ดี
dii
ディー
569,000k Hit

定義 1

いわゆるGoodの意。

構成する語
... dii máy
... ディー マイ
di dii
ディ ディー
thátsanakhatì thîi dii
タッサナカティ ティー ディー
khon dii
コン ディー
phɔɔ dii
ポー ディー
cəə dii
ジュー ディー
doon dii
ドーン ディー
mʉʉ dii
ムー ディー
dìp dii
ディップ ディー
dii lâ
ディー ラ
dii dèn
ディー デン
sabaay dii
サバーイ ディー
chôok dii
チョーク ディー
mây dii
マイ ディー
tham yaŋŋay dii
タム ヤンガイ ディー
cay dii
ジャイ ディー
yâat dii
ヤート ディー
kamlaŋ dii
ガムラン ディー
chán dii
チャン ディー
duu sabaay taa dii
ドゥー サバーイ ター ディー
khʉʉn dii
クーン ディー
khɔ̂ɔ dii
コー ディー
tham cay dii dii
タム ジャイ ディ ディー
khǎay dii
カーイ ディー
dii thîi ...
ディー ティー ...
khwaam dii
クワーム ディー
thâa ... dây kɔ̂ dii
ター ... ダイ ゴー ディー
dii mây dii ...
ディー マイ ディー ...
tham dii dây dii tham chûa dây chûa
タム ディー ダイ ディー タム チュア ダイ チュア
yàaŋray kɔ̂ dii
ヤーンライ ゴ ディー
ùatdii
ウアッディー
mii kaan sʉ̀ksǎa dii
ミー ガーン スクサー ディー
wǎŋ dii
ワン ディー
phǒn dii
ポン ディー
tham pen rúu dii
タム ペン ルー ディー
phûu dii
プー ディー
例文
หัวดี
hǔa dii

hùn dii

mii thaaŋ dii

nisǎy dii

aarom dii

kháw talòk dii

thaa sǐi aray dii

kháw sǒm kan dii

àtthayaasǎy dii

pay thaaŋ nǎy dii

phasǒm aray dii khá

dʉ̀ʉm aray dii khá

cà ráp aray dii khá

kháw mii khwaam cam dii

yîŋ yə́ yîŋ dii

cùt dii khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

raw khâwkan dây dii

khun duu sòt chʉ̂ʉn dii ná

wɛ́ thîi nîi duu dii máy

yîŋ rew kɔ̂ yîŋ dii

raw khuy kan thùuk khɔɔ dii

khon thay mɔɔŋ lôok nay ŋɛ̂ɛ dii

khɔ̌ɔ hây ráksǎa tua hây dii

triam tua hây dii thúk khon

càak thîi nîi pay yaŋŋay dii khá

lʉ̂at mǔn wian dii khʉ̂n

cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná

ráp khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm aray dii kh

nɛ́nam ráan aahǎan dii dii hây nòy

dèk dèk tham taam phûu yày lɛ́ɛw cà dii

phák hây khɛ̌ŋ rɛɛŋ dii sá kɔ̀ɔn thə̀

cà tìt tɔ̀ɔ kàp khun dây yaŋŋay dii khráp

thâa pen pay dâay ɔɔmchɔɔm kan dâay kɔ̂ dii

thâa yùu klây klây phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kɔ̂ òp ùn cay dii

khɔ̌ɔ hây mii phʉ̂an bâan dii dii kɔ̂ lɛ́ɛw kan

wíthii kaan chamrá ŋən pen yàaŋray dii khá

khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ mây cam pen wâa tɔ̂ŋ dii samə̌ə pay

"khaalapís" faŋ lɛ́ɛw kaŋwaan phrɔ́ dii ná

phûu yày tɔ̂ŋ pen tua yàaŋ thîi dii hây kàp dèk

yùu kàp phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kàp yùu khon diaw kɔ̂ dii pay kan khon lá yàaŋ

ceeracaa kan tâŋ chûamooŋ tɛ̀ɛ raw sarúp mây dây wâa cà rɔ́ɔŋphleeŋ aray kan dii

kháw mák phlík phlɛɛŋ khɔ̂ɔthétciŋ tàŋ tàaŋ phʉ̂a hây khon ʉ̀ʉn mɔɔŋ kháw nay thaaŋ thîi dii

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

定義 2

構成する語
nám dii
ナム ディー
例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
dii en ee
ディー エン エー
sii dii
シー ディー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/09 02:52

更新日時: 2017/02/13 21:53

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい