ด้วย
dûay
ドゥアイ
431,000k Hit

定義 1

構成する語
dûay sám
ドゥアイ サム
pay dûay
パイ ドゥアイ
thɛ̌ɛm yaŋ ... ìik dûay
テーム ヤン ... イーク ドゥアイ
dûay kan
ドゥアイ ガン
hěn dûay
ヘン ドゥアイ
ciŋ dûay
ジン ドゥアイ
例文
kháw phɔ̌ɔm sǔay dûay

khun yûŋ àray dûay

tìt rót pay dûay dâay máy

ruam khâa aahǎan dûay rʉ̌ʉ plàaw khráp

thɛ̌ɛm khûu tɔ̀ɔ sûu khraaw níi kɔ̂ɔ kèŋ mâak dûay khráp

nɔ̂ɔk càak cà lên dontrii lɛ́ɛw kháw yaŋ lên kiilaa dûay

khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay

cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw

daaraa khon nán sadɛɛŋ kèŋ rɔ́ɔŋphleeŋ kèŋ nɔ̂ɔkcàak nán yaŋ tên kèŋ ìik dûay

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

定義 2

他人に何かをお願いする場合に丁寧な意味合いで動詞の後に付ける。

構成する語
chûay dûay
チュアイ ドゥアイ
khɔ̌ɔ chʉ̂ʉ dûay
コー チュー ドゥアイ
fàak dûay
ファーク ドゥアイ
例文
รบกวนด้วย
róp kuan dûay

fàak dûay ná khráp

khúm kan hây dûay ná

khít taŋ dûay ná khâ

chûay hɔ̀ɔ dûay ná khráp

khɔ̌ɔ baysèt dûay ná khâ

sày nám khɛ̌ŋ dûay khráp

thɔ̀ɔt rɔɔŋtháaw dûay ná khâ

chék bin dûay ná khráp

sày khày daaw dûay ná khráp

khɔ̌ɔ rɛɛŋ thúk khon dûay ná khráp

rópkuan chán sìp sǎam dûay khâ

athíbaay maa hây láìat dûay

fàak nʉ́a fàak tua dûay nâ khâ

càa nâa sɔɔŋ hây chát ceen dûay ná khráp

thâa ɔ̀ɔk sǐaŋ mây thùuk chûay kɛ̂ɛ dûay ná khráp

thâa thân day mây sàdùak chûay cɛ̂ɛŋ hây dìchán sâap dûay

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

定義 3

「〜させていただきます」といった謙った表現

構成する語
khɔ̌ɔ sadɛɛŋ khwaam yindii dûay
コー サデーン クワーム インディー ドゥアイ
yindii dûay
インディー ドゥアイ
khɔ̌ɔ sadɛɛŋ khwaam sǐacay dûay
コー サデーン クワーム シアジャイ ドゥアイ
例文

まだ登録されていません

定義 4

道具や手段を使って何かをする場合に使用する(固い表現)。

構成する語
dûay mʉʉ
ドゥアイ ムー
dûay khwaam yindii
ドゥアイ クワーム インディー
tem pay dûay ...
テム パイ ドゥアイ ...
tham dûay
タム ドゥアイ
udom pay dûay ...
ウドム パイ ドゥアイ ...
dûaycay
ドゥアイジャイ
~ dûay tua khɔ̌ɔŋ ... eeŋ
~ ドゥアイ トゥア コーン ... エーン
tòp tháay dûay ...
トップ ターイ ドゥアイ ...
例文
ทำด้วยอะไร
tham dûay aray

tàt dûay kankray

an chɔ̂ɔp dûay kòtmǎay

thǔu phʉ́ʉn dûay phâa mɔ́p

damnəən kaan dûay rábòp

kháw sàn dûay khwaam moohǒo

mɛ̂ɛ bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ dûay sǐaŋ lahôoy

thɛɛn khâa kɔɔ dûay sìpsɔ̌ɔŋ nay samakaan

klùm indoociin pràkɔ̀ɔp dûay wîatnaam laaw lɛ́ kamphuuchaa

定義 5

構成する語
dûay hèet phǒn thîi ...
ドゥアイ ヘート ポン ティー ...
dûay khwaam thîi ...
ドゥアイ クワーム ティー ...
nʉ̂aŋ dûay ...
ヌアン ドゥアイ ...
例文
dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon

dûay kaan khǒnsòŋ ráwàaŋ pràthêet thîi thùuk càmkàt yɔ̂ɔm sòŋ phǒn tɔ̀ɔ sèetthakìt yàaŋ lìik lîaŋ mây dâay

登録日時: 2010/09/08 08:09

更新日時: 2019/01/27 12:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい