จาก
càak
ジャーク
623,000k Hit

定義 1

英語fromにあたる。

!! 時間軸の「〜から」を表す場合は ตั้งแต่(tâŋ tɛ̀ɛ) を用いる

構成する語
thàt càak ...
タット ジャーク ...
ɔ̀ɔk càak ...
オーク ジャーク ...
tàaŋ pay càak ...
ターンパイジャーク
tham càak ...
タム ジャーク ...
lǎŋ càak
ラン ジャーク
maa càak ...
マー ジャーク ...
càak nǎy
ジャーク ナイ
nɔ̂ɔk càak
ノーク ジャーク
càak níi
ジャーク ニー
càak nán
ジャーク ナン
pràatsacàak
プラーサジャーク
rádàp khwaam sǔuŋ càak rádàp náam thálee
ラダップ クワーム スーン ジャーク ラダップ ナーム タレー
ìik ... náp càak ~
イーク ... ナップ ジャーク ~
例文
klay càak thîi nîi

phǒm tìt rôok càak kháw

kûu ŋən càak thanaakhaan

bə̀ək ŋən càak thanaakhaan

khɔ̌ɔ kham prʉ̀ksǎa càak phûu yày

càak thîi nîi pay yaŋŋay dii khá

phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

phǒm chʉ̂ʉ A càak bɔɔrisàt B khráp

dây ráp khwaam ùppakaará càak thúk thân

càak phǒn phuaŋ khɔ̌ɔŋ rôok rábàat khoowít sìp kâaw

náksʉ̀ksǎa lɛ̂ɛk plìan càak yîipùn

raakhaa phûŋ càak sǎam bàat pen yîisìp bàat

dây ráp ìtthíphon càak fɛɛchân tawan tòk

hàk ŋən càak ŋən dʉan nʉ̀ŋ rɔ́ɔy bàat ná

aw kràpǎw sataŋ ɔ̀ɔk càak kràpǎw

nam khâw fay fáa càak prathêet phʉ̂an bâan

câwnâathîi pràcamkaan càak bɔɔrísàt mɛ̂ɛ

mii raay dây sùan nʉ̀ŋ càak kaan thɔ̂ŋ thîaw

chiaŋ mày pen càŋwàt sǎmkhan rɔɔŋ càak kruŋthêep

càak bâan chán pay rooŋ rian nâŋ rót mee khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ pâay

phǒm dây ráp kaan òp rom yàaŋ khêm ŋûat càak rooŋrian níi

lɔ̀ɔk luaŋ càak naay nâa hây dəən thaaŋ khâw pay lák lɔ̂ɔp thamŋaan

sìp lɛ̀ŋ thɔ̂ŋthîaw bɛ̀ɛp pay cháaw yen klàp càak tookiaw

kháw phǒm yaaw mɔɔŋ càak khâŋlǎŋ lɛ́ɛw nʉ́kwâa pen phûuyǐŋ

"moonoosoodiam kaluutamèet" thîi sakàt càak sǎaràay thálee khɔɔmbù

námkháaŋ kə̀ət càak kaan khûapnɛ̂n khɔ̌ɔŋ ay náam bon phʉ́ʉn phǐw khɔ̌ɔŋ wátthù

phǒn phlɔɔy dây càak kaan rian phaasǎa thay khʉʉ dây rúucàk wáttanatham thay

khɔ̌ɔ hây yʉ̂ʉn kham khɔ̌ɔ phaay nay sǎam dʉan náp càak wan rə̂əm ráp kham khɔ̌ɔ wan rɛ̂ɛk

khun sǎamâat àplòot fay càak khɔmphiwtə̂ə pay thîi CLOUD DRIVE dâay

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw kháw yàak cà nɔɔn tɔ̀ɔ phrɔ́ aakaat dii tɛ̀ɛ tɔ̂ŋ cam cay lúk càak tiaŋ phrɔ́ tɔ̂ŋ pay rian

lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

定義 2

構成する語
càak kan
ジャーク ガン
例文
khûu rák thîi phrâak càak kan maa naan

登録日時: 2010/09/22 06:39

更新日時: 2017/04/28 11:40

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい