เงินเดือน
ŋən dʉan
グン ドゥアン
12,700k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
nǎŋsʉ̌ʉ ráprɔɔŋ ŋəndʉan
ナンスー ラップローン グンドゥアン
例文
rîak ŋən dʉan kəən khwaam sǎamâat

หักเงินจากเงินเดือน 100 บาทนะ
hàk ŋən càak ŋən dʉan nʉ̀ŋ rɔ́ɔy bàat ná

khɔ̌ɔ bə̀ək ŋən dʉan lûaŋ nâa nɔ̀y dâay máy khráp

phǒm mǎay khwaam wâa yàak hây bɔɔrísàt khʉ̂n ŋən dʉan hây

khun cà dây ŋən dʉan rə̂əmtôn thîi dʉan lá nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn sɔ̌ɔŋ phan bàat

thʉ̌ŋ mɛ́ɛ wâa cà dâyráp ŋən dʉan nɔ́ɔy kɔ̂ɔ phɔɔ cà pay thîaw dâay

登録日時: 2010/10/27 02:29

更新日時: 2018/01/20 17:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい