มือ
mʉʉ
ムー
343,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
mʉʉ dii
ムー ディー
sák mʉʉ
サック ムー
thanàt mʉʉ
タナット ムー
nâa mʉʉ pen lǎŋ mʉʉ
ナー ムー ペン ラン ムー
mʉʉ mày
ムー マイ
mʉʉ way
ムー ワイ
dûay mʉʉ
ドゥアイ ムー
mʉʉ pràap
ムー プラープ
níw mʉʉ
ニウ ムー
pròp mʉʉ
プロップ ムー
khɔ̂ɔ mʉʉ
コー ムー
kràpǎw khlɔ́ɔŋ mʉʉ
グラパオ クローン ムー
àaŋ láaŋ mʉʉ
アーン ラーン ムー
mʉʉ càp pràtuu
ムー ジャップ プラトゥー
rûam mʉʉ
ルアム ムー
mʉʉ thʉ̌ʉ
ムー トゥー
mʉʉ thîi sǎam
ムー ティー サーム
lép mʉʉ
レップ ムー
mʉʉ sɔ̌ɔŋ
ムー ソーン
mʉʉ aachîip
ムー アーチープ
thǔŋ mʉʉ
トゥン ムー
phanom mʉʉ
パノム ムー
fǐi mʉʉ
フィー ムー
fàa mʉʉ
ファー ムー
tòp mʉʉ
トップ ムー
laay mʉʉ
ラーイ ムー
càpmʉʉ
ジャップムー
mʉʉ pʉʉn
ムー プーン
loŋ mʉʉ
ロン ムー
mʉʉ mây thʉ̌ŋ
ムー マイ トゥン
câw mʉʉ
ジャオ ムー
kuncɛɛ mʉʉ
グンジェー ムー
rábə̀ət mʉʉ
ラブート ムー
ráp mʉʉ
ラップ ムー
yók mʉʉ
ヨック ムー
kɛ̂ɛ mʉʉ
ゲー ムー
waaŋ mʉʉ
ワーン ムー
khrʉ̂aŋ mʉʉ
クルアン ムー
rôok mʉʉ tháaw pàak
ローク ムー ターオ パーク
khûu mʉʉ
クームー
pràkòp mʉʉ
プラゴップ ムー
mʉʉ máay
ムー マーイ
例文
ยื่นมือ
yʉ̂ʉn mʉʉ

plɔ̀y mʉʉ

nǎy bɛɛ mʉʉ sì

waaŋ mʉʉ bon bàa

mát mʉʉ phlây lǎŋ

aw mʉʉ lúaŋ krapǎw

láaŋ mʉʉ kɔ̀ɔn lɛ́ɛw kin khâaw thii lǎŋ

chʉ̂a mʉʉ chán phɔ̂ɔ khəəy tham hây phìtwǎŋ mʉ̂arày kan

aw mʉʉ lúaŋ krapǎw weelaa khuy kàp phûu yày thʉ̌ʉ wâa sǐa marayâat

登録日時: 2010/09/27 07:37

更新日時: 2018/05/16 13:00

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい