティー ...
taam thîi ...
ターム ティー ...
... thîi wâa
... ティー ワー
... thîi phàan maa
... ティー パーン マー
wan thîi
ワンティー
mʉʉ thîi sǎam
ムー ティー サーム
tɔɔn thîi
トーン ティー
thîi ciŋ
ティー ジン
thîi rák
ティー ラック
kɔ̀ɔn thîi cà
ゴーン ティー ジャ
tháŋ thîi
タン ティー
thîiralʉ́k
ティーラルック
thîi mǎay
ティー マーイ
thɛɛn thîi
テーン ティー
... yàaŋ thîi khít wáy
... ヤーン ティー キット ワイ
thîi prʉ̀ksǎa
ティー プルックサー
aw thîi sabaay cay
アオ ティー サバーイ ジャイ
thîi khít wáy tɔɔn níi ...
ティー キット ワイ トーン ニー ...
rooŋrian thîi pə̀ət sɔ̌ɔn phâak khâm
ローンリアン ティー プート ソーン パーク カム
pen thîi chʉ̂ʉn chɔ̂ɔp
ペン ティー チューン チョープ
khɔ̌ɔŋ thîi lʉʉm wáy
コーン ティー ルーム ワイ
thîi phʉ̂ŋ
ティー プン
fâw rɔɔ thîi cà dâay ...
ファオ ロー ティー ジャ ダーイ ...
例文
มิติที่ 2
mítì thîi sɔ̌ɔŋ

banthát thîi nʉ̀ŋ

bâan lǎŋ thîi sɔ̌ɔŋ

khɔ̌ɔŋ thîi lùt camnam

yaa taam thîi mɔ̌ɔ sàŋ

khûu thîi bòm rák kan

triam rádàp thîi sɔ̌ɔŋ

bɔ̀ɔ náam thîi hɛ̂ɛŋ khɔ̀ɔt

lóm klaaŋ thîi prachum

ráan thîi phǒm pay pràcam

pen thîi phʉ̂ŋ dây ná

khrɔ̂ɔp khrua thîi òp ùn

yawwachon thîi khəəy lǒŋ phìt

thaan thîi ráan níi dii máy

khon thîi lôok sùan tua sǔuŋ

nák sadɛɛŋ pen thîi níyom

oolimpìk thîi mây mii khon duu

khɔ̂ɔ thét ciŋ thîi nɛ̂ɛ chát

sathǎan thîi thîi khún khəəy mâak

aahǎan thîi sǒmdun phoochanaakaan

rayá weelaa thîi fǒn mây khɔ̂y tòk

kin àray kɔ̂ dây thîi mây phèt

khon thîi ráp chûaŋ tamnɛ̀ŋ ŋaan

mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

pen pay yàaŋ thîi chán khít wáy

fɛɛchân thîi kamlaŋ in thareen

kam ŋən thîi dây nâŋ thɛ́ksîi

nîi thʉ̌ʉ wâa pen sìŋ thîi plɛ̀ɛk

thùuk lɔ́ttəərîi raaŋwan thîi nʉ̀ŋ

khûu rák thîi phrâak càak kan maa naan

khɔ̌ɔthôot thîi tham àray thîi mây khuan tham

phûu thîi mii aakaan daŋ klàaw maa níi

yan mây rúucàk khɛ̀ɛk khǎaw thîi thùuk càp

meenuu thîi mii phàksòt pen sùanpràkɔ̀ɔp

láksanà khon thîi thùuk klìat nay thîi thamŋaan

pràməən phàan mum mɔɔŋ thîi pràatsacàak akhatì

tônmáay nân lɛ̀ thîi khun taa pluuk wáy khǎay

dindɛɛn thîi thùuk wɛ̂ɛt lɔ́ɔm pay dûay thammachâat

khon thîi sǎamâat phûut rʉ̌ʉ khǐan dâay sɔ̌ɔŋ phaasǎa

chán cam raakhaa thîi nɛ̂ɛnɔɔn khɔ̌ɔŋ an níi mây dâay

khɔ̌ɔ hây khun phɔ̂ɔ pay sùu sùk khatì phóp phuumí thîi dii

khon thay thîi mây kin nʉ́a wua kɔ̂ mii mây nɔ́ɔy

fútbɔɔn thiim thîi chia thâa thaaŋ cà phɛ́ɛ nâ sì

yàak dâay naalikaa thîi nâa pàt pen phaasǎa thay

khon thîi yùu thîi nân dʉ̀at rɔ́ɔn pay taam taam kan

bɔɔrísàt hây àttaraa boosás thîi iŋ kàp aayú ŋaan

yìat phêet rʉ̂aŋ thîi fɛ̌ɛŋ yùu nay sǎŋkhom thay

man khʉʉ khwaam soŋcam thîi thùuk nam maa sày sǐi tii khày

phǒn kaan lʉ̂aktâŋ pen pay taam thîi khâat khánee wáy

sǎmràp khon thîi yùu mʉaŋ thay maa naan yàaŋ chán

nay thîi sùt kɔ̂ sʉ́ʉ naalikaa thîi mǎay taa wáy con dây

ráan aahǎan thîi khʉ̂n chʉ̂ʉ wâa arɔ̀y mâak thîisùt

mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây

nay thǎaná thîi pen khon thay khun khít wâa yaŋŋay khráp

khwaam kòt aakàat tàm thîi kə̀ət khʉ̂n yàaŋ rûat rew

phûu yày tɔ̂ŋ pen tua yàaŋ thîi dii hây kàp dèk

mây mii wan thîi chǎn cà lʉʉm hèetkaan nay khráŋ nán

thîi níyom kan mâak kɔ̂ɔ mii dooraaeemɔ̂ɔn kà dɔraakɔ̂nbɔɔn

phleeŋ châat cháy banleeŋ nay ookàat thîi sǒmkhuan thâwnán

raw khɔ̌ɔ aphay thîi bɔríkaan khɔ̌ɔŋ raw bòk phrɔ̂ŋ baaŋ pràkaan

panhǎa kaan cháy rábòp khrʉa khàay ráy sǎay nay thaaŋ thîi phìt

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

thɛ̌wníi hɔ̂ŋsamùt thîi yùu klây thîisùt yùu thîinǎy

weelaa thîi mii kham thîi mây rúu khwaam mǎay cà khón yaŋŋay rɔ̌ɔ

kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

sìp andàp pràthêet thîi mii pràchaakɔɔn nɔ́ɔy thîi sùt nay lôok

sǔunsǐa raaydây lɛ́ ookàat thîi cà ráp lûukkháa mâak khʉ̂n

khwaam sùk pen sǎahèet nʉ̀ŋ thîi tham hây aayú yʉʉn yaaw dâay

khun cà dây ŋən dʉan rə̂əmtôn thîi dʉan lá nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn sɔ̌ɔŋ phan bàat

khâa rɛɛŋ thîi phə̂əm khʉ̂n phʉ̂a hây sɔ̀ɔt khlɔ́ɔŋ kàp khâa khrɔɔŋ chîip

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

thâa pen khwaam fǎn thîi mây mii thaaŋ pen ciŋ mây mii cà dii kwàa

"moonoosoodiam kaluutamèet" thîi sakàt càak sǎaràay thálee khɔɔmbù

khɔ̂ɔhǎa khɔɔrápchân thîi yɔɔŋyay thʉ̌ŋ pràthaanaathíbɔdii khɔ̌ɔŋ pràthêet

mákhʉ̌athêet pen phʉ̂ʉt chanít nʉ̀ŋ thîi khon chɔ̂ɔp nam maa tham pen aahǎan

sìp andàp daaraa thay thîi soŋ ìthíphon nay insataakrɛɛm pii sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy hâa sìp hòk

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

phûu thîi cà yʉʉn yùu bon cùt sǔuŋ sùt dây kɔ̂ yɔ̂ɔm mii phiaŋ khon diaw

phûu thîi cà lót khwaam ûan khwan kin khâaw phɔɔ khwan hây lə̂ək kin cùp cìp

pen rʉ̂aŋ thammadaa thîi kaan thamŋaan mây chây cà sìŋ thîi khun tham khon diaw

sɔ́ɔt thùa lʉ̌aŋ pen khrʉ̂aŋ pruŋ thîi khàat mây dây sǎmràp aahǎan yîipùn

khon thîi cà pràsòp khwaam sǎmrèt nán cà mây cháy wan sùtsapdaa hây sǔun plàaw

kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

wát phrákɛ̂ɛw pen wát thîi thùuk sâaŋ khʉ̂n nay thǎaná wát nay phrá râatchawaŋ nay mʉaŋ thay

khwaam nâa cà pen khɔ̌ɔŋ kaan thɔy lûuk tǎw hây praakot nâa thîi pen lêek khûu khʉʉ nʉ̀ŋ nay sɔ̌ɔŋ

chûaŋ thîi kə̀ət rôok khoowít sìp kâaw rábàat sòŋ phǒn kràthóp tɔ̀ɔ thúk thúk khon mây wén mɛ́ɛ tɛ̀ɛ cháaŋ

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay

dûay kaan khǒnsòŋ ráwàaŋ pràthêet thîi thùuk càmkàt yɔ̂ɔm sòŋ phǒn tɔ̀ɔ sèetthakìt yàaŋ lìik lîaŋ mây dâay

oŋkɔɔn pòkkhrɔɔŋ sùan thɔ́ɔŋ thìn cà sòŋ èekkasǎan kham khɔ̌ɔ thîi rábù chʉ̂ʉ naamsakun lɛ́ wan dʉan pii kə̀ət khɔ̌ɔŋ thân hày thaaŋ praysanii

定義 5

感情を表す動詞 + ที่(thîi) + 文 : 感情の理由を示す文を繋げることができる。
・あなたがオカマだなんて驚いた
-> ตกใจที่คุณเป็นกะเทย
-> tòkcay thîi khun pen kàthəəy

構成する語
khɔ̌ɔ thôot thîi ...
コー トート ティー ...
yin dii thîi dây rúucàk
インディー ティー ダイ ルージャック
dii thîi ...
ディー ティー ...
khɔ̀ɔp khun thîi cháy bɔrikaan khɔ̌ɔŋ raw
コープ クン ティー チャイ ボリガーン コーン ラオ
例文
khɔ̌ɔthôot thîi rópkuan

sǐa rɛɛŋ thîi wáy cay

chán diicay thîi dây phóp khun

khɔ̀ɔp khun thîi sǐa salà weelaa

sǐa cay thîi phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ càak pay

tâŋ taa rɔɔ thîi cà dâay phóp kan

khɔ̀ɔp khun thîi chûay sày cay samə̌ə

kháw ramkhaan thîi thùuk thǎam bɔ̀y bɔ̀y

rúusʉ̀k dii cay thîi kháw sabaay dii

fày fǎn thîi cà pen nák rɔ́ɔŋ

khɔ̀ɔp khun thîi hây khwaam rûam mʉʉ

kháw dii cay thîi phʉ̂an maa yîam

khɔ̀ɔp khun thîi ùtsǎa maa yîam

thîi tʉan kɔ̂ phrɔ́ pen hùaŋ thəə

pen pay mây dây thîi kháw cà khâa tua taay

kháw mây phɔɔcay thîi phʉ̂an mây troŋweelaa

kháw phuumcay thîi dây chûay plùuk tônmáay

tòkcay thîi dâyyin kham mʉ̌an phaasǎa yîipùn

thîi mây dây thàay rûup kɔ̂ phrɔ́ wâa klɔ̂ɔŋ sǐa

khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay

定義 6

構成する語
thîi ... phrɔ́ ~
ティー ... プロ ~
phʉ̂a thîi cà ...
プア ティー ジャ ...
tháŋ tháŋ thîi ...
タン タン ティー ...
thîi thɛ́ɛ
ティー テー
例文

まだ登録されていません

定義 7

小さな器具の接頭語になる。

構成する語
thîi pə̀ət kràpɔ̌ŋ
ティー プート グラポン
thîi rɔɔŋ kɛ̂ɛw
ティー ローン ゲーオ
thîi ùt hǔu
ティー ウット フー
thîi tàk phǒŋ
ティー タック ポン
thîi cháat
ティー チャート
thîi koon nùat
ティー ゴーン ヌアット
thîi pîŋ khanǒm paŋ
ティー ピン カノム パン
thîi khìa burìi
ティー キア ブリー
thîi tàt lép
ティー タット レップ
thîi khâat phǒm
ティー カート ポム
thîi khân nǎŋsʉ̌ʉ
ティー カン ナンスー
thîi yép kràdàat
ティー イェップ グラダート
thîi tii khày
ティー ティー カイ
thîi pə̀ət khùat
ティー プート クアット
例文
wɛ̂n taa krɔ̀ɔp yày kamlaŋ pen thîi níyom nay mùu way rûn

定義 8

構成する語
tem thîi
テム ティー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/08 10:11

更新日時: 2019/01/06 16:57

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する
戻る