สังคม
sǎŋkhom
サンコム
78,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
prakan sǎŋkhom
プラガン サンコム
sǎŋkhom chon chán klaaŋ
サンコム チョン チャン グラーン
sǎŋkhom phûu sǔuŋ way
サンコム プー スーン ワイ
sǎŋkhom phûu sǔuŋ aayú
サンコム プー スーン アーユ
khâw sǎŋkhom
カオ サンコム
sawàtdìphâap sǎŋkhom
サワッディパープ サンコム
sǎŋkhom ɔɔnlay
サンコム オーンライ
sǎŋkhom sǒŋkhrɔ́
サンコム ソンクロ
sǎaw sǎŋkhom
サーオ サンコム
klùm sǎŋkhom níyom
グルム サンコム ニヨム
sǎŋkhom tàwan tòk
サンコム サワン トック
thǎaná thaaŋ sǎŋkhom
ターナ ターン サンコム
例文
สังคมรอบ
sǎŋkhom rɔ̂ɔp

càt rábìap sǎŋkhom

sǎŋkhom thay mii rábòp aawúsǒo

yìat phêet rʉ̂aŋ thîi fɛ̌ɛŋ yùu nay sǎŋkhom thay

manútsaya sǎmphan nay sǎŋkhom thûa pay pen kan eeŋ

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

登録日時: 2010/10/03 08:35

更新日時: 2018/08/12 21:41

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

匿名さん

สังคมรอบ ビジネス用語の色が強いかもしれませんが、社会状況、社会環境と訳すようです。追記いただければ幸いです。

2019/11/26 16:02

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました!

2019/11/26 20:24

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい