ฉัน
chǎn
チャン
90,100k Hit

クイック定義

1

定義 1

男女ともに使用はできるが、主に女性が使う。
男性が使うとオカマと思う人もいるらしい。

例文
chán nɔɔy mâak

chǎn nɔɔy mâak

chán sûu kàp kháw

chán mây kìaw

kháw thoo maa hǎa chǎn

phûut kàt chán thammay

kháw àat cà nɔ̂ɔk cay chán

plɔ̀y hây chán càtkaan

chán maa sòŋ raayŋaan khâ

chán bɔ̀ɔk ləəy wâa kàak!

chǎn wâaynáam mây pen

chán mây dây yùu bâan

yàa tham hây chán cay sàn

chán chɔ̂ɔp dəən duu sʉ̂a phâa

yàa dù chán yàaŋ ŋán sì

kháw càp dây wâa chán mii kík

fǒn tòk maa chán kɔ̂ɔ ləəy aw rôm pay

bôoy àray hây chǎn ìik nîa

chǎn mây mii wan yók thôot hây kháw

man mây khâw rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ chán

chán kàp kháw thamŋaan kèŋ phɔɔ phɔɔ kan

pay kàp chán míchanán fâw bâan

cà yɔɔm maa pen samǔn khɔ̌ɔŋ chán máy

chán mây khəəy sanùk bɛ̀ɛp níi maa kɔ̀ɔn

chán cà mây phûut kàp kháw ìik dètkhàat

chán chʉ̂a mân nay tua khákhiawin

sʉ̂a chán tua níi lǔam pay nɔ̀y máy

chǎn tham kɛ̂ɛw tòk tɛ̀ɛ chôok dii thîi mây tɛ̀ɛk

chán chɔ̂ɔp kin khâaw pay khuy kàp phʉ̂an pay

chán hěn sɔ̌ɔŋ khon nán dəən khwaŋ khɛ̌ɛn kan

chán wâa khwaam khít khɔ̌ɔŋ kháw mây leew ləəy ná

mây hây chán bɔ̀ɔk kɔ̂ dây tɛ̀ɛ mii khɔ̂ɔ mɛ́ɛ ná

chán maa sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi hâaŋ níi pen pràcam

chán chɔ̂ɔp sùut aakàat bɔɔrisùt nay yaam cháaw

mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

chán cam raakhaa thîi nɛ̂ɛnɔɔn khɔ̌ɔŋ an níi mây dâay

chán chɔ̂ɔp kin khâaw phrɔ́ɔm phrɔ́ɔm kàp thúk khon nay bâan

fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

bɔ̀ɔk nɔ̀y sì wâa chǎn khâw cay khun phìt troŋ nǎy

chán mây thanàt rʉ̂aŋ kaan cháy mîit kàp sɔ̂m ləəy

chán tâŋ pâw mǎay wâa pii níi cà mây tʉ̀ʉn sǎay

sǎmràp khon thîi yùu mʉaŋ thay maa naan yàaŋ chán

thoorasàp hɔ̂ŋ chǎn bəə XXX tɔ̀ɔ sìp hâa khráp

mây mii wan thîi chǎn cà lʉʉm hèetkaan nay khráŋ nán

càak bâan chán pay rooŋ rian nâŋ rót mee khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ pâay

chán pen ween tham khwaam sá?àat hɔ̂ŋ rian nay wan can

woŋ dontrii lên phleeŋ lûukthûŋ sʉ̂ŋ chán mây khəəy dâyyin maa kɔ̀ɔn

登録日時: 2010/09/19 03:00

更新日時: 2017/03/05 12:49

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

head_jockaa
head_jockaa

…まあ、普通に男が使ってる例は見つけられるので、使って悪いことはない、のかな(笑)
男性は「ผม」派が多いかもしれないですね。特にショタキャラは100%「ผม」なので。

2017/10/13 18:03

管理人
管理人

タイ人のタイ語教師によっても「男も使う/使わない」で意見が分かれていたように思います。ま、日本人の初学者なら使わなくていいって感じでしょうかね。

2017/10/14 22:22

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい