แล้ว
lɛ́ɛw
レーオ
584,000k Hit

定義 1

動詞 + แล้ว(lɛ́ɛw) : もう<動詞>した、という完了を表す。
・もうごはんを食べた -> กินข้าวแล้ว (kin khâaw lɛ́ɛw)

!! あくまで完了形であり、過去形の文に必須なわけではない
・昨日学校へ行った(単なる過去)
× เมื่อวานไปโรงเรียนแล้ว (mʉ̂awaan pay rooŋrian lɛ́ɛw)
○ เมื่อวานไปโรงเรียน (mʉ̂awaan pay rooŋrian)

構成する語
... dây lɛ́ɛw
ダイ レーオ
pìt pay lɛ́ɛw
ピット パイ レーオ
thon mây wǎy lɛ́ɛw
トン マイ ワイ レーオ
phɔɔ lɛ́ɛw
ポー レーオ
lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ
レーオ ルー ヤン
nʉ́k lɛ́ɛw chiaw
ヌック レーオ チアオ
sǒm lɛ́ɛw
ソム レーオ
wâa lɛ́ɛw chiaw
ワー レーオ チアオ
yɛ̂ɛ lɛ́ɛw
イェー レーオ
mây dây ... maa naan lɛ́ɛw
マイ ダイ ... マー ナーン レーオ
ìik lɛ́ɛw rə̌ə
イーク レーオ ルー
pràthêet phátthanaa lɛ́ɛw
プラテート パッタナー レーオ
khráŋ lɛ́ɛw khráŋ lâw
クラン レーオ クラン ラオ
cà wâa pay lɛ́ɛw
ジャ ワー パイ レーオ
lɛ́ɛw yaŋŋay
レーオ ヤンガイ
mòt pràyòot lɛ́ɛw
モット プラヨート レーオ
sùttháay lɛ́ɛw
スッターイ レーオ
例文
เจอแล้ว!
cəə lɛ́ɛw!

mòt rʉ́duu fǒn lɛ́ɛw

hɔ̂ŋ tem lɛ́ɛw

kháw hǎay pay lɛ́ɛw

lʉʉm pay mòt lɛ́ɛw

khon lǎŋ maa lɛ́ɛw

nɛ̂ rót maa lɛ́ɛw

wâa lɛ́ɛw chiaw!

mòt nâa fǒn lɛ́ɛw

sàŋ pay lɛ́ɛw khâ

khâw rʉ́duu fǒn lɛ́ɛw

khâw nâa fǒn lɛ́ɛw

mòt rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw

nǎy nǎy kɔ̂ɔ nǎy nǎy lɛ́ɛw

mòt rʉ́duu nǎaw lɛ́ɛw

mòt nâa nǎaw lɛ́ɛw

hǎay pen wàt lɛ́ɛw

khâw rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw

khâw rʉ́duu nǎaw lɛ́ɛw

mòt nâa rɔ́ɔn lɛ́ɛw

rót mee maa lɛ́ɛw máŋ

khâw nâa rɔ́ɔn lɛ́ɛw

khâw nâa nǎaw lɛ́ɛw

bʉ̀a kruŋthêep lɛ́ɛw

khəəy pay lǎay khráŋ lɛ́ɛw

ráan nán cěŋ pay lɛ́ɛw

hǐw con cà taay yùu lɛ́ɛw

ìm lɛ́ɛw kin mây wǎy

mây cəə kan yîisìp pii lɛ́ɛw

yàa bɔ̀ɔk ná wâa lʉʉm pay lɛ́ɛw

phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

tó thîi bâan phaŋ sǐa lɛ́ɛw

kaan khráŋ nʉ̀ŋ naan maa lɛ́ɛw

kháw tɔ̂ŋ phían pay lɛ́ɛw nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

mây aw èekkasǎan thîi wâa lɛ́ɛw ná

thʉ̌ŋ weelaa pay ɔ̀ɔk kamlaŋkaay lɛ́ɛw

khəəy maa mʉaŋ thay sǎam khráŋ lɛ́ɛw

yùu mʉaŋ thay naan thâwrày lɛ́ɛw

dèk dèk tham taam phûu yày lɛ́ɛw cà dii

om lûuk om lɛ́ɛw tɔ̂ŋ prɛɛŋ fan ná cá

dâyyin wâa kháw cà klàp yîipùn lɛ́ɛw

bʉ̀a kàp keem phâap sǔay sǔay sǒmciŋ lɛ́ɛw

raakhaa níi raakhaa lót lɛ́ɛw rʉ̌ʉ plàaw khráp

rúucàk kháw thîi amereikaa maa hâa pii lɛ́ɛw

khít mây thʉ̌ŋ wâa sɔ̌ɔŋ khon nán tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw

phûak raw òt duu nǎŋ phrɔ́ tǔa khǎay mòt sǐa lɛ́ɛw

mây nâa chʉ̂a wâa too khʉ̂n maa lɛ́ɛw cà sǔay khanàat níi

nǎy nǎy kɔ̂ thon maa tâŋ lǎay pii lɛ́ɛw thon ìik nɔ̀y thə̀

phûu kaan múskâa phə̌əy tâat thɛ́ɛ ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw ŋán rə̌ə

mɛ́ɛ cà tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw tɛ̀ɛ phûuyǐŋ thay kɔ̂ yaŋ thamŋaan tɔ̀ɔ

wan weelaa phàan pay rûat rew phlə̌ə pɛ́ɛp diaw khrʉ̂ŋ pii lɛ́ɛw

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp

trùat sɔ̀ɔp phóp yaa lót khwaam uân sǎam phɛ̌ɛŋ thùuk kɛ̀ kin pay lɛ́ɛw sɔ̌ɔŋ mét

wan kɔ̀ɔn pay sʉ́ʉ aytim thîi sayǎam tɛ̀ɛ praakòt wâa ráan yáay pay lɛ́ɛw

kɛɛ camdây rʉ́ plàaw wâa con thʉ̌ŋ tɔɔn níi kɛɛ kin khanǒm paŋ maa kìi phɛ̀n lɛ́ɛw

samǎy kɔ̀ɔn phûuyǐŋ thay nûŋ phâathǔŋ samǎy níi dooy thûa pay mây nûŋ kan lɛ́ɛw

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

定義 2

それから〜,それで〜 という接続詞。

構成する語
kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan
ゴー レーオ ガン
lâak lɛ́ɛw plɔ̀y
ラーク レーオ プロイ
khon lɛ́ɛw khon lâw
コン レーオ コン ラオ
maw lɛ́ɛw khàp
マオ レーオ カップ
lɛ́ɛw kɔ̂ɔ
レーオ ゴー
lɛ́ɛw tɛ̀ɛ
レーオ テー
lɛ́ɛw khɔ̂y
レーオ コイ
taay lɛ́ɛw kə̀ət mày
ターイ レーオ グート マイ
例文
แล้วเจอกัน
lɛ́ɛw cəə kan

แล้วคุณล่ะ
lɛ́ɛw khun lâ

lɛ́ɛw hèetphǒn khʉʉ aray

láaŋ mʉʉ kɔ̀ɔn lɛ́ɛw kin khâaw thii lǎŋ

lɔɔŋ kin nɔ̀y ná lɛ́ɛw cà tìtcay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

"khaalapís" faŋ lɛ́ɛw kaŋwaan phrɔ́ dii ná

lɛ́ɛw cəə kan troŋ thɛ̌ɛw thaaŋ khâw kɔ̂ lɛ́ɛw kan ná

nɔ̂ɔk càak cà lên dontrii lɛ́ɛw kháw yaŋ lên kiilaa dûay

ləəy sìi yɛ̂ɛk pay lɛ́ɛw líaw sáay than thii nɔ̀y khráp

tàt ŋaan khǎnmàak ɔ̀ɔk lɛ́ɛw rûap rát pay thʉ̌ŋ phíthii rót náam ləəy

"wâay" khʉʉ kaan phanom mʉʉ troŋ nâaòk lɛ́ɛw kôm sǐisa loŋ

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

登録日時: 2010/09/18 06:25

更新日時: 2017/04/28 19:42

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい