รักษา
ráksǎa
ラクサー
152,000k Hit

定義 1

構成する語
ráksǎa khwaam plɔ̀ɔt phay
ラクサー クワーム プロート パイ
aasǎasamàk ráksǎa dindɛɛn
アーサーサマック ラクサー ディンデーン
例文

まだ登録されていません

定義 2

構成する語
bamruŋ ráksǎa
バムルン ラクサー
ráksǎa kaan
ラックサー ガーン
kɔɔŋ amnuay kaan ráksǎa khwaam mânkhoŋ phaaynay
ゴーン アムヌアイ ガーン ラクサー クワーム マンコン パーイナイ
sǔun amnuay kaan ráksǎa khwaam saŋòp rîaprɔ́ɔy
スーン アムヌアイ ガーン ラクサー クワーム サゴップ リアップローイ
ráksǎa nâa
ラクサー ナー
khaná ráksǎa khwaam saŋòp hɛ̀ŋ châat
カナ ラクサー クワーム サゴップ ヘン チャート
例文
รักษาความลับ
ráksǎa khwaam láp

khɔ̌ɔ hây ráksǎa tua hây dii

定義 3

構成する語
prakan kaan ráksǎa phayaabaan
プラガン ガーン ラックサー パヤバーン
khâa ráksǎa phayaabaan
カー ラクサー パヤーバーン
例文
รักษาโรค
ráksǎa rôok

rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa

定義 4

例文
รักษาเวลา
ráksǎa weelaa

รักษาประตู
ráksǎa pràtuu

รักษาศีล 227 ข้อ
ráksǎa sǐin sɔ̌ɔŋ rɔ́ɔy yîisìp cèt khɔ̂ɔ

khun tɔ̂ŋ ráksǎa sǎnyaa kàp dìchán ná khâ

登録日時: 2010/10/02 09:14

更新日時: 2017/04/24 09:42

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

รักษา の定義1.か2.か微妙ですが、熟語(例文)事例として、
รักษาสุขภาพฟัน 歯の健康維持(虫歯予防) を追加してはどうですか。

2020/02/18 11:16

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい