ชน
chon
チョン
64,700k Hit

定義 1

構成する語
khlum thǔŋ chon
クルム トゥン チョン
chon cháaŋ
チョン チャーン
chon tùut
チョン トゥート
chon kày
チョン ガイ
chon kɛ̂ɛw
チョン ゲーウ
phûŋ chon
プン チョン
kày chon
ガイ チョン
例文
rót chon kan

kʉ̀ap cà chon rót

khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

mɔɔsay thâa doon chon mii wǎŋ kràden tòk sàphaan thʉ̌ŋ khân sǐa chiiwít dây

定義 2

構成する語
sǎaman chon
サーマン チョン
pàtcèek chon
パッジェーク チョン
prachaachon
プラチャーチョン
chon klùm nɔ́ɔy
チョン グルム ノーイ
puaŋ chon
プアン チョン
muanchon
ムアンチョン
fǔuŋ chon
フーン チョン
chon chán
チョン チャン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/24 15:58

更新日時: 2017/03/20 13:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい