หนึ่ง
nʉ̀ŋ
ヌン
328,000k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

・一歳 -> อายุหนึ่งขวับ(aayú nʉ̀ŋ khùap)
・男性一人 -> พู้ชายหนึ่งคน(phûuchaay nʉ̀ŋ khon)

通常 <数> + 類別詞 の語順となるのだが、หนึ่ง(nʉ̀ŋ)の場合だけは、語順を逆にする場合が多い。
・女性一人 -> พู้หณิงคนหนึ่ง(phûuyǐŋ khon nʉ̀ŋ)

構成する語
ìik dâan nʉ̀ŋ
イーク ダーン ヌン
ìik pràkaan nʉ̀ŋ
イーク プラガーン ヌン
sùan nʉ̀ŋ
スアン ヌン
sǒŋkhraam lôok khráŋ thîi nʉ̀ŋ
ソンクラーム ローク クラン ティー ヌン
mʉʉ nʉ̀ŋ
ムー ヌン
phii kàt thîi nʉ̀ŋ
ピー ガット ティー ヌン
nʉ̀ŋ thûm
ヌン トゥム
tii nʉ̀ŋ
ティー ヌン
phák nʉ̀ŋ
パック ヌン
nít nʉ̀ŋ
ニット ヌン
yàaŋ nʉ̀ŋ
ヤーン ヌン
chán nʉ̀ŋ
チャン ヌン
例文
sɔ̌ɔŋ wan nʉ̀ŋ khʉʉn

หลุมหนึ่ง
lǔm nʉ̀ŋ

nʉ̀ŋ lít khrʉ̂ŋ

pràthǒm pii thîi nʉ̀ŋ

sèet nʉ̀ŋ sùan sìi

khân tɔɔn thîi nʉ̀ŋ

talɔ̀ɔt nʉ̀ŋ aathít

phaay nay nʉ̀ŋ sàpdaa

nʉ̀ŋ phan bàat khâa namman tàaŋ hàak

bɛ̀ŋ khánǒm paŋ kɔ̂ɔn nʉ̀ŋ ɔ̀ɔk pen sɔ̌ɔŋ chín

mǎacîŋcɔ̀ɔk tua nʉ̀ŋ mii kâaŋ plaa tìt khɔɔ

klûay nʉ̀ŋ tôn cà hây phǒn klûay nʉ̀ŋ khrʉa

yùu nay andàp nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ wát nay kruŋthêep

prathêet thay pen prathêet nʉ̀ŋ nay thawîip eechia

kháw pen nák thulákìt mii chʉ̂ʉ khon nʉ̀ŋ nay kruŋthêep

khráŋ nʉ̀ŋ yʉʉm nǎŋsʉ̌ʉ dây mâak thîisùt kìi lêm

mákhʉ̌athêet pen phʉ̂ʉt chanít nʉ̀ŋ thîi khon chɔ̂ɔp nam maa tham pen aahǎan

phrɔ́ chànán chaaw naa cʉŋ rîak nâa fǒn kan ìik chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa nâa naa

定義 2

構成する語
wan nʉ̀ŋ
ワン ヌン
例文
kaan khráŋ nʉ̀ŋ naan maa lɛ́ɛw

khwaam sùk pen sǎahèet nʉ̀ŋ thîi tham hây aayú yʉʉn yaaw dâay

登録日時: 2010/09/11 06:29

更新日時: 2017/03/09 21:02

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい