ตัวเอง
tua eeŋ
トゥア エーン
80,900k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
aw tɛ̀ɛ cay tua eeŋ
アオ テー ジャイ トゥア エーン
naay tua eeŋ
ナーイ トゥア エーン
lǒŋ tua eeŋ
ロン トゥア エーン
phícaaranaa tua eeŋ
ピジャーラナー トゥア エーン
duu lɛɛ tua eeŋ
ドゥー レー トゥア エーン
bɔɔríkaan tua eeŋ
ボーリガーン トゥア エーン
pen tua khɔ̌ɔŋ tua eeŋ
ペン トゥア コーン トゥア エーン
例文
จุดดีของตัวเอง
cùt dii khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ

kháw thʉ̌ŋ kàp phaŋà mʉ̂a hěn fay mây bâan tua eeŋ

mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây

phǒm mây sǎamâat bɔ̀ɔk khwaam khít lɛ́ khwaam rúusʉ̀k khɔ̌ɔŋ tuaeeŋ ɔ̀ɔk maa pen kham phûut dâay

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/07 09:24

更新日時: 2018/02/19 12:24

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい