การ
kaan
ガーン
834,000k Hit

定義 1

構成する語
am nuay kaan
アム ヌアイ ガーン
sàŋ kaan
サン ガーン
kaan khlaŋ
ガーン クラン
kaan rót fay
ガーン ロット ファイ
wâakaan
ワーガーン
kaan thîi ...
ガーン ティー ...
kaan pràchum thaaŋ thoorasàp
ガーン プラチュム ターン トーラサップ
baŋkháp kaan
バンカップ ガーン
phûu kaan
プー ガーン
kaan talàat
ガーン タラート
damnəən kaan
ダムヌーン ガーン
pràcam kaan
プラジャム ガーン
kaan phɛ̂ɛt
ガーン ペート
aw kaan
アオ ガーン
phûu kamkàp kaan
プー ガムガップ ガーン
kaan ŋən
ガーン グン
kɔ̀ɔ kaan
ゴー ガーン
cháy kaan
チャイ ガーン
ŋaan kaan
ガーン ガーン
than kaan
タン ガーン
kaan ŋaan
ガーン ガーン
kaan bâan
ガーン バーン
tɔ̂ŋ kaan
トン ガーン
càt kaan
ジャット ガーン
kaan mʉaŋ
ガーン ムアン
khrooŋ kaan
クローン ガーン
thaaŋkaan
ターンガーン
wíchaakaan
ウィチャーガーン
làk kaan
ラック ガーン
phɛ̌ɛn kaan
ペーン ガーン
pen kaan
ペン ガーン
kaan thûut
ガーン トゥート
kaan kùsǒn
チャーン グソン
kràsuaŋ kaan tàaŋ pràthêet
グラスアン ガーン ターン プラテート
krabuan kaan
グラブアン ガーン
kaan kháa
ガーン カー
ráksǎa kaan
ラックサー ガーン
banchaa kaan
バンチャー ガーン
sǎmnákŋaan khaná kammakaan kaan pràthǒm sʉ̀ksǎa hɛ̀ŋ châat
サムナックガーン カナ ガムマガーン ガーン プラトム スクサー ヘン チャート
woŋ kaan
ウォン ガーン
thîi thamkaan
ティー タムガーン
dây kaan
ダイ ガーン
câw kîi câw kaan
ジャオ ギー ジャオ ガーン
例文

まだ登録されていません

定義 2

การ(kaan) + 動詞 : <動詞>する事
動詞を名詞化する働きを持つ。
英語でいう動名詞(-ing)をつくる働き。
・読書(本を読むこと) -> การอ่านหนังสือ(kaan àan nǎŋsʉ̌ʉ)
・稲作(田んぼを耕すこと) -> การทำนา(kaan tham naa)

構成する語
kaan kasèet
ガーン ガセート
kaan patìrûup
ガーン パティループ
kaan kháa sěerii
ガーン カー セーリー
kaan sadɛɛŋ ɔ̀ɔk
ガーン サデーン オーク
kaan cháy ŋaan
ガーン チャイ ガーン
kaan lʉ̂ak tâŋ
ガーン ルアック タン
kaan sadɛɛŋ
ガーン サデーン
kaan thon náam
ガーン トン ナーム
kaan pràməən phǒnkaan patìbàti ŋaan
ガーン プラムーン ポンガーン パティバット ガーン
kaan patìbàt
ガーン パティバット
prakan kaan ráksǎa phayaabaan
プラガン ガーン ラックサー パヤバーン
kaan damnəən khɔ̀ɔt
ガーン ダムヌーン コート
kaan tii khwaam
ガーン ティー クワーム
kaan tâŋ khâa
ガーン タン カー
kaan kɔ̀ɔ sâaŋ
ガーン ゴー サーン
kaan líaŋ sùkɔɔn
ガーン リアン スゴーン
kaan kɔ̀ɔ kaan ráay
ガーン ゴー ガーン ラーイ
kaan tên khɔ̌ɔŋ hǔa cay
ガーン テン コーン フアジャイ
kaan càt dɔ̀ɔkmáay
ガーン ジャット ドークマーイ
kaan tìttɔ̀ɔ sʉ̀ʉsǎan
ガーン ティットー スーサーン
kaan phanan
ガーン パナン
kaan bin
ガーン ビン
kaan khɛ̀ŋ khǎn kiilaa
ガーン ケン カン ギーラー
kaan phalìt chəəŋ muan
ガーン パリット チューン ムアン
kaan sàkòt
ガーン サゴット
kaan ráp rúu rót
ガーン ラップ ルー ロット
khaná kammakaan pɔ̂ŋ kan lɛ́ pràap praam kaan thútcarìt hɛ̀ŋ châat
カナ ガンマガーン ポン ガン プラープ プラーム ガーン トゥッジャリット ヘン チャート
kaan rom yaa
ガーン ロム ヤー
kaan pen samaachík
ガーン ペン サマーチック
kaan sɔ̌ɔn
ガーン ソーン
kaan càtkaan kàp wíkrìt
ガーン ジャッガーン ガップ ウィグリット
kaan khǒnsòŋ
ガーン コンソン
kaan sʉ̀ksǎa
ガーン スクサー
kaan líaŋ mǎy
ガーン リアン マイ
kaan bɔɔríhǎan
ガーン ボーリハーン
kaan kin
ガーン ギン
àttraa kaan kə̀ət
アトラー ガーン グート
kaan kràdòot rôm
ガーン グラドート ロム
phadètkaan
パデッガーン
mâattrathǎan kaan khrɔɔŋ chîip
マートラターン ガーン クローン シープ
kaan kràcaay sǐaŋ thaaŋ wíttháyú
ガーン グラジャーイ シアン ターン ウィッタユ
kaan câaŋ ŋaan
ガーン ジャーン ガーン
krom kaan càt hǎa ŋaan
グロム ガーン ジャット ハー ガーン
sǎmnákŋaan khaná kammakaan kaan udommasʉ̀ksǎa
サムナックガーン カナ ガムマガーン ガーン ウドムマスクサー
kaan lʉ̂ak thaaŋ dəən
ガーン ルアック ターン ドゥーン
例文
kaan pràkɔ̀ɔp kham khɔ̌ɔ

kaan câaŋ ŋaan mây pen tham

phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

sìŋ campen kaan damroŋ chiiwít

tàtsǐncay phàan kaan phícaaránaa

kaan waaŋ khrooŋ sâaŋ wépsáy

khɔɔy tìt taam kaan thamŋaan sàk phák

aw yàaŋ kaan tɛ̀ŋ tua faràŋ

phǒm yûŋ kàp kaan rian phaasǎa thay

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn

khon thay mây mii wátthanátham kaan dʉ̀ʉm chaa faràŋ

kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan

mii raay dây sùan nʉ̀ŋ càak kaan thɔ̂ŋ thîaw

bâan thay mii kaan ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp hây lom thàay thee sadùak

chán mây thanàt rʉ̂aŋ kaan cháy mîit kàp sɔ̂m ləəy

tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

phǒn kaan lʉ̂aktâŋ pen pay taam thîi khâat khánee wáy

rǔurǎa pay nɔ̀y mây mɔ̀ kàp kaan sày pay thamŋaan

kaan chíi tháaw pay thaaŋ khon ʉ̀ʉn pen kaan sǐa maaráyâat

pràthêet yîipùn mii sàkkayaphâap nay kaan phalìt chiŋkanseŋ

panhǎa kaan cháy rábòp khrʉa khàay ráy sǎay nay thaaŋ thîi phìt

phǒm dây ráp kaan òp rom yàaŋ khêm ŋûat càak rooŋrian níi

kaan òprom sàŋ sɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phǒn tɔ̀ɔ nísǎy khɔ̌ɔŋ lûuk

kammáwíthii kaan tham kimcì taam bɛ̀ɛp chabàp khɔ̌ɔŋ kawlǐi nʉ̌a

"wâay" khʉʉ kaan phanom mʉʉ troŋ nâaòk lɛ́ɛw kôm sǐisa loŋ

pàtcùban kaan fàak ŋən kàp bɛɛŋ mii dɔ̀ɔk bîa mây cuuŋ cay

rʉ̂aŋ níi sàthɔ́ɔn hây hěn thʉ̌ŋ kaan sèep tìt mʉʉ thʉ̌ʉ pàtcùban

námkháaŋ kə̀ət càak kaan khûapnɛ̂n khɔ̌ɔŋ ay náam bon phʉ́ʉn phǐw khɔ̌ɔŋ wátthù

phǒn phlɔɔy dây càak kaan rian phaasǎa thay khʉʉ dây rúucàk wáttanatham thay

yîŋ wîŋ rew khwaam pen pay dâay nay kaan kə̀ət ùbàttìhèet kɔ̂ɔ yîŋ sǔuŋ

khwaam nâa cà pen khɔ̌ɔŋ kaan thɔy lûuk tǎw hây praakot nâa thîi pen lêek khûu khʉʉ nʉ̀ŋ nay sɔ̌ɔŋ

rʉ̂aŋ khɔɔmuun thaaŋ kammaphan kɔ̂ɔ mʉ̌an kàp rûup bɛ̀ɛp kaan sâaŋ sìŋ mii chiiwít ŋay

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

定義 3

主にパーリ・サンスクリット由来語の後ろにつき新しい名詞をつくる。

構成する語
phalakaan
パラガーン
phíthii kaan
ピティー ガーン
phátthanaa kaan
パッタナー ガーン
cintanaakaan
ジンタナーガーン
sawàtdìkaan
サワッディガーン
kɔɔŋ kam kap kaan
ゴーン ガム ガップ ガーン
kamnòt kaan
ガムノット ガーン
wítthayaakaan
ウィッタヤーガーン
phoochanaakaan
ポーチャナーガーン
例文

まだ登録されていません

定義 4

構成する語
tua kaan
トゥア ガーン
tùlaa kaan
トゥラー ガーン
phûu pràkɔ̀ɔpkaan
プー プラゴープガーン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/10/26 15:14

更新日時: 2017/05/13 18:03

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

การ 活動 の事例として
การโหวต 投票
を加えてはどうですか。

2019/02/28 11:56

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい