ใช้
cháy
チャイ
581,000k Hit

定義 1

構成する語
cháy ŋaan
チャイ ガーン
cháy bɔɔríkaan
チャイ ボーリガーン
cháy sɔ̌ɔy
チャイ ソーイ
khrʉ̂aŋ cháy fay fáa
クルアン チャイ ファイ ファー
wíthii cháy
ウィティー チャイ
phûu maa cháy sìtthí
プー マー チャイ シッティ
khrʉ̂aŋ cháy nay khrua
クルアン チャイ ナイ クルア
cháy kaan
チャイ ガーン
nam maa cháy
ナム マー チャイ
aw pay cháy
アオ パイ チャイ
khon cháy
コン チャイ
khâa cháy càay
カー チャイ ジャーイ
phɔɔ cháy dây
ポー チャイ ダイ
cháy chiiwít
チャイ チーウィット
khɔ̌ɔŋ cháy
コーン チャイ
khâaw khɔ̌ɔŋ khrʉ̂aŋ cháy
カーオ コーン クルアン チャイ
ráp cháy
ラップ チャイ
cháy aarom
チャイ アーロム
pràyúk cháy
プラユック チャイ
例文
ใช้หมด
cháy mòt

ใช้เส้น
cháy sên

cháy smǎathí

cháy khriim phɔ̂ɔk nâa

thápphii cháy tàk khâaw

cháy sawǐŋ chɔ́ɔn kûŋ

cháy thápphii tàk khâaw

cháy takìap kin khâaw

cháaŋ cháy ŋaa pen aawút

cháy mʉʉthʉ̌ʉ phàan rábòp sǎam cii

cháy khiaw kèp kìaw khâaw

cháy sǎam jii dâay chaphɔ́ thɛ̌ɛw sayǎam

karunaa cháy khwaam ráwaŋ khànà thîi ɔ̀ɔk càak rót

cháy ùbaay chuan wɛ́ kin kaafee pám námman

samǎy níi khon thay cháy chɔ́ɔn kàp sɔ̂ɔm kin khâaw

pràwàttikaan cháy fayfáa yɔ́ɔn lǎŋ hòk dʉan

chán mây thanàt rʉ̂aŋ kaan cháy mîit kàp sɔ̂m ləəy

bɔɔrísàt hây àttaraa boosás thîi iŋ kàp aayú ŋaan

weelaa kin sômtam cháy sɔ̂ɔm sàdùak kwàa cháy chɔ́ɔn

khon thay cháy hɔ̂ŋ phrá pen thîi sùat mon wâay phrá

mɔɔŋ pay thaaŋ nǎy kɔ̂ hěn tɛ̀ɛ khon cháy thoorasàp mʉʉthʉ̌ʉ

phleeŋ châat cháy banleeŋ nay ookàat thîi sǒmkhuan thâwnán

panhǎa kaan cháy rábòp khrʉa khàay ráy sǎay nay thaaŋ thîi phìt

nay khân tôn níi yaŋ mây tɔ̂ŋ cháy thəəmoomítə̂ə kɔ̂ dây

定義 2

構成する語
cháy weelaa
チャイ ウェーラー
cháy nîi
チャイ ニー
例文
cháy ŋən fûmfʉay kəən tua

mii ŋən mâak phɔɔ cà cháy yàaŋ thíŋ thíŋ khwâaŋ khwâaŋ

khon thîi cà pràsòp khwaam sǎmrèt nán cà mây cháy wan sùtsapdaa hây sǔun plàaw

登録日時: 2010/09/24 09:38

更新日時: 2018/05/03 17:03

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい