ดู
duu
ドゥー
588,000k Hit

定義 1

何らかの目的を持って”見る”というニュアンス。
* ぼんやりと見る、眺める場合は มอง(mɔɔŋ) を用いる
* 道などで”見かける”場合は เห็น(hěn) を用いる

構成する語
yɔ́ɔn pay duu
ヨーン パイ ドゥー
dəən duu
ドゥーン ドゥー
nâa duu
ナー ドゥー
duu duaŋ
ドゥー ドゥアン
duu khlɛɛn
ドゥー クレーン
duu mìn
ドゥー ミン
líaŋ duu
リアン ドゥー
lɛɛ duu
レー ドゥー
fâw duu
ファオ ドゥー
hɔ̌ɔ duu daaw
ホー ドゥー ダーオ
duu sabaay taa dii
ドゥー サバーイ ター ディー
duu ŋaan
ドゥー ガーン
duu thùuk
ドゥー トゥーク
mɔ̌ɔ duu
モー ドゥー
duu mɔ̌ɔ
ドゥー モー
càp taa duu
ジャップ ター ドゥー
cɔ̂ɔŋ duu
ジョーン ドゥー
wáy maa duu mày
ワイ マー ドゥー マイ
chʉ̂at kày hây liŋ duu
チュアット ガイ ハイ リン ドゥー
例文
แอบดู
ɛ̀ɛp duu

ดูดีๆ
duu di dii

duu nǎŋ aray

khɛ̂ɛ duu chə̌y chə̌əy khâ

wáy maa duu mày khá

taam châaŋ maa duu ɛɛ

duu nǎŋ rʉ̂aŋ aray

phǒm mii àray hây khun duu

khruu lʉ̀ap duu naalikaa

khɔ̌ɔ duu meenuu nɔ̀y khráp

pay duu nǎŋ lǎŋ càak kin khâaw

phrûŋníi pay duu nǎŋ kan máy

sǐnkháa yə́ mâak duu con taa laay

duu phûuyǐŋ khon nán sì dèt mâak!

phǒm mii naalíkaa sɔ̌ɔŋ rʉan wáy duu weelaa

sǎamii aw tɛ̀ɛ duu eewii phanrayaa thon mây wǎy

mii khon bɔ̀ɔk wâa mɔ̌ɔ duu khon nán duu mây mɛ̂n

thâa mây raŋkìat pay duu nǎŋ dûay kan máy

weelaa wâaŋ duu thiiwii bâaŋ àan nǎŋsʉ̌ʉ bâaŋ

phûak raw òt duu nǎŋ phrɔ́ tǔa khǎay mòt sǐa lɛ́ɛw

mʉ̂awaanníi mua tɛ̀ɛ duu thiiwii con lʉʉm tham kaanbâan

tɔ̂ŋ khayǎn duu nǎŋsʉ̌ʉ mây ŋán cà rian mây còp

thâa cà duu hây thûa talàat kɔ̂ tɔ̂ŋ dəən con nʉ̀ay

nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâa bʉ̀a con khon duu làp pay lǎay khon

tua phǒm eeŋ kɔ̂ pràmàat mây dây khlîi pʉ̀k ŋən ɔ̀ɔk maa duu

thâa khun duu nǎŋ mây rúu rʉ̂aŋ chǎn cà chûay athíbaay hây

dèk dèk yaŋ thamkaan bâan kan mây sèt cʉŋ òt duu thoorathát

定義 2

名詞 + ดู(duu) + 状態 : <名詞>が<状態>であるように見える

構成する語
duu khláay kàp ...
ドゥー クラーイ ガップ ...
duu mʉ̌an
ドゥー ムアン
例文
kháw duu nʉ̀ay

kháw châaŋ duu ŋǎw

khun duu sòt chʉ̂ʉn dii ná

khun phɔ̂ɔ khun duu thâa thaaŋ dù caŋ

dɔ̀ɔk baan sàphrâŋ duu lálaan taa

nʉ́a kɔ̂ lé duu mây nâa kin ləəy

kháw tua sǔuŋ duu dòot dèn kwàa khon ʉ̀ʉn

定義 3

例文
duu thəə mii cay hây

定義 4

構成する語
khít duu
キット ドゥー
lɔɔŋ ... duu
ローン ... ドゥー
例文
wɛ́ thîi nîi duu dii máy

登録日時: 2010/09/11 05:56

更新日時: 2017/03/08 22:36

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい