พ่อ
phɔ̂ɔ
ポー
81,000k Hit

定義 1

構成する語
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
ポー メー
phɔ̂ɔ khrua
ポー クルア
phɔ̂ɔ taa
ポー ター
phɔ̂ɔ phǔa
ポー プア
phɔ̂ɔ mâay
ポー マーイ
lǔaŋ phɔ̂ɔ
ルアン ポー
phɔ̂ɔ bâan
ポー バーン
tua phɔ̂ɔ
トゥア ポー
例文
yâat thaaŋ phɔ̂ɔ

phɔ̂ɔ kàp mɛ̂ɛ phaa kan pay talàat

khun phɔ̂ɔ khun duu thâa thaaŋ dù caŋ

raw khɔ̌ɔ anúyâat khun phɔ̂ɔ kan may

mɛ̂ɛ bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ dûay sǐaŋ lahôoy

phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk

chʉ̂a mʉʉ chán phɔ̂ɔ khəəy tham hây phìtwǎŋ mʉ̂arày kan

定義 2

構成する語
phɔ̂ɔ kháa
ポー カー
câw phɔ̂ɔ
ジャオ ポー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/07 08:55

更新日時: 2017/08/07 22:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい