รายงาน
raayŋaan
ラーイガーン
71,500k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
phûu raayŋaan khàaw
プー ラーイガーン カーオ
raay ŋaan khàaw
ラーイ ガーン カーオ
例文
รายงานตัว 90 วัน
raayŋaan tua kâaw sìp wan

chán maa sòŋ raayŋaan khâ

定義 2

構成する語
raayŋaan tua
ラーイガーン トゥア
例文
tɔ̂ŋ raayŋaan khʉ̂n pay pen khân khân

phayakɔɔn aakàat raayŋaan wâa wanníi cà mii mêek mâak

登録日時: 2010/11/29 14:26

更新日時: 2017/04/12 10:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい