ได้รับ
dây ráp
ダイ ラップ
276,000k Hit

成り立ち

定義 1

受け取った状態であるというニュアンスがあるため、 รับ(ráp) とは区別すること。
・手紙を受け取る -> ráp còtmǎay
・手紙を受け取っている -> dây ráp còtmǎay

構成する語
dây râp lʉ̂ak tâŋ
ダイ ラップ ルアック タン
mây dây ráp lʉ̂ak tâŋ
マイ ダイ ラップ ルアック タン
dâyráp bàat cèp
ダイラップ バート ジェップ
例文
dây ráp khwaam ùppakaará càak thúk thân

dây ráp ìtthíphon càak fɛɛchân tawan tòk

phǒm dây ráp kaan òp rom yàaŋ khêm ŋûat càak rooŋrian níi

thâa pràphrʉ́t taam phûu yày kɔ̂ cà mây dây ráp khwaam dʉ̀at rɔ́ɔn

thʉ̌ŋ mɛ́ɛ wâa cà dâyráp ŋən dʉan nɔ́ɔy kɔ̂ɔ phɔɔ cà pay thîaw dâay

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

登録日時: 2010/09/21 05:56

更新日時: 2018/01/16 13:09

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

ได้รับ 受け取った の例文として、
ได้รับการร้องเรียน 申し立てを受け取った。を追加してはどうですか。([受け取った]の事例が無かったので)

2019/08/10 12:00

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい