เด็ก
dèk
デック
280,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

世間一般の”子供”。
実の子に対しては ลูก(lûuk) を用いる。

構成する語
sathǎan ráp líaŋ dèk
サターン ラップ リアン デック
dèk wát
デック ワット
samǎy dèk
サマイ デック
way dèk
ワイ デック
dèk pràthǒm
デック プラトム
sanǎam dèk lên
サナーム デック レン
dèk chaay
デック チャーイ
dèk yǐŋ
デック イン
dèk líaŋ kɛ̀
デック リアン ゲ
dèk dèk
デック デック
pɛ̂ɛŋ dèk
ペーン デック
dèk ɔ̀ɔn
デック オーン
kin dèk
ギン デック
dèk rɛ̂ɛk kə̀ət
デック レーク グート
dèk wɛ́ɛn
デック ウェーン
dèk sên
デック セン
khɔ̂ɔk kân dèk
コーク ガン デック
例文
kháw tham tua nísǎy dèk

mɛ́ɛ tɛ̀ɛ dèk kɔ̂ yaŋ rúu

dèk samǎy níi hǔa run rɛɛŋ

dèk prìap samʉ̌an phâa khǎaw

tɔɔn pen dèk khəəy yùu thîi mʉaŋ thay

dèk lǒŋ chʉ̂a kham chák chuan yàaŋ ŋâay daay

phûu yày tɔ̂ŋ pen tua yàaŋ thîi dii hây kàp dèk

ráan níi pen ráan khǎay khɔ̌ɔŋ sǎmràp dèk dooy chaphɔ́

panhǎa khrɔ̂ɔp khrua tɛ̀ɛk yɛ̂ɛk sòŋ phǒn krathóp kràthʉan cay tɔ̀ɔ dèk

tháŋ dèk lɛ́ phûu yày tàaŋ phaa kan pay thîaw talàat nát catùcàk

登録日時: 2010/09/16 07:39

更新日時: 2018/03/27 21:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい