ใหม่
mày
マイ
502,000k Hit

定義 1

構成する語
rûn mày
ルン マイ
mʉʉ mày
ムー マイ
sathǎanii khǒn sòŋ sǎay tâay mày
サターニー コン ソン サーイ ターイ マイ
sathǎanii khǒn sòŋ mɔ̌ɔchít mày
サターニー コン ソン モーチット マイ
khɔ̌ɔŋ mày
コーン マイ
sǎay phan mày
サーイ パン マイ
pii mày
ピー マイ
ŋaan khʉ̂n bâan mày
ガーン クン バーン マイ
phák phalaŋ mày
パック パラン マイ
例文
มาถึงใหม่
maa thʉ̌ŋ mày mày

khún khəəy kàp ŋaan mày

phrûŋníi cà tìt phâa mâan mày

nǎŋ rʉ̂aŋ mày cà khâw mʉ̂aray

kuukə̂n bɛ̀ɛp mày hǎa aray kɔ̂ mây cəə rúusʉ̀k seŋ mâak

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

定義 2

新たにもう一度というニュアンス。
・新たに最初からする -> ทำใหม่(tham mày)
!! อีก(ìik)と混同しがちだが、อีก(ìik)には「続けて,さらに」というニュアンスがある !!
・続けてする -> ทำอีก(tham ìik)

構成する語
tɛ̀ŋŋaan mày
テンガーン マイ
phûut mày
プート マイ
phóp kan mày
ポップ ガン マイ
taay lɛ́ɛw kə̀ət mày
ターイ レーオ グート マイ
wáy maa duu mày
ワイ マー ドゥー マイ
例文
โทรไปใหม่
thoo pay mày

khǐan sǐa mày

cà tìt tɔ̀ɔ mày ná

wáy maa duu mày khá

wanlǎŋ cà khuy kan mày ná

登録日時: 2010/09/09 03:03

更新日時: 2017/02/15 22:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい