ตอบ
tɔ̀ɔp
トープ
183,000k Hit

定義 1

構成する語
kham tɔ̀ɔp
カム トープ
tɔ̀ɔp sanɔ̌ɔŋ
トープ サノーン
tɔ̀ɔp ráp
トープ ラップ
tɔ̀ɔp thɛɛn
トープ テーン
tɔ̀ɔp tôo
トープ トー
tôo tɔ̀ɔp
トー トープ
例文
tɔ̀ɔp kham thǎam phìt

tɔ̀ɔp khɔ̂ɔ sák thǎam

tɔ̀ɔp thanthii bɛ̀ɛp mây tɔ̂ŋ khít

mây dây tɔ̀ɔp khamthǎam nán than thii than day

nákrian yɛ̂ɛŋ kan tɔ̀ɔp kham thǎam khɔ̌ɔŋ khun khruu

登録日時: 2010/09/13 06:04

更新日時: 2018/03/05 15:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい