พนักงาน
phanákŋaan
パナックガーン
67,300k Hit

定義 1

・会社員
-> phanákŋaan bɔɔrisàt

構成する語
phanákŋaan bɔɔrísàt
パナックガーン ボーリサット
phanákŋaan sə̀əf
パナックガーン スーフ
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ
phanákŋaan thanaakhaan
パナックガーン タナーカーン
phanákŋaan kèp khayà
パナックガーン ゲップ カヤ
phanákŋaan chûa khraaw
パナックガーン チュア クラーオ
phanákŋaan sǎnyaa câaŋ
パナックガーン サンヤー ジャーン
phanákŋaan pràcam
パナックガーン プラジャム
phanákŋaan nay rót fay
パナックガーン ナイ ロット ファイ
例文
hɔ̂ŋ níi khâw ɔ̀ɔk dây chaphɔ́ phanákŋaan

phanák ŋaan bɔɔrísàt níi sùan yày aasǎy yùu chaan mʉaŋ

bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy

登録日時: 2010/11/19 05:51

更新日時: 2019/01/09 17:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

พนักงาน 従業員 の事例として
ลดพนักงาน 従業員を減らす
を加えてはどうですか

2019/02/20 12:38

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい